Studia o Książce i Informacji 33, 2014

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 2300-7729
Rok wydania: 2014
Cena: 28,00 PLN   

Większość tekstów zawartych w 33 tomie „Studiów o Książce i Informacji” koncentruje się wokół zagadnień z zakresu szeroko rozumianego edytorstwa. W artykułach poruszono problematykę zainteresowania wydawców i czytelników twórczością Edmunda Niziurskiego w Polsce i za granicą, podjęto próbę charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa literatury rosyjskiej w Polsce w latach 2007–2012, przeanalizowano stan badań nad piśmiennictwem poświęconym polskim czasopismom pszczelarskim, a także omówiono poglądy młodych polskich ilustratorów, debiutujących po roku 2000, na własną twórczość i sytuację książki ilustrowanej na polskim rynku wydawniczym. Tekst zagranicznego autora dotyczy dziejów edytorstwa na Ukrainie. Na przykładzie działalności wydawniczej Jakowa Hołowackiego ukazano proces rozwoju nowej ruskiej (ukraińskiej) działalności wydawniczej w Galicji w połowie XIX w. W tomie znalazły też miejsce prace poświęcone problemowi kradzieży zbiorów bibliotecznych w Polsce od lat osiemdziesiątych XX w. do czasów współczesnych oraz działaniom polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i przejrzystości w dostępie do informacji publicznych.

Artykuły
Joanna Prokop, O kradzieżach w polskich bibliotekach i innych placówkach kultury na przełomie XX i XXI wieku
Grażyna Knap, Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego
Dariusz Kardela, Literatura rosyjska w Polsce. Próba charakterystyki produkcji wydawniczej i czytelnictwa w latach 2007–2012
Oлександр Седляр, Важливі епізоди історії книговидання галицьких русинів 40–50-х років ХІХ ст. (видавнича діяльність Якова Головацького)
Olga Konatowska-Ciszek, Książka i ilustracja w oczach polskich ilustratorów debiutujących po 2000 roku
Joanna Skorupska, Działania polskich organizacji pozarządowych na rzecz zwiększania jawności i dostępności informacji publicznych
Leszek Kośny, Stan badań nad polskimi czasopismami pszczelarskimi
Recenzje i przeglądy
Monika Olczak-Kardas, „Nasza Księgarnia” na rynku wydawniczo-księgarskim Drugiej Rzeczpospolitej, Kielce 2014 (Bogumiła Staniów)
Tomasz Kruszewski, Przestrzenie biblioteki. O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji, Toruń 2012 (Bogumiła Staniów)
Autorzy


Articles
Joanna Prokop, On thefts in Polish libraries at the turn of the 21st century
Grażyna Knap, The publishing history of Edmund Niziurski’s oeuvre
Dariusz Kardela, Russian literature in Poland. An analysis of publishing and readership in 2007–2012
Oлександр Cедляр, Important episodes in the history of the printing industry of the Galician Ruthenians in the 1840s–1850s (Yakiv Holovatsky’s publishing)
Olga Konatowska-Ciszek, Books and illustrations in the eyes of Polish illustrators making their debuts after 2000
Joanna Skorupska, Actions of Polish non-governmental organisations to increase the openness of and access to public information
Leszek Kośny, State of research into Polish apiarian journals
Reviews
Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter