Studia o Książce i Informacji 34

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 28,00 PLN   

W 34. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące między innymi: twórczości Macieja Buszewicza, działalności Wydawnictwa Dolnośląskiego, czytelnictwa seniorów, żydowskich jednodniówek sportowych pochodzących ze zbiorów CBN Polona oraz sposobów prezentacji treści związanych z nauką na łamach prasy w PRL-u. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół współczesnego rynku wydawniczego na Ukrainie, roli autora i wydawcy w dobie nowych technologii, a także znaczenia pierwszych czytelni utworzonych na terenie Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2013–2015.

Artykuły

 • Agata Ceckowska, Między tradycją a nowoczesnością. Maciej Buszewicz jako projektant książki
 • Monika Jaremków, Wydawnictwo Dolnośląskie jako wydawca przekładów żydowskiej literatury pięknej
 • Katarzyna Jamrozik, Żydowskie jednodniówki sportowe z okresu międzywojennego (ze zbiorów CBN Polona)
 • Renata Aleksandrowicz, Okoliczności lekturowego dzieciństwa współczesnych seniorów na przykładzie wspomnień słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego WiekuОлександр Седляр, Перші руські сільські читальні в Галичині: розвиток ідеї, організація, діяльність (перша половина та середина 1870-х рр.)
 • Еmiлiя Огар, Українська дитяча книга кінця XX–початку XXI ст.: Літературно-видавничий «портрет» на тлі доби
 • Aдаm Лoзинський, Автор і видавець у епоху цифрових комунікаційних технологій (на прикладі українських реалій)
 • Anna Łach, Mediatyzacja nauki w prasie polskiej (1975) — popularyzacja czy nowinkarstwo?

Recenzje i przeglądy

 • Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku: spis scalony, poprawiony i uzupełniony Urszuli Paszkiewicz — cenne źródło do badań nad historią polskich bibliotek (Halina Rusińska-Giertych)
 • Bibliografia Polska 1901–1939, t. 16: Jednodniówki A–Ż, red. E. Dombek, H. Machnik, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014 (Katarzyna Jamrozik)
 • Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945–1956, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz)
 • Jiří Trávníček, Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013), Host, Brno 2014 (Renata Aleksandrowicz, Bogumiła Staniów)

Autorzy

CONTENTS

 

 • Agata Ceckowska, Between tradition and future. Maciej Buszewicz as abook designer
 • Monika Jaremków, Wydawnictwo Dolnośląskie (Lower Silesia Publishing Company) as a publisher of Hebrew and Yiddish literature translations
 • Katarzyna Jamrozik, Jewish sports dailies from the inter-war period (from the CBN Polona collection)
 • Renata Aleksandrowicz, The reading childhood of today’s senior citizens. As reflected in memories of University of the Third Age members
 • Олександр седляр, The first Ruthenian reading rooms in rural Galicia: Development of the idea, organisation and operation (until the mid-1870s)
 • Еmiлiя Огар, Ukrainian children’s book of the end of the 20th — at the beginning of the 21st: Literary and publishing “Image” in the historical background
 • Aдаm лoзинський, Author and publisher in the era of digital communication technologies (Ukrainian realities)
 • Anna Łach, Mediatisation of science in Polish press (1975) — popularisation or novelty seeking?  

Reviews
Authors 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter