Studia o Książce i Informacji 33

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 136
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   

Większość tekstów zawartych w 33 tomie „Studiów o Książce i Informacji” koncentruje się wokół zagadnień z zakresu szeroko rozumianego edytorstwa. W artykułach poruszono problematykę zainteresowania wydawców i czytelników twórczością Edmunda Niziurskiego w Polsce i za granicą, podjęto próbę charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa literatury rosyjskiej w Polsce w latach 2007–2012, przeanalizowano stan badań nad piśmiennictwem poświęconym polskim czasopismom pszczelarskim, a także omówiono poglądy młodych polskich ilustratorów, debiutujących po roku 2000, na własną twórczość i sytuację książki ilustrowanej na polskim rynku wydawniczym. Tekst zagranicznego autora dotyczy dziejów edytorstwa na Ukrainie. Na przykładzie działalności wydawniczej Jakowa Hołowackiego ukazano proces rozwoju nowej ruskiej (ukraińskiej) działalności wydawniczej w Galicji w połowie XIX w. W tomie znalazły też miejsce prace poświęcone problemowi kradzieży zbiorów bibliotecznych w Polsce od lat osiemdziesiątych XX w. do czasów współczesnych oraz działaniom polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i przejrzystości w dostępie do informacji publicznych.

Artykuły

 • Joanna Prokop, O kradzieżach w polskich bibliotekach i innych placówkach kultury na przełomie XX i XXI wieku
 • Grażyna Knap, Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego
 • Dariusz Kardela, Literatura rosyjska w Polsce. Próba charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa w latach 2007–2012
 • Oлександр Седляр, Важливі епізоди історії книговидання галицьких русинів 40–50-х років ХІХ ст. (видавнича діяльність Якова Головацького)
 • Olga Konatowska-Ciszek, Książka i ilustracja w oczach polskich ilustratorów debiutujących po 2000 roku
 • Joanna Skorupska, Działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i dostępności informacji publicznych
 • Leszek Kośny, Stan badań nad polskimi czasopismami pszczelarskimi

Recenzje i przeglądy

 • Monika Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na rynku wydawniczo-księgarskim Drugiej Rzeczpospolitej, Kielce 2014 (Bogumiła Staniów)
 • Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012 (Bogumiła Staniów)

Autorzy

 


Articles

 • Joanna Prokop, On thefts in Polish libraries at the turn of the 21st century
 • Grażyna Knap, The publishing history of Edmund Niziurski’s oeuvre
 • Dariusz Kardela, Russian literature in Poland. An analysis of publishing and readership in 2007–2012
 • Oлександр Cедляр, Important episodes in the history of the printing industry of the Galician Ruthenians in the 1840s–1850s (Yakiv Holovatsky’s publishing)
 • Olga Konatowska-Ciszek, Books and illustrations in the eyes of Polish illustrators making their debuts after 2000
 • Joanna Skorupska, Actions of Polish non-governmental organisations to increase the openness of and access to public information
 • Leszek Kośny, State of research into Polish apiarian journals

Reviews
Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter