Prace Kulturoznawcze XVIII. Kultura nie-ludzka

Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska (red.)
ISBN: 978-83-229-3490-6
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2015
Cena: 33,00 PLN   19,00 PLN  

„Kultura nie-ludzka” może wydawać się określeniem oksymoronicznym, zwłaszcza w świetle tych koncepcji kultury, które zwykły ją utożsamiać ze światem człowieka. W kontekście toczonych we współczesnej humanistyce debat o relacjach między tym, co ludzkie i nie-ludzkie przestaje kojarzyć się z ludzkim barbarzyństwem i odnosi się do nie-ludzkich form istnienia (zwierząt, roślin, rzeczy itp.). Teksty zebrane w najnowszym numerze „Prac Kulturoznawczych” poświęcone są głównie teorii aktora-sieci Brunona Latoura, który jest jednym z inspiratorów wspomnianych dyskusji. Autorzy poruszają wątki dotychczas w polskiej recepcji myśli francuskiego filozofa mało rozpoznane. Chodzi przede wszystkim o komentarze do ostatniej pracy Latoura o badaniach sposobów istnienia, w której sięga on po bliskie wrocławskiemu kulturoznawstwu — choć jak sam zauważa, uznawane za przestarzałe — pojęcie wartości.

Wprowadzenie (Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska)
Komar i ANT. Ontologia, aksjologia i teoria kultury
Timothy Mitchell, Czy komar może (prze)mówić?
Viola Krajewska, Piotr Krajewski, Symbiotyczność tworzenia Elvina Flamingo aka Jarosława Czarneckiego
Andrzej W. Nowak, Ontologia a aksjologia — co możemy zyskać, a co stracić, używając teorii aktora-sieci? Diagnoza wstępna
Barbara Tuchańska, Czy Latourowskie badanie sposobów egzystowania pozwala zrozumieć wartości i ich rolę w naszym życiu?
Krzysztof Abriszewski, Teoria aktora-sieci jako teoria kultury
Aleksandra Kil, Krótki przewodnik po mapowaniu kontrowersji
Wokół polityki, polityczności i władzy
Leszek Koczanowicz, Fantomowa publiczność? Komentarz do pojęcia polityki u Brunona Latoura
Michał Wróblewski, Teoria aktora-sieci, zaangażowany program studiów nad nauką a problem polityczności
Archiwum
Publiczność i jej problemy (fragmenty) (John Dewey)
Fantomowa publiczność (fragmenty) (Walter Lippmann)
Postscripta Latourowskie
Krzysztof Dix, Zaufać Brunonowi Latourowi na nowo? Enquête sur les modes d’existence w oczach francuskich krytyków
Dawid Junke, Dobre Słowo Latoura. Religia i odnowa zbiorowości
Nawiązania
Łukasz Andrzejewski, Antropologiczne zwierciadło psychiatrii
Łukasz Medeksza, Ku humanistyce niepoznawczej — przypadek Baumanowskiej Kultury jako praxis
Recenzje
Czym jest obraz? Uwagi na marginesie antologii tekstów Gottfrieda Boehma (Ewa Kwiatkowska)
Socjologia translacji. Nowe spojrzenie na metody badania nauki i technologii (Mieszko Radecki)
Streszczenia
Noty o autorachIntroduction (Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska)
The Mosquito and ANT. Ontology, axiology and theory of culture
Timothy Mitchell, Can the Mosquito Speak?
Viola Krajewska, Piotr Krajewski, Symbiosity of Creation by Elvin Flamingo aka Jarosław Czarnecki
Andrzej W. Nowak, Ontology and axiology — what can we gain and lose with the Actor-Network Theory?
Barbara Tuchańska, Does Latourian inquiry into modes of existence enable us to understand values and their role in our lives?
Krzysztof Abriszewski, Actor-Network Theory as a theory of culture
Aleksandra Kil, A rough guide to controversy mapping
On politics, the political and power
Leszek Koczanowicz, The phantom public? On Bruno Latour’s concept of politics
Michał Wróblewski, The actor-network theory, the engaged programme of science and technology studies and the problem of politicality
Archive
Public and Its Problems (fragments) (John Dewey)
The Phantom Public (fragments) (Walter Lippmann)
Postcripts to Latour
Krzysztof Dix, To trust Bruno Latour anew. An Inquiry into Modes of Existence in the eyes of the French critics
Dawid Junke, The gospel of Bruno Latour. Religion and the restoration of community
Contexts
Łukasz Andrzejewski, Antropological mirror of psychiatry
Łukasz Medeksza, Toward the non-cognitive humanities: A case of Bauman’s Culture as Praxis
Reviews
Summaries
Notes on the Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter