Przegląd Prawa i Administracji C, część 1 i 2. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Mariusz Jabłoński (red.)
Wydanie: dwutomowe
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 1496 (784+712)
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 56,00 PLN   40,00 PLN  

Wydanie setnego numeru Przeglądu Prawa i Administracji zbiega się z innym ważnym jubileuszem — siedemdziesiątą rocznicą powstania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ta wyjątkowa okoliczność wpłynęła na charakter niniejszej publikacji i stała się okazją do obszernej prezentacji badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych Instytutów, Katedr, Zakładów, Pracowni oraz innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Wydziału. Teksty merytoryczne zostały poprzedzone informacjami o historii poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu oddanie hołdu i szacunku tym wszystkim, którzy zarówno w latach poprzednich, jak i obecnie swoją pracą przyczyniają się do podniesienia prestiżu Wydziału.
Ze względu na swą dużą objętość niniejszy setny numer, w odróżnieniu od poprzednich, został wydany w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I

 

 • Słowo wstępne (Mariusz Jabłoński)

INSTYTUT HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

A. ZAKŁAD HISTORII ADMINISTRACJI

 • Marek Podkowski, Dzieje Zakładu Historii Administracji

B. ZAKŁAD HISTORII PAŃSTWA I PRAWA POLSKI

 • Piotr Jurek, Zakład Historii Państwa i Prawa Polski

C. ZAKŁAD POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

 • Józef Koredczuk, Dzieje Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

D. ZAKŁAD PRAWA RZYMSKIEGO

 • Aleksandra Szymańska, Z dziejów Katedry, a później Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–2015)

INSTYTUT NAUK ADMINISTRACYJNYCH

 • Adam Błaś, Instytut Nauk Administracyjnych w siedemdziesięcioleciu Uniwersytetu Wrocławskiego

A. ZAKŁAD NAUKI ADMINISTRACJI

 • Adam Błaś, Początki Zakładu Nauki Administracji — jego teraźniejszość i przyszłość
 • Jerzy Supernat, Administracja w Unii Europejskiej — podziały i postacie
 • Andrzej Pakuła, Specyfika odpowiedzialności pełniących funkcje publiczne i zajmujących wysokie stanowiska w administracji rządowej szczebla centralnego
 • Renata Raszewska-Skałecka, Wybrane problemy administracji świadczącej w zakresie wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność państwa za realizację zadania w zakresie szkolnictwa wyższego — perspektywa historyczna i współczesna

B. ZAKŁAD POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO

 • Barbara Adamiak, Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego
 • Barbara Adamiak, O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego
 • Lidia Klat-Wertelecka, Przesłanki dopuszczalności egzekucji administracyjnej

C. ZAKŁAD PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 • Marcin Miemiec, Zakład Prawa Administracyjnego — historia i współczesność
 • Jolanta Blicharz, Godność i prawo do życia w obliczu rozwoju nauk biomedycznych
 • Piotr Lisowski, Prawo zakładowe — in rebus angustis? (wybrane problemy administracyjnoprawne)
 • Marcin Miemiec, Demokracja w niemieckim samorządzie gminnym
 • Aleksandra Szadok-Bratuń, O dwóch koncepcjach prawa naturalnego polskich filozofów prawa okresu międzywojennego

D. ZAKŁAD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNEGO PRAWA PORÓWNAWCZEGO

 • Barbara Kowalczyk, Konrad Nowacki, Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Administracyjnego Prawa Porównawczego
 • Barbara Kowalczyk, Ochrona uzupełniająca dla ofiar powszechnej przemocy w sytuacji wewnętrznego konfliktu zbrojnego. Dialog sądów europejskich i jego konsekwencje

E. ZAKŁAD PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

 • Krzysztof Horubski, Witold Małecki, Piotr Soroka, Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Tadeusz Kocowski, Komercjalizacja, prywatyzacja a podmioty administracji gospodarczej
 • Karol Kiczka, Administracja gospodarcza w warunkach Unii Europejskiej

F. ZAKŁAD PRAWA KONKURENCJI I REGULACJI SEKTOROWEJ

 • Marek Szydło, Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH

 • Elżbieta Kundera, Instytut Nauk Ekonomicznych

A. ZAKŁAD MYŚLI EKONOMICZNEJ

 • Elżbieta Kundera, Zakład Myśli Ekonomicznej
 • Elżbieta Kundera, Bogactwo myśli ekonomicznej a współczesna gospodarka

B. ZAKŁAD MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

 • Jarosław Kundera, Contemporary economic crisis and applied methods of its overcoming

C. ZAKŁAD POLITYKI GOSPODARCZEJ

 • Urszula Kalina-Prasznic, Zakład Polityki Gospodarczej
  Urszula Kalina-Prasznic, Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego (wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, rok akademicki 2014/2015)

INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO

A. ZAKŁAD POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 • Aleksandra Budniak-Rogala, MichaHAł Pyrz, Sylwetki procesualistów
 • Łukasz Błaszczak, Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej
 • Izabella Gil, Zbycie przez syndyka składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości — zagadnienia wybrane

B. ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO I PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRYWATNEGO

 • Piotr Machnikowski, Kilka uwag o celach, metodach i kompetencji Unii Europejskiej do ujednolicania prawa prywatnego dotyczącego przepływu towarów
 • Monika Drela, Wykonywanie zadań publicznych przez muzea jako przesłanka wyłączenia ochrony prawnoautorskiej informacji o zasobach publikowanych w Interneci
 • Krzysztof Zagrobelny, Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 647 (1) § 2 k.c.)
 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Anna Stangret-Smoczyńska, Roszczenia posiadacza rachunku bankowego na tle art. 120 § 1 zd. 2 k.c.

C. ZAKŁAD PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO

 • Józef Frąckowiak, Prawo handlowe na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Jerzy Jacyszyn, Wolny zawód — mit czy rzeczywistość prawna?1
 • Ewa Wójtowicz, Odstąpienie od umowy handlowej przed terminem spełnienia świadczenia według Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz według Kodeksu cywilnego
 • Piotr Marcin Wiórek, Adwokat specjalista z prawa handlowego jako prawnik przyszłości
 • Bogusław Sołtys, Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych
 • Robert Stefanicki, Klasyfikowanie osób wykonujących wolne zawody w kategorii przedsiębiorcy w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

D. ZAKŁAD PRAWA PRACY

 • Tomasz Bakalarz, Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Status zawodowy szefów służb specjalnych. Wybrane elementy
 • Artur Tomanek, Uwagi o regulacji prawnej zatrudnienia osób zarządzających zakładem pracy
 • Eliza Mazurczak-Jasińska, Wkraczanie prawa pracy w sferę stosunków służbowych służb mundurowych — wybrane zagadnienia

E. PRACOWNIA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Renata Babińska-Górecka, Charakter prawny i cel jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • Monika Lewandowicz-Machnikowska, Okresy wypowiedzenia umowy o pracę
 • Jacek Borowicz, Pracodawca nieustalający regulaminu pracy i jego poszerzony obowiązek informacyjny (art. 29 § 3 k.p.)

F. PRACOWNIA KLINICZNEGO NAUCZANIA PRAWA

 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Pracownia Klinicznego Nauczania Prawa

KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH

 • Marta Mackiewicz, Historia Zakładu i Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1960–2014)
 • Marek Maciejewski, Niemcy w polskiej kulturze i myśli politycznej od schyłku XVIII w. do wybuchu II wojny światowej
 • Łukasz Machaj, The United States Supreme Court reverses itself: Sense of injustice or public pressure?
 • Radosław Antonów, Płaszczyzna ideowa Federacji Anarchistycznej

 

CZĘŚĆ II


KATEDRA KRYMINALISTYKI

 • Ryszard Jaworski, Kryminalistyka na Uniwersytecie Wrocławskim (1946–2015)

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO

 • Jerzy Skorupka, Katedra Postępowania Karnego — tradycja i współczesność
 • Krzysztof Nowicki, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu adhezyjnym. Uwagi uwzględniające likwidację powództwa cywilnego w procesie karnym
 • Dominika Czerniak, Wojciech Jasiński, Pouczenia osoby podejrzanej oraz podejrzanego o uprawnieniach i obowiązkach procesowych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
 • Karolina Kremens, Inquisitorial and adversarial influences on the examination of a witness in the international criminal procedure

KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO

 • Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wiesława Miemiec, Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego
 • Krystyna Sawicka, Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Paweł Borszowski, Granice elastyczności przepisów prawa podatkowego
 • Witold Srokosz, Kryptowaluty — nowy kierunek badań

KATEDRA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO

 • Jacek Giezek, O modyfikacji funkcji błędu co do znamion czynu zabronionego
 • Anna Muszyńska, Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku
 • Rajnhardt Kokot, Z rozważań o chuligańskim charakterze zachowań przestępnych w ujęciu polskiego prawa karnego
 • Joanna Brzezińska, Uwagi o aktach przemocy i ich typach kwalifikowanych we francuskim prawie karnym

KATEDRA PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO

 • Adam Kwieciński, Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 • Artur Ławniczak, Artur Preisner, Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia
 • Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska, Zakładowe układy zbiorowe pracy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego — dylematy konstytucyjnoprawne
 • Krystian Complak, Konstytucjonalizacja obowiązków jednostki w państwach Ameryki Łacińskiej może być wzorem do naśladowania?
 • Ryszard Balicki, Artur Ławniczak, Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego
 • Krzysztof Wygoda, Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jako zasada bezpiecznego przetwarzania danych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO

 • Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (1946–2015)
 • Bartłomiej Krzan, O roli (ochrony) praw człowieka z perspektywy międzynarodowego sądownictwa karnego
 • Jakub Kociubiński, Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control
 • Adriana Kalicka-Mikołajczyk, European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership
 • Michał Pindel, Ciężkie i oczywiste przekroczenie granic swobodnego uznania przez instytucje unijne jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej UE

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI IM. JEANA MONNETA

 • Dagmara Kornobis-Romanowska, Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta. Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych
 • Dagmara Kornobis-Romanowska, Poszanowanie praw podstawowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej — w stronę zapewnienia spójnego poziomu ochrony
  praw człowieka w Europie?
 • Aleksander Cieśliński, Natura wolności gospodarczej i jej geneza w systemie prawnym
  Unii Europejskiej
 • Tomasz Dąbrowski, Nadużycie pozycji dominującej na rynkach nowych technologii w prawie Unii Europejskiej — problemy teoretyczne i praktyczne
 • Jakub Artemiuk, Pojęcie i zakres ochrony prawnej zabytków archeologicznych w prawie
  polskim i w prawie międzynarodowym

KATEDRA PRAWA O WYKROCZENIACH, KARNEGO SKARBOWEGO I GOSPODARCZEGO

 • Janusz Sawicki, Historia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego
 • Janusz Sawicki, Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym — uwagi co do zasadności jej stosowania
 • Katarzyna Liżyńska, O celowości kary grzywny za wykroczenia
 • Katarzyna Łucarz, Wybrane aspekty zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego jako środek probacyjny
 • Anna Płońska, Istota prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego 

KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA

 • Andrzej Bator, Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa
 • Andrzej Bator, O dwóch nietypowych koncepcjach normy oraz o ryzyku związanym z zewnętrzną integracją prawoznawstwa
 • Zbigniew Pulka, Przesłanki prawomocności decyzji interpretacyjnych w teorii wykładni
  Jerzego Wróblewskiego
 • Wioletta Jedlecka, Solidarność jako propozycja przezwyciężenia kryzysu w Unii Europejskiej
 • Joanna Helios, Aksjologia procedur Unii Europejskiej. Szkic problemu

PRACOWNIE, SZKOŁY, BIBLIOTEKI

A. INTERDYSCYPLINARNA PRACOWNIA PRAWA MEDYCZNEGO I BIOETYKI

 • Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki (2013–2015)

B. SZKOŁA PRAWA AUSTRIACKIEGO

 • Bartłomiej Krzan, Szkoła Prawa Austriackiego

C. SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO

 • Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Szkoła Prawa Francuskiego i francuskie studia magisterskie Master professionnel de Droit Européen et International des Affaires

D. SZKOŁA PRAWA HISZPAŃSKIEGO

 • Justyna Bazylińska-Nagler, Szkoła Prawa Hiszpańskiego

E. SZKOŁA PRAWA NIEMIECKIEGO

 • Agnieszka Malicka, Niemiecko-Polska Szkoła Prawa (Wrocław–Berlin)

F. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

 • Bożena Górna, Wioletta Zięba, Biblioteka Wydziałowa

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter