Bibliografia historii Śląska 2012

Peter Garbers, Karol Sanojca (red.)
ISBN: 978-83-229-3498-2
Liczba stron: 508
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 39,00 PLN   

Tom Bibliografii historii Śląska, w którym zarejestrowano prace wydane w roku 2012, jest już 38. zestawieniem dorobku bibliograficznego w zakresie historii Śląska. Zawiera informacje o blisko 3,5 tys. najważniejszych publikacji z zakresu historii oraz nauk pokrewnych dotyczących Śląska i ziem historycznie z nim związanych. Podobnie jak w poprzednich latach wydawnictwo przygotowane zostało wspólnie przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Slezské zemské muzeum w Opawie oraz Herder-Institut w Marburgu. Rozbudowana klasyfikacja działów rzeczowych oraz indeksy — autorski, osobowy, geograficzny i rzeczowy — pozwalają na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji. Wydawnictwo ma charakter trójjęzyczny, a więc przyjazny dla międzynarodowego odbiorcy.

Vorwort
Słowo wstępne
Úvod
Wykaz skrótów
Wykaz tytułów periodyków wykorzystanych w bibliografii
Bibliografia
01. Ogólne
01.01. Bibliografie i leksykony
01.02. Czasopisma
01.03. Prace zbiorowe
01.04. Historiografia
01.05. Organizacja nauk historycznych (m.in. sprawozdania)
02 Środowisko przyrodnicze (klimat, bogactwa naturalne, gleby)
03 Źródła
03.01. Ogólne
03.02. Średniowiecze
03.03. Okres nowożytny
03.03.01. Ogólne
03.03.02. 1526–1742
03.03.03. 1742–1815
03.03.04. 1815–1918
03.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.)
03.04.01. Ogólne
03.04.02. Okres międzywojenny (1918–1939)
03.04.03. Druga wojna światowa (1939–1945)
03.04.04. 1945–1989
03.04.05. Od 1990 r.
04 Nauki pomocnicze historii i pokrewne
04.01. Ogólne
04.02. Archiwistyka
04.03. Źródłoznawstwo
04.05. Dyplomatyka, paleografia , epigrafika
04.06. Genealogia, sfragistyka, heraldyka
04.07. Numizmatyka
04.08. Geografia historyczna, kartografia
04.09. Ikonografia
04.10. Statystyka, metrologia
05 Pradzieje/archeologia
05.01. Ogólne
05.02. Do okresu wędrówek ludów
05.03. Archeologia średniowieczna
05.04. Archeologia nowożytna
06 Część chronologiczna
06.01. Ogólne
06.02. Średniowiecze
06.03. Czasy nowożytne
06.03.01. Ogólne
06.03.02. 1526–1742
06.03.03. 1742–1815
06.03.04. 1815–1918
06.04. Czasy najnowsze (od 1918 r.)
06.04.01. Ogólne
06.04.02. Okres międzywojenny (1918–1939)
06.04.03. Druga wojna światowa (1939–1945)
06.04.04. 1945–1989
06.04.05. Od 1990 r.
07 Historia polityczna
07.01. Historia ustroju i administracji
07.02. Historia prawa
07.03. Partie i organizacje polityczne
07.04. Kultura polityczna
07.05. Bezpieczeństwo wewnętrzne
07.06. Historia wojskowości
07.07. Stosunki międzynarodowe
08 Ludność
08.01. Ogólne
08.02. Ruch naturalny ludności, demografia
08.03. Migracje
08.04. Grupy etniczne
08.04.01. Niemcy
08.04.02. Polacy
08.04.03. Czesi
08.04.04. Słowacy
08.04.09. Żydzi
08.04.10. Romowie
08.04.11. Rosjanie
08.04.12. Ukraińcy
08.04.16. Serbołużyczanie
08.04.30. Inne narodowości
08.04.31. Stosunki międzyetniczne
09 Historia gospodarcza i społeczna
09.01. Ogólne
09.02. Osadnictwo
09.03. Rolnictwo
09.04. Handel, rzemiosło, przemysł
09.05. Transport, komunikacja, łączność
09.06. Woda, energia, środowisko
09.07. Gospodarka finansowo-pieniężna
09.08. Struktura społeczna
09.09. Zagadnienia socjalne, ochrona zdrowia
09.10. Związki i organizacje
09.11. Stosunki gospodarcze
09.12. Historia mentalności
09.13. Życie codzienne
10 Historia religii i kościołów
10.01. Ogólne
10.02. Wspólnoty chrześcijańskie
10.02.01. Okres przedreformacyjny
10.02.02. Okres poreformacyjny
10.02.02.01. Kościół katolicki
10.02.02.02. Kościoły ewangelickie
10.02.02.03. Inne kościoły chrześcijańskie
10.03. Inne wyznania
10.03.01. Judaizm
10.03.03. Inne
11 Historia kultury
11.01. Ogólne
11.02. Kultura materialna, etnografia, kultura ludowa
11.02.01. Kultura ludowa
11.02.02. Kultura materialna
11.03. Sport, turystyka i wypoczynek
11.04. Oświata
11.05. Szkolnictwo wyższe i historia nauki
11.06. Media (książka, prasa, wydawnictwa, media elektroniczne, biblioteki)
11.07. Językoznawstwo, onomastyka
11.08. Literatura
11.09. Muzyka
11.10. Sztuka
11.11. Architektura i urbanistyka
11.12. Teatr, taniec
11.13. Muzea, wystawy
11.14. Kultura historyczna (pomniki, jubileusze, towarzystwa historyczne)
11.15. Stosunki kulturalne między krajami i regionami
12 Historia rodzin i osób
12.01. Ogólne
12.02. Rody i rodziny
12.03. Osoby
13 Historia poszczególnych regionów i miejscowości
13.01 Ogólne
13.03 Miejscowości
Register
Indeks autorów
Indeks osób
Indeks geograficzny
Sachregister
Indeks rzeczowy
Věcný rejstřík

 

Vorwort
Słowo wstępne
Úvod
Abkürzungsverzeichnis
Verzeichnis der in der Bibliographie ausgewerteten Periodika
Bibliographie
01 Allgemeines
01.01. Bibliographien und Nachschlagenwerke
01.02. Periodika
01.03. Sammelwerke
01.04. Historiographie
01.05. Organisation der Geschichtswissenschaft (u.a. Tagungsberichte)
02 Naturräumliche Grundlagen (Klima, Bodenschätze, Böden)
03 Quellen
03.01. Übergreifendes
03.02. Mittelalter
03.03. Neuzeit
03.03.01. Übergreifendes
03.03.02. 1526–1742
03.03.03. 1742–1815
03.03.04. 1815–1918
03.04. Die neueste Zeit (seit 1918)
03.04.01. Übergreifendes
03.04.02. Die Zwischenkriegszeit (1918–1939)
03.04.03. Der Zweite Weltkrieg (1939–1945)
03.04.04. 1945–1989
03.04.05. Seit 1990
04 Historische Hilfs- und Nachbarwissenschaften
04.01. Allgemeines
04.02. Archivwesen
04.03. Quellenkunde
04.05. Diplomatik, Paläographie, Epigraphik
04.06. Genealogie, Sphragistik, Heraldik
04.07. Numismatik
04.08. Historische Geographie, Kartographie
04.09. Historische Bildkunde
04.10. Quantitative Methoden, Metrologie
05 Ur- und Frühgeschichte
05.01. Allgemeines
05.02. Bis einschließlich Völkerwanderungszeit
05.03. Mittelalter
05.04. Neuzeit
06 Chronologischer Teil
06.01. Gesamtdarstellungen
06.02. Mittelalter
06.03. Neuzeit
06.03.01. Übergreifende Darstellungen
06.03.02. 1526–1742
06.03.03. 1742–1815
06.03.04. 1815–1918
06.04. Die neueste Zeit (seit 1918)
06.04.01. Übergreifende Darstellungen
06.04.02. Die Zwischenkriegszeit (1918–1939)
06.04.03. Der Zweite Weltkrieg (1939–1945)
06.04.04. 1945–1989
06.04.05. Seit 1990
07 Politische Geschichte
07.01. Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte
07.02. Rechtsgeschichte
07.03. Politische Vereinigungen und Parteien
07.04. Politische Kultur
07.05. Innere Sicherheit
07.06. Militärgeschichte
07.07. Internationale Beziehungen, Außenbeziehungen
08 Bevölkerungsgeschichte
08.01. Allgemeines
08.02. Natürliche Bevölkerungsbewegung, Demographie
08.03. Migration
08.04. Bevölkerungsgruppen
08.04.01. Deutsche
08.04.02. Polen
08.04.03. Tschechen
08.04.04. Slowaken
08.04.09. Juden
08.04.10. Roma und Sinti
08.04.11. Russen
08.04.12. Ukrainer (incl. Ruthenen)
08.04.16. Sorben
08.04.30. Andere Bevölkerungsgruppen
08.04.31. Beziehungen einzelner Bevölkerungsgruppen
09 Wirtschafts- und Sozialgeschichte
09.01. Allgemeines
09.02. Siedlungsgeschichte
09.03. Landwirtschaft
09.04. Handel, Handwerk, Industrie
09.05. Verkehrs- und Kommunikationswesen
09.06. Wasser- und Energieversorgung, Umweltfragen
09.07. Geld- und Finanzwesen
09.08. Sozialstruktur
09.09. Soziale Fragen, Gesundheitswesen
09.10. Verbände und Organisationen
09.11. Wirtschaftliche Beziehungen
09.12. Mentalitätsgeschichte
09.13. Alltagsleben
10 Religions- und Kirchengeschichte
10.01. Allgemeines
10.02. Christliche Gemeinschaften
10.02.01. Vorreformatorische Zeit
10.02.02. Nachreformatorische Zeit
10.02.02.01. Katholische Kirche
10.02.02.02. Evangelische Kirchen
10.02.02.03. Andere christliche Kirchen
10.03. Andere religiöse Gemeinschaften
10.03.01. Judentum
10.03.03. Andere
11 Kulturgeschichte
11.01. Allgemeines
11.02. Materielle Kultur und Brauchtum, Volkskunde
11.02.01. Brauchtum und Volkskunde
11.02.02. Materielle Kultur
11.03. Sport und Touristik
11.04. Bildung (Schulen)
11.05. Hochschulen und Wissenschaft
11.06. Medien (Buch, Presse, elektronische Medien, Verlage, Bibliotheken)
11.07. Sprachen, Namenkunde
11.08. Literatur
11.09. Musik
11.10. Kunst
11.11. Architektur und Städtebau
11.12. Darstellende Künste (Theater, Tanz)
11.13. Museen, Ausstellungen
11.14. Geschichtskultur (Denkmäler, Jubiläen, Geschichtsvereine)
11.15. Kulturelle Beziehungen zwischen Ländern und Regionen
12 Familien- und Personengeschichte
12.01. Allgemeines
12.02. Geschlechter und Familien
12.03. Personen
13 Geschichte einzelner Regionen und Orte
13.01 Allgemeines
13.03 Orte
Register
Autorenregister
Personenregister
Geographisches Register
Sachregister
Indeks rzeczowy
Věcný rejstřík

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter