Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXXVII

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 168
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 29,00 PLN   15,00 PLN  

Pierwszy tom „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” ukazał się osiemnaście lat temu, tj. w roku uchwalenia nowych kodeksów: kodeksu karnego, kodeksu karnego procesowego i kodeksu karnego wykonawczego. Oznacza to, że nasze czasopismo staje się pełnoletnie. Przekroczenie progu dorosłości to bardzo ważne wydarzenie, dla czasopisma naukowego to równie emocjonująca chwila. Nasza stała obecność w tym okresie to dawno przekroczone pół tysiąca opracowań, prawdziwe bogactwo autorów, wiele cytowań i realne uczestnictwo w debacie naukowej. Wskazane elementy to jednocześnie dobry początek tzw. wejścia w dorosłość. To swoiste wyzwanie na przyszłość i chęć powtórzenia dotychczasowych osiągnięć, a być może dalszy rozwój. Celem opracowań zebranych w tym tematycznym tomie jest próba odtworzenia części zmian, jakie wprowadza do naszego systemu karnego ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396). Wiele pytań i wątpliwości, jakie rodzą się w perspektywie tej nowelizacji, będzie zapewne przedmiotem naukowej dyskusji w najbliższym czasie.

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Piotr Góralski, Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości
Rajnhardt Kokot, Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym
z 1997 r po nowelizacji z 20 lutego 2015 r
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego
Anna Płońska, Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r
Prawo karne procesowe
Agnieszka Kania, Z problematyki umorzenia konsensualnego
Katarzyna Liżyńska, Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka                                  
Prawo karne wykonawcze
Tomasz Kalisz, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w perspektywie zmian
wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy —  Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Kamila Mrozek, Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r


Contents
Tomasz Kalisz, Foreword
Substantive criminal law
Piotr Góralski, Precautionary measures against criminals with personality disorders                                                           
Rajnhardt Kokot, The statutory basis of using non-custodial penalties in the
Penal Code of 1997 after the amendment of 20th February 2015
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Aggregate penalty after amendments
— considerations in light of regulations of Chapter IX of the Criminal
Code
Anna Płońska, The legal nature of the institution of forfeiture following the
changes to the Criminal Code introduced by the Amendment Act of February 20th, 2015
Procedural criminal law
Agnieszka Kania, Issues of consensual discontinuation of proceedings
Katarzyna Liżyńska, Adversarial proceedings in petty offences cases — principles
and practice
Executive criminal law
Tomasz Kalisz, Suspended sentence in view of the changes introduced by the Act of 20 February 2015 amending the Act — the Penal Code and some other acts
Kamila Mrozek, Deferral of the commencement of punishment of electronic
monitoring in light of the amendment to the Executive Penal Code,  dated
20th February 2015

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter