Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2015
Cena: 19,00 PLN   

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17 zawierają m.in. kilkanaście artykułów o różnorodnym zakresie tematycznym. Traktują one o sytuacji gospodarczo-politycznej na wschodzie Ukrainy oraz  możliwościach akcesji tego państwa do UE, bezpieczeństwie kobiet w Afganistanie, zaskarżalności indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, szansach i zagrożeniach realizacji polityki kulturalnej w Polsce, wolności uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów, prawdzie, rzeczywistości i nauce w poglądach amerykańskich pragmatyków, Protokole 15 do europejskiej konwencji praw człowieka, najmie komercyjnym lokali mieszkalnych, eurohipotece i modelu zabezpieczenia hipotecznego w Polsce, normach prawnych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, koncepcji zbrodni nowego typu Rafała Lemkina oraz aspektach prawnych dotyczących przeszczepiania komórek krwi obwodowej.

WSTĘP
I. ARTYKUŁY NAUKOWE
DANIEL BUTYTER, Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy
ANGELIKA DRELICHOWSKA, PAWEŁ RAZOWSKI, Zaskarżalność indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do sądu administracyjnego
MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce
AGNIESZKA KURIATA, Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
MARCIN KUSAJ, Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James
ZUZANNA KOTUŁA, Protokół 15 do europejskiej konwencji praw człowieka: doktryna marginesu swobody uznania i zasada subsydiarności w kontekście reformy ETPCz
JOANNA KOZIOLLEK, Najem komercyjny lokali mieszkalnych a zwolnienie z podatku VAT
NATALIIA MYKHAILOVSKA, Możliwości i bariery akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej: wybrane aspekty
KATARZYNA SADOWA, Bezpieczeństwo kobiet w Afganistanie — analiza skuteczności gwarancji prawnych wprowadzanych po 2001 roku
MARIA SIEMASZKIEWICZ, Eurohipoteka a funkcjonujący w Polsce model zabezpieczenia hipotecznego
ŁUKASZ STĘPKOWSKI, Natura 2000 w polskim porządku prawnym w kontekście ochrony praw jednostki
ALEKSANDRA SPYCHALSKA, Wandalizm i barbarzyństwo — Rafała Lemkina koncepcja zbrodni nowego typu
KATARZYNA MARIA ZOŃ, Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne
II. ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW
ANDRZEJ BORKOWSKI, Maciej Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii
Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 408
WITOLD KWAŚNICKI, Czy podręczniki ekonomii muszą być tak bardzo podobne do siebie? (Logika ekonomii Marka Skousena)
NOTKI O AUTORACH


PREFACE
I. SCIENTIFIC ARTICLES
DANIEL BUTYTER, Economic and political importance of the People’s Republics in Eastern Ukraine
ANGELIKA DRELICHOWSKA, PAWEŁ RAZOWSKI, Complaints to administrative courts against individual interpretations of tax law
MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Evaluation of opportunities and threats of implementing cultural policy in Poland
AGNIESZKA KURIATA, The issue of externalizing religion through clothing style in the European Court of Human Rights adjudications
MARCIN KUSAJ, Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James
ZUZANNA KOTUŁA, Protocol 15 to the European Convention on Human Rights: The margin of appreciation doctrine and the principle of subsidiarity in the context of the reform of the ECHR
JOANNA KOZIOLLEK, Commercial lease of residential premises and VAT exemption
NATALIIA MYKHAILOVSKA, Opportunities and barriers to Ukraine’s accession to the European Union: Selected aspects
KATARZYNA SADOWA, Women’s safety in Afghanistan — an analysis of the efficiency of the legal guarantees adopted after 2001
MARIA SIEMASZKIEWICZ, Eurohypothec versus Polish mortgage security model
ŁUKASZ STĘPKOWSKI, Natura 2000 in the Polish legal system with regard to the protection of individual rights
ALEKSANDRA SPYCHALSKA, Vandalism and barbarity — Raphael Lemkin’s conception of “crimes of the new type”
KATARZYNA MARIA ZOŃ, Peripheral blood stem cell transplantation in light of legal regulations
II. IN OUR MASTERS’ OPINION
ANDRZEJ BORKOWSKI, Maciej Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii
Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, pp. 408
WITOLD KWAŚNICKI, Do economics textbooks need to be very similar to each other? (Economic
Logic by Mark Skousen)
NOTES ON AUTHORS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter