Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim

Henryk Jaroszewicz
ISBN: 978-83-229-3524-8
Liczba stron: 292
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Nakład wyczerpany

Tematem pracy jest derywacja frazeologiczna, rozumiana jako każdy proces tworzenia nowych jednostek leksykalnych (leksemów i frazeologizmów), w którym bierze udział frazeologizm (mącić wodę → ‘mąciwoda’, milczeć jak gróbgrobowe milczenie, ‘działać’ → podjąć działania itd.). Omówione zjawiska językowe dopełniają tym samym dotychczasową wiedzę o sposobach powiększania zasobu leksykonu i udowadniają, że nowe jednostki leksykalne tworzone mogą być systemowo nie tylko w obrębie klasycznej derywacji słowotwórczej (‘dom’ → ‘domek’, ‘wóz’ + ‘beczka’ → ‘beczkowóz’ itd.). Proponowana w monografii koncepcja derywacji frazeologicznej pozwala na zintegrowanie i objęcie jedną metodologią badawczą wielu zjawisk językowych, które traktowane były do tej pory jako chaotyczny zbiór nieregularnych transformacji z pogranicza słowotwórstwa i frazeologii. Opis zjawisk językowych składających się na derywację frazeologiczną dokonany został przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego i metodologii badawczej wypracowanej w obrębie słowotwórstwa (podstawa, derywat, formant, mutacja, modyfikacja, transpozycja itd.). Monografia ma charakter komparatywny — badania przeprowadzone zostały w oparciu o materiał języka polskiego oraz języka serbskiego (serbsko-chorwackiego), przeanalizowane zostały również propozycje teoretyczne formułowane zarówno przez polskich, jak i serbskich badaczy.

WSTĘP
I. FRAZEOLOGIA I DERYWACJA — POJĘCIA WSTĘPNE

 • Leksykon i jego składniki
 • Frazeologia i frazeologizm w polskiej oraz serbskiej i chorwackiej lingwistyce
  • Ujęcie Stanisława Skorupki
  • Ujęcie Andrzeja Marii Lewickiego
  • Ujęcie Wojciecha Chlebdy
  • Ujęcie Alicji Nowakowskiej
  • Ujęcie Piotra Müldnera-Nieckowskiego
  • Ujęcie Berislava M. Nikolicia
  • Ujęcie Josipa Matešicia
  • Ujęcie Anticy Menac
  • Ujęcie Dragany Mršević-Radović
  • Ujęcie Živojina Stanojčicia
  • Ujęcie Ranka Bugarskiego
  • Ujęcie Danka Šipki
 • Frazeologizm i jego cechy konstytutywne
 • Pojęcie „derywacja” w polskiej oraz serbskiej i chorwackiej lingwistyce
 • Pojęcie derywacji frazeologicznej w polskiej oraz serbskiej i chorwackiej lingwistyce
  • Ujęcie Andrzeja Marii Lewickiego
  • Ujęcie Antoniego Furdala
  • Ujęcie Danuty Buttler
  • Ujęcie Anny Pajdzińskiej
  • Ujęcie Władysława Lubasia
  • Ujęcie Stanisława Bąby
  • Ujęcie Beaty Nowakowskiej
  • Ujęcie Dragany Mršević-Radović (‘sekundarna frazeo logizacija’)
  • Ujęcie Anticy Menac (‘zamjena i izostavljanje dijelova frazeo logizma’)
 • Derywacja frazeologiczna — próba definicji pojęcia
 • Derywacja frazeologiczna a inne frazeologiczne transformacje semantyczno-składniowe
  • Frazeologizacja strukturalna
  • Frazeologizacja semantyczna
  • Neosemantyzacja frazeologiczna
  • Frazeologizacja uzualna
  • Polisemantyzacja odfrazeologiczna
  • Desemantyzacja frazeologiczna

II. APARAT POJĘCIOWY DERYWACJI FRAZEOLOGICZNEJ

 • Podstawa frazeologiczna i derywat frazeologiczny
 • Temat frazeologiczny i formant frazeologiczny
  • Typy formantów frazeologicznych
   • Formant leksemowy
   • Formant leksemowy a aloformant leksemowy
   • Klasyfikacja frazeologicznych formantów prostych i złożonych
 • Funkcje formantów w obrębie derywacji frazeologicznej
 • Kierunek motywacji w derywacji frazeologicznej
 • Wariancja i synonimia frazeologiczna
  • Rodzaje wariantów frazeologicznych
   • Warianty ortograficzne
   • Warianty prozodyczne
   • Warianty fonetyczno-fonologiczne
   • Warianty fleksyjne
   • Warianty syntaktyczne

III. RODZAJE DERYWACJI FRAZEOLOGICZNEJ

 • Derywacja międzyfrazeologiczna
  • Model: [zwrot frazeologiczny] → [zwrot frazeologiczny]
   • Leksykalna derywacja zwrotów frazeologicznych poprzez komutację
    • Formant synonimiczny
    • Formant hiponimiczny
    • Formant metonimiczny
    • Formant synekdochowy
    • Formant metaforyczny
    • Formant antonimiczny
    • Formant komplementarny
    • Formant konwersowy
    • Formant kauzatywny
    • 1.1.1.10. Formanty temporalne
     • Formant inchoatywny
     • Formant terminatywny
     • Formant duratywny
   • Leksykalna derywacja zwrotów frazeologicznych poprzez addycję
    • Formant okolicznikowy
    • Formant przydawkowy
   • Nieleksykalna derywacja zwrotów frazeologicznych
    • Formanty afiksalne
     • Formanty inchoatywne
     • Formanty perfektywne
     • Formanty deminutywne i augmentatywne
     • Formanty synonimiczne
    • Formanty paradygmatyczne
     • Formanty iteratywne
     • Formanty imperfektywne
    • Formanty partytywno-tematowe
     • Formanty augmentatywne
  • Model: [zwrot frazeologiczny] → [wyrażenie rzeczownikowe]
   • Leksykalna derywacja odzwrotowych wyrażeń rzeczownikowych poprzez subtrakcję
   • Nieleksykalna derywacja odzwrotowych wyrażeń rzeczownikowych
    • Formanty afiksalne
     • Formanty tworzące gerundium frazeologiczne
     • Formanty tworzące nomen actionis frazeo ogiczne
     • Formanty tworzące wyrażenia rzeczownikowe z przymiotnikiem odczasownikowym biernym
    • Formanty paradygmatyczne
     • Formanty tworzące nomen actionis frazeologiczne
    • Formanty złożone tworzące odkomparatywne wyrażenia rzeczownikowe
  • Model: [zwrot frazeologiczny] → [wyrażenie określające]
   • Leksykalna derywacja odzwrotowych wyrażeń określających poprzez subtrakcję
   • Nieleksykalna derywacja odzwrotowych wyrażeń określających
    • Formanty afiksalne
     • Formanty tworzące wyrażenia określające z przymiotnikiem odczasownikowym czynnym
     • Formanty tworzące wyrażenia określające z przymiotnikiem odczasownikowym biernym
  • Model: [wyrażenie rzeczownikowe] → [wyrażenie rzeczownikowe]
   • Leksykalna derywacja wyrażeń rzeczownikowych poprzez komutację
    • Formant synonimiczny
    • Formant hiponimiczny
    • Formant metonimiczny
    • Formant synekdochowy
    • Formant metaforyczny
    • Formant antonimiczny
    • Formant komplementarny
    • Formant konwersowy
   • Leksykalna derywacja wyrażeń rzeczownikowych poprzez addycję
   • Nieleksykalna derywacja wyrażeń rzeczownikowych
    • Formanty afiksalne
     • Formanty deminutywne
     • Formanty synonimiczne
    • Formanty partytywno-tematowe
  • Model: [wyrażenie rzeczownikowe] → [wyrażenie określające]
  • Model: [wyrażenie rzeczownikowe] → [zwrot frazeologiczny]
  • Model: [wyrażenie określające] → [wyrażenie określające]
   • Derywacja leksykalna wyrażeń określających przez komutację
    • Formant synonimiczny
    • Formant hiponimiczny
    • Formant metonimiczy
    • Formant metaforyczny
    • Formant synekdochowy
    • Formant antonimiczny
    • Formant konwersowy
   • Derywacja leksykalna wyrażeń określających przez addycję
   • Nieleksykalna derywacja wyrażeń określających
    • Formanty deminutywne
    • Formanty synonimiczne
    • Formanty augmentatywne
  • Model: [wyrażenie określające] → [wyrażenie rzeczownikowe]
   • Leksykalna derywacja wyrażeń rzeczownikowych poprzez subtrakcję
   • Derywacja afiksalna i paradygmatyczna wyrażeń rzeczownikowych
 • Derywacja odfrazeologiczna (derywacja frazeo logiczna w modelu F→L)
  • Polskie i serbskie badania nad zjawiskiem derywacji odfrazeologicznej
  • Złożenia motywowane zwrotami i wyrażeniami frazeologicznymi
   • Rzeczowniki złożone
    • Formant interfiksalny
    • Formant sufiksalny
    • Formant interfiksalno-sufiksalny
    • Formant interfiksalno-paradygmatyczny
   • Przymiotniki złożone
    • Formant interfiksalno-paradygmatyczny
    • Formant interfiksalno-sufiksalny
     • Derywaty odzwrotowe
     • Derywaty odwyrażeniowe
   • Czasowniki złożone
  • Uniwerbizacje motywowane związkami frazeologicznymi
   • Uniwerbizowane rzeczowniki
   • Uniwerbizowane czasowniki
 • Derywacja odleksemowa (derywacja frazeo logiczna w modelu [L→F])
  • Multiwerbizacja — multiwerbizmy właściwe i pozorne
  • Polskie i serbskie badania nad zjawiskiem multiwerbizacji
  • Multiwerbizm a frazeologizm w polskiej i serbskiej lingwistyce
   • Multiwerbizm jako jednostka niefrazeologiczna
   • Multiwerbizm jako jednostka z pogranicza frazeologii i składni
   • Multiwerbizm jako frazeologizm
   • Multiwerbizmy jako heterogeniczna grupa frazeologizmów i konstrukcji składniowych
  • Korpus multiwerbizmów i werbalizatorów
  • Multiwerbizmy a inne analityczne jednostki werbalne
  • Podstawa procesu multiwerbizacji
  • Temat w multiwerbizmach frazeologicznych
  • Formant w multiwerbizmach frazeologicznych
   • Współformant leksemowy
   • Współformant morfologiczny
  • Właściwości stylistyczno-semantyczno-składniowe multiwerbizmów
   • Właściwości stylistyczne
   • Właściwości semantyczne
   • Właściwości składniowe
  • Rodzaje derywatów multiwerbalnych
   • Formanty mutacyjne
    • Formanty inchoatywne
    • Formanty duratywne
    • Formanty terminatywne
    • Formanty kauzatywne
    • Formanty pasywne
   • Formanty modyfikacyjne
    • Formanty oficjalizujące
    • Formanty intensyfikujące
   • Formanty tautologiczne

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY
SAŽETAK

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter