Prawo CCCXVIII

Elżebieta Klat-Górska, Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2015
Cena: 35,00 PLN   

Prezentowany numer czasopisma składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera artykuły naukowe przygotowane na ogólnopolską konferencję naukową pt. Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym, która odbyła się 12 i 13 września 2014 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja ta miała charakter interdyscyplinarny, wystąpienia i dyskusja dotyczyły aspektów prawnych, finansowych, społecznych, politycznych, kulturowych, aksjologicznych i pokrewnych zagospodarowaniu przestrzennemu. Taki charakter mają w związku z tym artykuły publikowane w pierwszej części tego numeru.
Druga część publikacji jest poświęcona aktualnym problemom stosowania prawa administracyjnego, cywilnego oraz europejskiego. Na szczególną uwagę zasługują rozważania na temat uwierzytelniania dokumentów w postępowaniu administracyjnym, problematyki wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym oraz kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie sprawowania nadzoru policyjnego.

 

Z Wprowadzenia

Wprowadzenie
CZĘŚĆ I. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
JERZY BIELUK, Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych
ELŻBIETA KLAT-GÓRSKA, LIDIA KLAT-WERTELECKA, Scalanie i podział nieruchomości nierolnych i nieleśnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ADAM NIEWIADOMSKI, Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
MARTA WOŹNIAK, Zasada zrównoważonego rozwoju jako tło konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym
JOANNA NOWAK, Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej
WOJCIECH FEDERCZYK, Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym
BARBARA KORWEL-LEJKOWSKA, JAKUB H. SZLACHETKO, Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju
KATARZYNA KOBIELSKA, Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie Polski
MACIEJ BŁAŻEWSKI, Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym
MAŁGORZATA ŚWIĄDER, Zrównoważony rozwój regionalny
CZĘŚĆ II. AKTUALNE PROBLEMY STOSOWANIA PRAWA
PAWEŁ ARTYMIONEK, Uwierzytelnianie odpisów dokumentów w postępowaniu administracyjnym
JAKUB MROŻEK, Charakter prawny dyplomu ukończenia studiów wyższych w świetle nowelizacji art. 167 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym
PRZEMYSŁAW OSTOJSKI, Osoba trzecia w toku egzekucji administracyjnej z rzeczy ruchomej i nieruchomości podatnika
JOANNA SIEKIERA, Strefa Schengen a Karta Polaka
JOANNA CZESAK, LIDIA SIWIK, Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH
MARTYNA SŁUGOCKA, Aspekty prawne wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym
KAROLINA TRZECIAK-WACH, Czy przed piractwem domenowym można się bronić? Formy naruszeń i cywilnoprawne środki ochrony przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaków towarowych w domenie internetowej
KRZYSZTOF ŻOK, Program komputerowy jako przedmiot umowy o dzieło


Introduction
PART I. SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SPATIAL GOVERNANCE
JERZY BIELUK, Financial instruments in the protection of agricultural land and forests
ELŻBIETA KLAT-GÓRSKA, LIDIA KLAT-WERTELECKA, Consolidation and division of non-agricultural and non-forest land and a local land development plan
ADAM NIEWIADOMSKI, Sustainable development in spatial planning and the European Ecological Network Nature 2000
MARTA WOŹNIAK, The principle of sustainable development as the background of the conflicts in spatial land planning
JOANNA NOWAK, Subsidiarity and sustainable development in spatial governance based on the example of Italian municipality — axiological conditions
WOJCIECH FEDERCZYK, Mediation as an instrument of policy used by the municipal authorities to ensure implementation of the principle of sustainable development in spatial planning
BARBARA KORWEL-LEJKOWSKA, JAKUB H. SZLACHETKO, An ecophysiographic study in area planning and development as the basis of balanced development
KATARZYNA KOBIELSKA, Public participation in spatial planning procedures: The case of Poland
MACIEJ BŁAŻEWSKI, Protection of sustainable development and spatial order in the construction process
MAŁGORZATA ŚWIĄDER, Sustainable regional development
PART II. CURRENT PROBLEMS OF LAW APPLICATION
PAWEŁ ARTYMIONEK, Entities legally authorized to authenticate copies of documents in administrative procedure
JAKUB MROŻEK, The legal character of higher education diploma in light of changed Art. 167 of the Act on higer education
PRZEMYSŁAW OSTOJSKI, Third party in the course of administrative enforcement to movable and immovable property of a taxpayer
JOANNA SIEKIERA, The Schengen Area and the Polish Card
JOANNA CZESAK, LIDIA SIWIK, Police supervision carried out by the State Sanitary Inspection in connection with the failure to fulfil the chemicals registration obligation according to REACH
MARTYNA SŁUGOCKA, The issue of application of Article 47 of the Act — Construction Law
KAROLINA TRZECIAK-WACH, Could we fight “domain pirates”? The forms of breaching and civil law legal protection against trademarks infringements in the Internet domains
KRZYSZTOF ŻOK, Computer program as an object of the contract for work

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter