Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników

Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel (red.)
ISBN: 978-83-229-3514-9
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 40,00 PLN   

Publikacja jest wynikiem głębokiej dyskusji nad metodologią badań różnorodnych zasobów sieciowych i sposobów ich wykorzystywania. W trzech częściach, zatytułowanych kolejno: Cyfrowy wymiar bibliologii i informatologii, Zasoby elektroniczne — procesy i perspektywy oraz Użytkowanie i użytkownicy piśmiennictwa cyfrowego, zebrano artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni wirtualnej słowa pisanego. Publikacja może zainteresować badaczy korzystających ze źródeł elektronicznych i narzędzi sieciowych, ai także praktyków zajmujących się tworzeniem ii udostępnianiem zasobów piśmiennictwa cyfrowego.
    

Wstęp
Cyfrowy wymiar bibliologii i informatologii
MAREK NAHOTKO, Teoria gatunków tekstu w badaniu piśmiennictwa cyfrowego
MAŁGORZATA GÓRALSKA, Poszukiwanie i analiza emocji książkowych z wykorzystaniem wybranych narzędzi sieciowych
MARCEL KOTKOWSKI, Typografia kinetyczna w książce elektronicznej  
WIESŁAW BABIK, Przydatność metod i narzędzi organizacji wiedzy w ocenie piśmiennictwa i komunikacji cyfrowej
VESLAVA OSINSKA, PIOTR MALAK, Maps and Mapping in Scientometrics
Zasoby elektroniczne — procesy i perspektywy
GRZEGORZ CZAPNIK, Bibliomining w badaniach bibliotek cyfrowych
KINGA BRZOZOWSKA, Zdigitalizowany kodeks mediewalny — przydatne narzędzie badawcze czy element strategii marketingowej książnic?
SYLWIA BIELAWSKA, MAŁGORZATA CAŁKA, Czas na digitalizację? Teoria i praktyka w państwowych wyższych szkołach zawodowych
ALICJA POTOCKA, Książka tradycyjna a książka elektroniczna — zarządzanie zbiorami hybrydowymi wyższej uczelni technicznej na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej: problemy na dzisiaj
ANNA WAŁEK, Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki — nowoczesna przestrzeń dla użytkowników informacji elektronicznej
Użytkowanie i użytkownicy piśmiennictwa cyfrowego
EWA GŁOWACKA, Badania wykorzystania e-booków w bibliotekach: obszary, metody, problemy
AGNIESZKA CHAMERA-NOWAK, Badania czytelnictwa płatnych treści przez wydawców prasowych
ANETA DRABEK, Recepcja polskich czasopism humanistycznych w literaturze światowej (na podstawie danych z bazy Scopus)
BARBARA MĄKA-STOLINGWA, Nauka w sieci — jak ją mierzyć? Rozważania na przykładzie komunikacji naukowej pracowników Politechniki Wrocławskiej
ANNA KAMIŃSKA, Wykorzystywanie naukowych zasobów cyfrowych przez studentów w kontekście badań zagranicznych  


Introduction
Digital dimension bibliology and information science
MAREK NAHOTKO, The theory of text genres in digital writing research
MAŁGORZATA GÓRALSKA, Searching for and analysing book emotions using selected web tools
MARCEL KOTKOWSKI, Kinetic typography in electronic books
WIESŁAW BABIK, The usefulness of the methods and tools of knowledge organisation in analyses of digital writing and communication
VESLAVA OSINSKA, PIOTR MALAK, Maps and Mapping in Scientometrics
Eresources — processes and prospects
GRZEGORZ CZAPNIK, Bibliomining in studies of digital libraries
KINGA BRZOZOWSKA, Digitised medieval codex — a useful research tool or well-thought-out marketing strategy of libraries?
SYLWIA BIELAWSKA, MAŁGORZATA CAŁKA, Time to digitise? Theory and practice in state vocational schools  
ALICJA POTOCKA, Traditional and electronic books — managing hybrid collections of a university of technology as exemplified by the Main Library of the Warsaw University of Technology: Problems of today
ANNA WAŁEK, The Scientific and Technical Library for the needs of an Innovative Economy — a modern space for the users of electronic information
Use and users of digital literature
EWA GŁOWACKA, Research into the use of e-books in libraries: Areas, methods, problems
AGNIESZKA CHAMERA-NOWAK, Studies of the readership of paid content by press publishers
ANETA DRABEK, Reception of Polish humanities journals in the world literature (based on the data from the Scopus database)
BARBARA MĄKA-STOLINGWA, Science on the web — how to measure it? Reflections on scholarly communication of the staff of the Wrocław University of Technology
ANNA KAMIŃSKA, Use of digital scholarly resources by students in the light of foreign research

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter