Prawo CCCXX

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Numer CCCXX „Prawa” zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa administracyjnego, gospodarczego, medycznego, karnego, prawa pracy oraz rozważania z zakresu teorii prawa. Na szczególną uwagę zasługują rozważania dotyczące sądownictwa administracyjnego. Trzy artykuły poruszają temat instytucji samokontroli  sądu administracyjnego w ramach skargi kasacyjnej, kompetencje sądów administracyjnych do wydawania wyroków merytorycznych oraz rolę sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym. Interesujące są rozważania na temat charakteru umowy o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej oraz ulg w zapłacie kar pieniężnych dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów. Numer zamyka artykuł z zakresu prawa medycznego, analizujący sposób zachowania się pacjenta jako przyczynę uzasadniającą odmowę leczenia.

JOLANTA BEHR, Samorządność gminna i jej gwarancje w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju związkowym Brandenburgia
RADOSŁAW BULEJAK, Samokontrola sądowa w ramach skargi kasacyjnej — wybrane zagadnienia
AGNIESZKA KANIA, Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego
WITOLD MAŁECKI, Uwagi w sprawie publicznoprawnej determinacji ram przedmiotowych publicznego prawa gospodarczego
EWA MATLOCHOVÁ, Dostosowanie prawa wewnętrznego w Republice Czeskiej do unijnych wymogów antydyskryminacyjnych na przykładzie prawa pracy
JOANNA NOWAK, Pojęcie prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego w koncepcji V.E. Orlando
EWA PIERZCHAŁA, Umowa o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych
JOANNA SIEKIERA, Rola sądów administracyjnych w nowozelandzkim systemie prawnym
MICHAŁ STAWIŃSKI, Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów .
KAROL SZCZUREK, Artykuł 145a § 1 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawa do wydania wyroku przesądzającego merytorycznie o sposobie rozstrzygnięcia lub załatwienia sprawy administracyjnej
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA, Aktualność operatywnego modelu wykładni prawa w obliczu postmodernizmu
KATARZYNA MARIA ZOŃ, Sposób zachowania się pacjenta jako przyczyna uzasadniająca realizację prawa lekarza do odmowy leczenia

JOLANTA BEHR, Communal self-governance and its guaranties in the Republic of Poland and in the Brandenburg Land
RADOSŁAW BULEJAK, Self–review of administrative courts — selected issues
AGNIESZKA KANIA, A just punishment from the perspective of the laws indicating its measure. Comments in the context of the Penal Code
WITOLD MAŁECKI, Comments on the public law framework for the scope of public economic law
EWA MATLOCHOVÁ, Adaptation of domestic law in the Czech Republic to the EU anti-discrimination requirements based on the example of labor law
JOANNA NOWAK, The notion of administrative law and science of administrative law in the concept of V.E. Orlando
EWA PIERZCHAŁA, Agreement on the charges for staying at a nursing home in the case law of administrative courts
JOANNA SIEKIERA, The Administrative Tribunals in the New Zealand legal system
MICHAŁ STAWIŃSKI, Admissibility of granting administrative fines payment reliefs under the act on international shipment of waste
KAROL SZCZUREK, Article 145a § 1 of the Law on Proceedings Before Administrative Courts as a basis for a judgment on merits as to the disposal or settlement of an administrative case
MAŁGORZATA SZYMAŃSKA, The validity of the operative model of legal interpretation in the face of postmodernism
KATARZYNA MARIA ZOŃ, Patient’s behavior as a legitimate reason to exercise a doctor’s right to refuse treatment  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter