Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn (red.)
ISBN: 978-83-229-3504-0
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Media i dziennikarstwo są przedmiotem licznych badań. Prezentowane w książce badania empiryczne, prowadzone w ramach międzynarodowego projektu „Journalism in change. Journalistic culture in Poland, Russia and Sweden” (2011-2014), dostarczyły cennej i szczegółowej wiedzy na temat zmian w ostatniej dekadzie zachodzących w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Kompleksowe badania ilościowe i jakościowe umożliwiły autorom wybór kluczowych danych i stworzenie syntetycznej pracy, która prezentuje w ujęciu porównawczym dziennikarstwo w trzech różnych systemach medialnych. Autorzy starali się nie tylko uchwycić podobieństwa i różnice między przedstawicielami zawodu, ale również dokonać diagnozy stanu obecnego oraz perspektyw dziennikarstwa w trzech krajach.
Książka dostarcza wielu informacji na temat polskich dziennikarzy, osadzając je jednocześnie w szerszym kontekście, dzięki prezentacji analogicznych danych z Rosji i Szwecji. Może okazać się ciekawa dla teoretyków i praktyków związanych z mediami, ponieważ zawiera szczegółową analizę wielu aspektów współczesnego dziennikarstwa.

Wstęp
Rozdział 1. Zmiany w mediach i dziennikarstwie w drugiej dekadzie XXI wieku (Bogusława Dobek-Ostrowska)

 • Trzy kraje — trzy systemy polityczne — trzy modele mediów
  • Media w trzech odmiennych systemach politycznych
  • Kultura zawodowa w trzech różnych systemach medialnych
 • Projekt „Zmiana w dziennikarstwie” — nowe wyzwania
  • Cele i założenia badawcze
  • Badania ankietowe
  • Wywiady
  • Analiza porównawcza
 • Podsumowanie

Rozdział 2. Standardy dziennikarskie i ich ocena przez dziennikarzy (Paulina Barczyszyn)

 • Stosunek dziennikarzy do zawodu i etyki dziennikarskiej
 • Wykształcenie dziennikarskie
 • Ocena ważności obowiązków dziennikarskich oraz ich realizacji
 • Weryfikacja informacji w opinii dziennikarzy
 • Dziennikarze w relacjach ze światem polityki i środowiskiem public relations
 • Wizje przyszłości zawodu
 • Podsumowanie

Rozdział 3. Formy zatrudnienia w zawodzie (Magdalena Krzanowska)

 • Czas pracy dziennikarzy
 • Forma zatrudnienia
 • Podsumowanie

Rozdział 4. Problem wielofunkcyjności w zawodzie dziennikarskim (Waldemar Sobera)  

 • Wielofunkcyjność w dziennikarstwie
 • Role odgrywane w redakcji
 • Wielozadaniowość a jakość pracy dziennikarzy
 • Płeć dziennikarzy a wielozadaniowość
 • Podsumowanie

Rozdział 5. Problem tworzenia materiałów dziennikarskich (Jacek Nożewski)

 • Tworzenie zawartości dla poszczególnych sektorów medialnych
 • Rola czynników socjodemograficznych w tworzeniu zawartości informacyjnej mediów .
 • Podsumowanie

Rozdział 6. Motywy wyboru zawodu dziennikarskiego (Róża Smolak)

 • Przyczyny podjęcia pracy w zawodzie dziennikarskim
 • Czynniki wpływające na wybór zawodu dziennikarskiego
  • Czynniki materialne
  • Czynniki zawiązane z miejscem zatrudnienia
  • Osobiste motywacje dziennikarzy
 • Podsumowanie

Rozdział 7. Rola płci i jej wpływ na wykonywanie zawodu (Anna Paluch)

 • Dziennikarze jako przedmiot badań — płeć a status zawodowy
 • Struktura populacji dziennikarzy
  • Struktura płciowa respondentów
  • Płeć a struktura wiekowa
  • Płeć a miejsce pracy
 • Płeć a sytuacja zawodowa dziennikarzy
  • Wymiar czasu pracy
  • Forma zatrudnienia
  • Rola w redakcji
  • Wynagrodzenie
 • Podsumowanie

Rozdział 8. Zaangażowanie polityczne dziennikarzy (Adam Michel)

 • Stosunek dziennikarzy do kwestii działalności politycznej
  • Działalność polityczna w poszczególnych sektorach medialnych
  • Preferencje polityczne dziennikarzy
  • Wiek dziennikarzy a zaangażowanie polityczne
 • Zmiany w autonomii dziennikarskiej
  • Własność medium a zaangażowanie polityczne dziennikarzy
  • Wzrost znaczenia czynników ekonomicznych
 • Normy etyczne a aktywność polityczna dziennikarzy
 • Podsumowanie

Rozdział 9. Dziennikarze w ekonomicznej sferze wpływu (Róża Smolak)

 • Wpływ interesu ekonomicznego na działalność organizacji medialnej
 • Wpływ podmiotów sfery ekonomicznej na zawartość mediów
  • Wpływ właścicieli na zawartość mediów
  • Wpływ grup interesu na zawartość mediów
  • Wpływ reklamodawców na zawartość mediów
  • Wpływ przedstawicieli biznesu na zawartość mediów
 • Rola czynników ekonomicznych w codziennej pracy dziennikarzy
  • Wpływ czynników o charakterze ekonomicznym na selekcję materiałów dziennikarskich
  • Czynniki ekonomiczne a autonomia dziennikarska
 • Podsumowanie

Rozdział 10. Media społecznościowe w pracy dziennikarzy (Paweł Baranowski)  

 • Wykorzystanie mediów społecznościowych przez dziennikarzy
 • Cele korzystania z mediów społecznościowych w działalności zawodowej
 • Media społecznościowe jako narzędzie kontaktu z odbiorcami mediów
 • Stosunek dziennikarzy do interaktywności
 • Podsumowanie

Podsumowanie. Zmiana w dziennikarstwie: stan obecny, wyzwania i perspektywy (Michał Głowacki)
Literatura
Spis tabel
Spis wykresów
Aneksy. Narzędzia badawcze

 • Ankieta
 • Wywiad pogłębiony
 • Lista dziennikarzy, z którymi przeprowadzono wywiady

Summary
Indeks nazwisk
Indeks nazw i pojęć
Noty biograficzne

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter