Prawo CCCXIX. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISBN: 978-83-229-3517-0
Liczba stron: 216
Rok wydania: 2015
Cena: 33,00 PLN   

W najnowszym tomie „Studiów Historycznoprawnych” znalazło się jedenaście opracowań dotyczących problematyki ustrojowo-prawnej w szerokich ramach czasowych, od starożytności po czasy najnowsze (do 1945 roku). Pierwszego okresu dotyczą dwie prace: o prawie pogrzebowym Aten i o prawie rozwodowym Kodeksu z Gortyny. Kolejne cztery dotyczą średniowiecza i są poświęcone: genealogii rodu wolnego rycerstwa Rzeszy von Dern, zjazdom książąt śląskich w 1327 roku, brabanckiej wielkiej karcie wolności z 1356 roku oraz pozycji prawnej wdowy w prawie cechowym górnośląskiego Prudnika. Pięć pozostałych dotyczy czasów nowożytnych: przestępstw politycznych w XVIII-wiecznej polskiej myśli karnoprawnej, kontaktów prawniczych między Uniwersytetem Jagiellońskim i Wrocławskim do 1914 roku, „migracji naukowych” profesorów prawa Uniwersytetu Wrocławskiego trwających do 1945 roku, przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku oraz wznowienia postępowania w polskim procesowym prawie cywilnym w latach 1933–1939.

JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Ateńskie prawo pogrzebowe
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, Prawne konsekwencje rozwodu w Kodeksie z Gortyny
TOMASZ KRUSZEWSKI, Ród wolnego rycerstwa Rzeszy Frei von Dehrn w służbie
hrabiów von Nassau. Studium historycznoprawne i genealogiczne
MARIAN J. PTAK, Zjazdy książąt śląskich z 1327 roku
JOANNA STROBEL, Blijde inkomst z 1356 roku, czyli brabancka Wielka Karta Wolności
MARCIN HUSAK, Pozycja prawna wdowy w prawie cechowym do połowy XVIII wieku w
perspektywie archeologii prawnej na przykładzie miasta Prudnika na Górnym Śląsku
PAWEŁ WIĄZEK, Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa
JÓZEF KOREDCZUK, Kontakty prawnicze między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Wrocławskim w latach 1811–1914
TOMASZ DOLATA, Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811–1945
ANDRZEJ PASEK, Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
GRZEGORZ KRYGIER, Wznowienie postępowania w polskim prawie procesowym cywilnym w latach 1933–1939
NOTY O AUTORACH

 

 

JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Athenian funerary law
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA,The legal consequences of divorce in the Gortyn Code
TOMASZ KRUSZEWSKI, The German Frei von Dehrn family of free knights in the service of the Counts of Nassau. A historical-legal and genealogical study
MARIAN J. PTAK, Congresses of Silesian dukes of 1327
JOANNA STROBEL, The Blijde inkomst of 1356 or the Great Charter of Liberties
MARCIN HUSAK,The legal status of widows in guild law until the mid-18th century in the light of legal archaeology as seen in the town of Prudnik, Upper Silesia
PAWEŁ WIĄZEK, Political crimes in Polish criminal law thought of the Poniatowski era in the light of Józef Weyssenhoff’s and Józef Szymanowski’s proposals
JÓZEF KOREDCZUK, Legal contacts between the Jagiellonian University and University of Wrocław in 1811–1914
TOMASZ DOLATA, Directions of “scholarly migrations” of German professors associated with the Faculty of Law of the University of Wrocław in 1811–1945
ANDRZEJ PASEK, Some remarks on the statute of limitations in the draft Polish criminal code of 1932
GRZEGORZ KRYGIER, Resumption of proceedings in the Polish civil law procedure in 1933–1939
NOTES ON AUTHORS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter