Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn (red.)
ISBN: 978-83-229-3504-0
Liczba stron: 232
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Media i dziennikarstwo są przedmiotem licznych badań. Prezentowane w książce badania empiryczne, prowadzone w ramach międzynarodowego projektu „Journalism in change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden” (2011-2014), dostarczyły cennej i szczegółowej wiedzy na temat zmian w ostatniej dekadzie zachodzących w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Kompleksowe badania ilościowe i jakościowe umożliwiły autorom wybór kluczowych danych i stworzenie syntetycznej pracy, która prezentuje w ujęciu porównawczym dziennikarstwo w trzech różnych systemach medialnych. Autorzy starali się nie tylko uchwycić podobieństwa i różnice między przedstawicielami zawodu, ale również dokonać diagnozy stanu obecnego oraz perspektyw dziennikarstwa w trzech krajach.
Książka dostarcza wielu informacji na temat polskich dziennikarzy, osadzając je jednocześnie w szerszym kontekście, dzięki prezentacji analogicznych danych z Rosji i Szwecji. Może okazać się ciekawa dla teoretyków i praktyków związanych z mediami, ponieważ zawiera szczegółową analizę wielu aspektów współczesnego dziennikarstwa.

Wstęp
Rozdział 1. Zmiany w mediach i dziennikarstwie w drugiej dekadzie XXI wieku (Bogusława Dobek-Ostrowska)
1.1. Trzy kraje — trzy systemy polityczne — trzy modele mediów
1.1.1. Media w trzech odmiennych systemach politycznych
1.1.2. Kultura zawodowa w trzech różnych systemach medialnych
1.2. Projekt „Zmiana w dziennikarstwie” — nowe wyzwania
1.2.1. Cele i założenia badawcze
1.2.2. Badania ankietowe
1.2.3. Wywiady
1.2.4. Analiza porównawcza
1.3. Podsumowanie
Rozdział 2. Standardy dziennikarskie i ich ocena przez dziennikarzy (Paulina Barczyszyn)
2.1. Stosunek dziennikarzy do zawodu i etyki dziennikarskiej
2.2. Wykształcenie dziennikarskie
2.3. Ocena ważności obowiązków dziennikarskich oraz ich realizacji
2.4. Weryfikacja informacji w opinii dziennikarzy
2.5. Dziennikarze w relacjach ze światem polityki i środowiskiem public relations
2.6. Wizje przyszłości zawodu
2.7. Podsumowanie
Rozdział 3. Formy zatrudnienia w zawodzie (Magdalena Krzanowska)
3.1. Czas pracy dziennikarzy
3.2. Forma zatrudnienia
3.3. Podsumowanie
Rozdział 4. Problem wielofunkcyjności w zawodzie dziennikarskim (Waldemar Sobera)  
4.1. Wielofunkcyjność w dziennikarstwie
4.2. Role odgrywane w redakcji
4.3. Wielozadaniowość a jakość pracy dziennikarzy
4.4. Płeć dziennikarzy a wielozadaniowość
4.5. Podsumowanie
Rozdział 5. Problem tworzenia materiałów dziennikarskich (Jacek Nożewski)
5.1. Tworzenie zawartości dla poszczególnych sektorów medialnych
5.2. Rola czynników socjodemograficznych w tworzeniu zawartości informacyjnej mediów .
5.3. Podsumowanie
Rozdział 6. Motywy wyboru zawodu dziennikarskiego (Róża Smolak)
6.1. Przyczyny podjęcia pracy w zawodzie dziennikarskim
6.2. Czynniki wpływające na wybór zawodu dziennikarskiego
6.2.1. Czynniki materialne
6.2.2. Czynniki zawiązane z miejscem zatrudnienia
6.2.3. Osobiste motywacje dziennikarzy
6.3. Podsumowanie
Rozdział 7. Rola płci i jej wpływ na wykonywanie zawodu (Anna Paluch)
7.1. Dziennikarze jako przedmiot badań — płeć a status zawodowy
7.2. Struktura populacji dziennikarzy
7.2.1. Struktura płciowa respondentów
7.2.2. Płeć a struktura wiekowa
7.2.3. Płeć a miejsce pracy
7.3. Płeć a sytuacja zawodowa dziennikarzy
7.3.1. Wymiar czasu pracy
7.3.2. Forma zatrudnienia
7.3.3. Rola w redakcji
7.3.4. Wynagrodzenie
7.4. Podsumowanie
Rozdział 8. Zaangażowanie polityczne dziennikarzy (Adam Michel)
8.1. Stosunek dziennikarzy do kwestii działalności politycznej
8.1.1. Działalność polityczna w poszczególnych sektorach medialnych
8.1.2. Preferencje polityczne dziennikarzy
8.1.3. Wiek dziennikarzy a zaangażowanie polityczne
8.2. Zmiany w autonomii dziennikarskiej
8.2.1 Własność medium a zaangażowanie polityczne dziennikarzy
8.2.2. Wzrost znaczenia czynników ekonomicznych
8.3. Normy etyczne a aktywność polityczna dziennikarzy
8.4. Podsumowanie
Rozdział 9. Dziennikarze w ekonomicznej sferze wpływu (Róża Smolak)
9.1. Wpływ interesu ekonomicznego na działalność organizacji medialnej
9.2. Wpływ podmiotów sfery ekonomicznej na zawartość mediów
9.2.1. Wpływ właścicieli na zawartość mediów
9.2.2. Wpływ grup interesu na zawartość mediów
9.2.3. Wpływ reklamodawców na zawartość mediów
9.2.4. Wpływ przedstawicieli biznesu na zawartość mediów
9.3. Rola czynników ekonomicznych w codziennej pracy dziennikarzy
9.3.1. Wpływ czynników o charakterze ekonomicznym na selekcję materiałów dziennikarskich
9.3.2. Czynniki ekonomiczne a autonomia dziennikarska
9.4. Podsumowanie
Rozdział 10. Media społecznościowe w pracy dziennikarzy (Paweł Baranowski)  
10.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez dziennikarzy
10.2. Cele korzystania z mediów społecznościowych w działalności zawodowej
10.3. Media społecznościowe jako narzędzie kontaktu z odbiorcami mediów
10.4. Stosunek dziennikarzy do interaktywności
10.5. Podsumowanie
Podsumowanie. Zmiana w dziennikarstwie: stan obecny, wyzwania i perspektywy (Michał Głowacki)
Literatura
Spis tabel
Spis wykresów
Aneksy. Narzędzia badawcze
Aneks 1: Ankieta
Aneks 2: Wywiad pogłębiony
Aneks 3: Lista dziennikarzy, z którymi przeprowadzono wywiady
Summary
Indeks nazwisk
Indeks nazw i pojęć
Noty biograficzne

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter