Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych

Michał Jacuński
ISBN: 978-83-229-3495-1
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany
Cena: 25,00 PLN   

Książka jest źródłem informacji dla praktyków polityki (polityków, konsultantów), może inspirować zarówno badaczy komunikowania politycznego, jak i politologów, medioznawców i socjologów zajmujących się badaniem aktywności aktorów politycznych i zmianami we współczesnym komunikowaniu politycznym. Ze względu na zawarte w niej wyniki badań empirycznych, uwzględniające dużą populację parlamentarzystów oraz kandydujących w wyborach i długi czas obserwacji ich aktywności w nowych mediach, stanowi bardzo interesującą propozycję, jako że w niewielu podobnych opracowaniach zawarto autorską metodologię badawczą i obszerną dokumentację elementów praktyki politycznej sieciowego komunikowania politycznego. Autor posługuje się nowatorską metodologią badania aktywności sieciowej aktorów politycznych oraz proponuje wykorzystanie wskaźnika Potencjału Internetowego, który może mieć zastosowanie w analizie aktywności parlamentarzystów i kandydatów w kolejnych latach. W pracy wykorzystano liczne przykłady, ilustracje i wizualizacje dotyczące praktyki politycznej, pochodzące z wieloletnich obserwacji autora aktywności sieciowej polskich aktorów politycznych, które uzupełniają warstwę problemowo-teoretyczną opisywanych problemów.

Wstęp

 • Stan badań
 • Projekt badawczy
 • Metodologia i plan badania
 • Hipotezy i problemy badawcze
 • Struktura pracy

Rozdział 1. Sieć internetowa jako przestrzeń komunikacji politycznej: wymiar funkcjonalny

 1. Sieć jako sfera publiczna
 2. Sieć jako przestrzeń informacyjna i narzędzie poznania
 3. Sieć jako przestrzeń zaangażowania
 4. Sieć jako przestrzeń partycypacji politycznej i mobilizacji
 5. Sieć jako przestrzeń interakcji
 6. Sieć jako przestrzeń rywalizacji politycznej
 7. Sieć jako przestrzeń kontroli
 8. Sieć jako arena (pseudo)wydarzeń
 9. Sieć jako narzędzie demokratyzacji

Rozdział 2. Sieć internetowa jako przestrzeń komunikacji politycznej: wymiar strukturalny

 1. Architektura sieci
 2. Rozwój sieci internetowej: od sieci 1.0 do sieci 2.0
 3. Klasyfikacja narzędzi sieciowego komunikowania politycznego

Rozdział 3. Model hybrydowego systemu komunikowania politycznego

 1. Nowe perspektywy mediatyzacji polityki
 2. Fragmentaryzacja i konwergencja mediów
 3. Hybrydyzacja komunikowania politycznego

Rozdział 4. Aktorzy polityczni w sieciowym komunikowaniu politycznym

 1. Hipotezy badawcze
 2. Testowanie hipotez badawczych
 3. Wskaźnik Potencjału Internetowego

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

 • Książki kodowe
 • Lista partii politycznych i skrótów
 • Tabele wynikowe

Summary
Spis tabel
Spis wykresów
Spis ilustracji
Indeks nazwisk

Introduction
State of research
Research project
Research methodology and framework
Research hypotheses and problems
Structure of the book
Chapter 1. The web as a space of political communication: The functional dimension
1.1. The web as a public sphere
1.2. The web as an information space and cognitive tool
1.3. The web as a space of engagement
1.4. The web as a space of political participation and mobilisation
1.5. The web as a space of interaction
1.6. The web as a space of political rivalry
1.7. The web as a space of control
1.8. The web as a an arena of (pseudo)events
1.9. The web as a democratisation tool
Chapter 2. The web as a space of political communication: The structural dimension
2.1. The architecture of the web
2.2. The development of the internet: From Web 1.0 to Web 2.0
2.3. Classification of tools used in political communication on the web
Chapter 3. A model of a hybrid system of political communication
3.1. New prospects of mediatisation of politics
3.2. Media fragmentation and convergence
3.3. Hybridisation of political communication
Chapter 4. Political actors in political communication on the web
4.1. Research hypotheses
4.2. Testing of research hypotheses
4.3. The Web Potential Indicator
Conclusion
Bibliography
Annex
Codebooks
List of political parties and abbreviations
Result tables
Summary
List of tables
List of graphs
Illustrations
Index of names

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter