Socjologia LXV. (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji

Zdzisław Zagórski, Stanisław Kamykowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3521-7
Liczba stron: 228
Rok wydania: 2016

„Niniejszy tom jest plonem drugiej konferencji z cyklu Cywilizacje w perspektywie socjologicznej poświęconej bardzo złożonym problemom (nie)ładu i (od)budowy cywilizacji. Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 12-13 grudnia 2012 roku. Jej uczestnicy przedstawili dziewiętnaście referatów.
    Oprócz kwestii pojęciowych, teoretycznych i metodologicznych w tomie zawarto próby ukazania z perspektywy wielu nauk społecznych – filozofii, historiozofii, socjologii, nauki o stosunkach międzynarodowych, antropologii kulturowej, ekonomii, historii – kwestie (nie)ładu i (od)budowy cywilizacji rozumianych różnorodnie. Zakładając najczęściej istnienie wielu cywilizacji współczesnego świata, Autorzy koncentrowali się na tych problemach, które ich interesowały szczególnie. Wszystkie teksty dotyczą jednak w jakimś stopniu tytułowych zagadnień: (nie)ładu i (od)budowy cywilizacji. Okazało się, że budowa nowego ładu międzycywilizacyjnego, jako konstruktywnej, pokojowej alternatywy wobec obecnej fazy globalizacji „bez celu”, „bez wartości”, globalizacji w istocie „barbarzyńskiej”, musi, czy powinna, zasadzać się na równoczesnej (od)budowie ładów narodowych i narodowo-obywatelskich (demokratycznych)".

 

                                                                                                               ze wstępu profesora Zagórskiego

ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, Wprowadzenie
ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, (Nie)ład a problem (od)budowy cywilizacji
ZDZISŁAW MORAWSKI, Kilka uwag o pojęciu ładu w historiozofi i Feliksa Konecznego i koncepcjach ładu społecznego Stanisława Ossowskiego
MONIKA WASILONEK, Baumanowska „płynna nowoczesność” jako przykład przemian
cywilizacyjno-technologicznych we współczesnym świecie
KRZYSZTOF WIELECKI, Kryzys cywilizacyjny i sztuka surfowania
DAWID KRYSIŃSKI, Kryzys cywilizacji uniwersalnej kryzysem globalnych metropolii?
O współzależności miejskich i cywilizacyjnych przemian
JAROSŁAW SADŁOCHA, MARCIN RÓŻYCKI, Ład cywilizacyjny a ewolucja systemu międzynarodowego
BOHDAN GÓRSKI, Spór o konstytucję UE — spór o przyszłość Europy
JERZY ŻURKO, Funkcje cywilizacji w stosunku do kultury. Systemy cywilizacji i kultury
europejskiej
ANDRZEJ BOCZKOWSKI, Cywilizacyjna rola edukacji w społecznej praktyce
JANUSZ T. HRYNIEWICZ, Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu oraz ich empiryczna
weryfikacja. Prusy, Rosja, Polska
SERGIJ TROJAN, Lokalna cywilizacja w wymiarze globalizacji (przykład Ukrainy)
PIOTR BUKOWCZYK, Zagadnienie pracy ludzkiej w doktrynach katolickiej i kalwińskiej
MARCIN PŁOSKI, Państwo narodowe wobec procesów globalizacji i integracji
PIOTR PIEŃKOWSKI, Integracja Zachodu a suwerenność Polski. Perspektywa socjologiczna
STANISŁAW KAMYKOWSKI, „Cywilizowanie” kibiców a (od)budowa ładu

ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, Introduction
ZDZISŁAW ZAGÓRSKI, (Dis)order and the problem of (re)construction of civilization
ZDZISŁAW MORAWSKI, Some remarks on order in Feliks Koneczny’s historiosophy and
Stanisław Ossowski’s conceptions of social order
MONIKA WASILONEK, Bauman’s “liquid modernity” as an example of civilizational-technological transformation in the contemporary world
KRZYSZTOF WIELECKI, The crisis of civilization and the ‘art of surfi ng’
DAWID KRYSIŃSKI, The crisis of universal civilization as a crisis of global metropolises? On
the co-dependence of urban and civilizational transformations
JAROSŁAW SADŁOCHA, MARCIN RÓŻYCKI, Civilizational order and the evolution of the
system
BOHDAN GÓRSKI, Dispute over the EU’s constitution — dispute over the future of Europe
JERZY ŻURKO, The functions of civilization in relation to culture. The systems of European
civilization and culture
ANDRZEJ BOCZKOWSKI, The role of education in the civilization process and the social
practice
JANUSZ T. HRYNIEWICZ, Eastern Europe’s contestation of the West and their empirical verification. Prussia, Russia, Poland
SERGIJ TROJAN, ‘Local civilization’ from the perspective of globalization — the case of
Ukraine
PIOTR BUKOWCZYK, The issue of human labour in the Catholic and Calvinist doctrines
MARCIN PŁOSKI, The nation state in the face of the process of globalization and integration
PIOTR PIEŃKOWSKI, Integration of the West and the sovereignty of Poland
STANISŁAW KAMYKOWSKI, The ‘civilizing’ of fans and the order’s (re)construction

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter