Studia o Książce i Informacji 34, 2015

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 28,00 PLN   

W 34. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące między innymi: twórczości Macieja Buszewicza, działalności Wydawnictwa Dolnośląskiego, czytelnictwa seniorów, żydowskich jednodniówek sportowych pochodzących ze zbiorów CBN Polona oraz sposobów prezentacji treści związanych z nauką na łamach prasy w PRL-u. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół współczesnego rynku wydawniczego na Ukrainie, roli autora i wydawcy w dobie nowych technologii, a także znaczenia pierwszych czytelni utworzonych na terenie Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2013–2015.

Artykuły
Agata Ceckowska, Między tradycją a nowoczesnością. Maciej Buszewicz jako projektant książki
Monika Jaremków, Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięknej
Katarzyna Jamrozik, Żydowskie jednodniówki sportowe z okresu międzywojennego (ze zbiorów CBN Polona)
Renata Aleksandrowicz, Okoliczności lekturowego dzieciństwa współczesnych seniorów na przykładzie wspomnień słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Олександр Седляр, Перші руські сільські читальні в Галичині: розвиток ідеї, організація, діяльність (перша половина та середина 1870-х рр.)
Еmiлiя Огар, Українська дитяча книга кінця XX–початку XXI ст.: Літературно-видавничий «портрет» на тлі доби
Aдаm Лoзинський, Автор і видавець у епоху цифрових комунікаційних технологій (на прикладі українських реалій)
Anna Łach, Mediatyzacja nauki w prasie polskiej (1975) — popularyzacja czy nowinkarstwo?
Recenzje i przeglądy
Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku: spis scalony, poprawiony i uzupełniony Urszuli Paszkiewicz — cenne źródło do badań nad historią polskich bibliotek (Halina Rusińska-Giertych)
Bibliografia Polska 1901–1939, t. 16: Jednodniówki A–Ż, red. E. Dombek, H. Machnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014 (Katarzyna Jamrozik)
Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz)
Jiří Trávníček, Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013), Host, Brno 2014 (Renata Aleksandrowicz, Bogumiła Staniów)
Autorzy


Agata Ceckowska, Between tradition and future. Maciej Buszewicz as abook designer
Monika Jaremków, Wydawnictwo Dolnośląskie (Lower Silesia Publishing Company) as a publisher of Hebrew and Yiddish literature translations
Katarzyna Jamrozik, Jewish sports dailies from the inter-war period (from the CBN Polona collection)
Renata Aleksandrowicz, The reading childhood of today’s senior citizens. As reflected in memories of University of the Third Age members
Олександр седляр, The first Ruthenian reading rooms in rural Galicia: Development of the idea, organisation and operation (until the mid-1870s)
Еmiлiя Огар, Ukrainian children’s book of the end of the 20th — at the beginning of the 21st: Literary and publishing “Image” in the historical background
Aдаm лoзинський, Author and publisher in the era of digital communication technologies (Ukrainian realities)
Anna Łach, Mediatisation of science in Polish press (1975) — popularisation or novelty seeking?  
Reviews
Authors  

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter