Przegląd Prawa i Administracji CIII. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Tadeusz Kocowski, Jan Gola (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 384
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 45,00 PLN   

Publikacja Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały — sądy — wolność gospodarcza jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się 20 marca 2015 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamysłem konferencji było doprowadzenie do spotkania prawników i ekonomistów wrocławskiego środowiska naukowego. Bez mała trzydzieści artykułów wygłoszonych podczas konferencji pomieszczono w tym tomie w częściach: Państwo — społeczna gospodarka rynkowa, Przedsiębiorca a społeczna gospodarka rynkowa, Społeczna gospodarka rynkowa — studium przypadku, celem dokonania prezentacji poglądów i opinii dotyczących obecnego stanu naszej gospodarki oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w jakich znajduje się przedsiębiorca.

 • Słowo wstępne

PAŃSTWO — SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

 • ANDRZEJ BORKOWSKI, Pomoc publiczna jako funkcja państwa wobec społecznej gospodarki rynkowej
 • PAWEŁ DOBRZAŃSKI, Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej
 • KRZYSZTOF JAJUGA, Regulacje a ocena ryzyka
 • KAROL KICZKA, Orzecznictwo sądowe w społecznej gospodarce rynkowej
 • PAWEŁ KŁUSEK, Państwo a samorządy zawodów zaufania publicznego
 • ELŻBIETA KUNDERA, Koncepcje społecznej gospodarki rynkowej
 • ANDRZEJ MATYSIK, ELŻBIETA POHULAK-ŻOŁĘDOWSKA, Innowacyjne państwo w społecznej gospodarce rynkowej
 • LEON OLSZEWSKI, Polityka przemysłowa a polityka konkurencji — odwieczny dylemat
 • ANDRZEJ BATOR, Stosunki gospodarcze jako dziedzina współpracy nauk prawnych i ekonomicznych. Uwagi z perspektywy analitycznej teorii prawa
 • LEON KIERES, Niezawisły, bezstronny i niezależny sąd z perspektywy publicznego prawa gospodarczego

PRZEDSIĘBIORCA A SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA

 • AGNIESZKA CHRISIDU-BUDNIK, ALEKSANDRA SUS, Współczesne oblicze przedsiębiorczości w branży medycznej — studium przypadku
 • JOANNA BRZEZIŃSKA, Uwagi o statusie przedsiębiorcy we francuskim prawie gospodarczym
 • KRZYSZTOF HORUBSKI, Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wobec wolności działalności gospodarczej
 • URSZULA KALINA-PRASZNIC, Przedsiębiorca — właściciel w społecznej gospodarce rynkowej
 • TADEUSZ KOCOWSKI, Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności
 • MICHAŁ RADUŁA, SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym — refleksja w świetle orzecznictwa
 • JAN GOLA, Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA — STUDIUM PRZYPADKU

 • JERZY JACYSZYN, Wolność gospodarcza a wolny zawód
 • BARTOSZ JASIŃSKI, JERZY NIEMCZYK, Interesariusze współczesnej organizacji biznesowej — perspektywa strategiczna
 • MARIA WANDA KOPERTYŃSKA, Przywództwo w organizacji czynnikiem sukcesu
 • WIESŁAWA MIEMIEC, Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • ANDRZEJ ŚMIEJA, Odpowiedzialność z art. 471 k.c. a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy
 • BARTOSZ ZIEMBLICKI, Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego
 • EWA TUORA-SCHWIERSKOTT, AGNIESZKA MALICKA, Struktura szkolnictwa wyższego w Niemczech w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec
 • WOJCIECH SZYDŁO, Cywilnoprawne aspekty umowy cesji wierzytelności oraz umowy o subpartycypację zawieranych w procesie sekurytyzacji wierzytelności
 • KATARZYNA WLAŹLAK, Public transport sustainable development plan as a special legal act
 • MICHAŁ ŁYSZKOWSKI, Proces konstytucjonalizacji ochrony środowiska w Polsce
 • KATARZYNA MARAK, Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w świetle obecnie obowiązujących i nowych regulacji zamówień publicznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter