Oblicza Komunikacji 7. Język polityki – historia i współczesność

Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISBN: 978-83-229-3520-0
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 29,00 PLN   

Najnowszy numer „Oblicz Komunikacji” poświęcony jest językowi władzy w kontekście politycznym. Czytelnicy znajdą tu 14 artykułów napisanych przez autorów reprezentujących różne perspektywy badawcze. Największą grupę stanowią teksty analizujące język władzy w okresie PRL (propagandę okresu przejściowego tuż po wojnie, język stalinizmu czy okresu gomułkowskiego). Druga grupa tekstów traktuje o czasach współczesnych. Ich autorzy omawiają kampanie prezydenckie, analizują exposé czy wypowiedzi polityczne.

Rozprawy
MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej
IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)
KAZIMIERZ OŻÓG, Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL
IWONA BARTOSZEWICZ, Karta Niemieckich Wypędzonych ze Stron Ojczystych z 1950 roku jako komponent etosu Związku Wypędzonych (BdV — Bund der Vertriebenen)
PAWEŁ NOWAK, RAFAŁ ZIMNY, Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy
SŁAWOMIR OŻÓG, Strategie propagandowe w dyskursie stalinowskim skierowanym do młodzieży
AGATA MŁYNARSKA-JURCZUK, Władza emocji czy władza nad emocjami — dyskursywne reprezentacje emocji
BARBARA KUDRA, Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym
KATARZYNA KŁOSIŃSKA, „Misjonarz” i „fachowiec” — dwie figury implikowane przez „ja” nadawcze w polskich tekstach politycznych po 1989 roku
Analizy i studia przypadków
MARTA ŚLEZIAK, Radio jako narzędzie zdobywania władzy (kampania prezydencka 2010)
RENATA RUSIN DYBALSKA, Ziemianin kontra książę, czyli pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Czechach
LAURA POLKOWSKA, Drugie exposé Donalda Tuska, czyli próba utrzymania władzy. Strategie perswazyjne
BERNADETTA CIESEK, Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę (wokół reformy emerytalnej i Euro 2012)
MARTA RACZYŃSKA, Legitymizacja władzy w okresie gomułkowskim — symbole, wyobrażenia, praktyki. Analiza wybranych narracji towarzyszących programowi obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1956–1966)  
Recenzje i omówienia
IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, [rec.] Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne  
Noty o autorach

 

Dissertations
MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, The image of the Polish-Lithuanian Commonwealth in statements by deputies to the 1793 Sejm as manifestations of the weakness legislative power.
IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, Winning power — appropriating the language (propaganda campaigns preceding the emergence of the Polish People’s Republic)
KAZIMIERZ OŻÓG, Ritualisation in the language of Poland’s communist authorities
IWONA BARTOSZEWICZ, The 1950 Charter of the Germans Expelled from Their Homeland as a component of the ethos of the Federation of Expellees (BdV — Bund der Vertriebenen)
PAWEŁ NOWAK, RAFAŁ ZIMNY, Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy
SŁAWOMIR OŻÓG, Propaganda strategies in the Stalinist discourse addressed to young people
AGATA MŁYNARSKA-JURCZUK, Power of emotions or power over emotions — discursive representations of emotions
BARBARA KUDRA, The factoid as an operative fiction in the media political discourse  
KATARZYNA KŁOSIŃSKA, “Missionary” and “professional” — two figures implied by the sender’s “I” in post-1989 Polish political texts
Analyses
MARTA ŚLEZIAK, Radio as a tool of winning power (2010 presidential campaign)
RENATA RUSIN DYBALSKA, A landowner versus a prince or the first direct presidential election in the Czech Republic
LAURA POLKOWSKA, Donald Tusk’s second policy statement or attempt to hold on to power. Persuasion strategies
BERNADETTA CIESEK, Discursive construction of the image of power by the contemporary right in Poland (around the pension reform and Euro 2012).
MARTA RACZYŃSKA, The legitimation of power during the Gomułkaʼs regime — symbols, images, activities. Analysis of chosen issues reffered to the 1000th Anniversary of the Polish State (1956–1966)
Reviews
IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, [rec.] Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne  
BiographiesKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter