Socjologia LXVI. Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Zdzisław Ludziejewski (red.)
ISBN: 978-83-229-3545-3
Liczba stron: 336
Rok wydania: 2016

W monografii podjęto problematykę zabezpieczania struktur społecznych przed nieuchronnymi następstwami zagrożeń ekologicznych, technogennych oraz społecznych o podłożu konfliktogennym. Zagrożenia należące do każdej z tych kategorii powodują daleko idące, negatywne następstwa w różnych dziedzinach życia społecznego, dezorganizując osiągnięty w rozwoju cywilizacyjnym ład struktur społecznych. Wyspecjalizowane podmioty systemu bezpieczeństwa – formacje, służby, straże czy inspekcje – określone w socjologii mianem grup dyspozycyjnych stanowią siły bezpośredniego reagowania na zaistniałe zagrożenia zarówno w wymiarze interwencji, jak i działań zabezpieczających i ochronnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Książka jest zbiorem autorskich rozważań, wykorzystujących podejście  socjologii grup dyspozycyjnych a ulokowanych w głównym nurcie zagrożeń bezpieczeństwa państwa, określając złożoność ich natury, mechanizmów strukturyzujących podmioty zaangażowane w stanowienie bezpieczeństwa publicznego czy też określenia dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom.

JAN MACIEJEWSKI, Wielość zagrożeń w środowisku (nie)bezpieczeństwa
JANUSZ SZTUMSKI, Prolegomena — systemy bezpieczeństwa państwa
I. SOCJOLOGICZNA REFLEKSJA NAD BADANIEM ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ
MAREK S. SZCZEPAŃSKI, KAROLINA WOJTASIK, Jak organizacja Państwo Islamskie
rekrutuje bojowników z Europy? Próba analizy socjologicznej
MAŁGORZATA STOCHMAL, Socjologiczna recepcja zagrożeń ujawnianych w krajobrazie
społecznym
ZDZISŁAW MORAWSKI, Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe jako prawne
środki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa
KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Współpraca grup dyspozycyjnych na rzecz bezpieczeństwa
w systemie transgranicznym
ADAM KOŁODZIEJCZYK, „Nowe wojny” jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego
świata
II. ZAGROŻENIA TECHNOGENNE
ROBERT BORKOWSKI, JAROSŁAW ZWIERZYNA, Ratownictwo wodne w systemie
zarządzania kryzysowego w trudno dostępnych gminach nadmorskich
(studium przypadku Mierzei Helskiej)
MAREK PASZKOWSKI, Cel i istota funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
MACIEJ PODLOCH, Systemowa analiza jednostek Wojsk Specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa w ujęciu socjologicznym
SEBASTIAN CHMIELEWSKI, Uwarunkowania bezpieczeństwa transportu samochodowego
w kontekście współpracy funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych
PIOTR PIEŃKOWSKI, Bezpieczeństwo narodowe a działalność organizacji eksperckich
typu think tank
III. ZAGROŻENIA SPOŁECZNE O PODŁOŻU KONFLIKTOGENNYM
NATASZA DURAJ, Strategie zapobiegania terroryzmowi w Federacji Rosyjskiej jako
istotny element bezpieczeństwa narodowego
ANETA BARANOWSKA, Terroryzm w kontekście płci społecznej. Rola kobiet
TOMASZ SAHAJ, Pseudokibice versus grupy dyspozycyjne. Ujęcie historyczno-społeczne
JOANNA ŁUCZAK, Policja jako organizacja odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne
ROBERT POKLEK, Misja i zadania służby więziennej a jej wizerunek i prestiż w społeczeństwie
ALEKSANDER SZLACHTA, Zmiany strukturalne i kadrowe w wojsku i ich skutki dla
bezpieczeństwa państwa
MAŁGORZATA KASIŃSKA, HALYNA KRYSIUK, Rola polskich służb państwowych
i społecznych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
AGNIESZKA KOS, Czeczeńskie śmiertnice — terrorystki czy bohaterki?
IWONA BLONKA-SZKWARKOWSKA, Zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa
państwa
MAŁGORZATA SCHULZ, Stosunki międzysąsiedzkie a bezpieczeństwo narodowe na
przykładzie Polski i Niemiec
MONIKA ŻAK, Świadomość zagrożeń bezpieczeństwa publicznego państwa wśród młodych
Polaków
MONIKA ZAWARTKA-CZEKAJ, Bezpieczeństwo socjalne obywateli bezpieczeństwem
wewnętrznym państwa
ADAM BIGAJ, Uwarunkowania funkcjonowania programu obronnego państwa na przykładzie
województwa dolnośląskiego
Noty o redaktorach


JAN MACIEJEWSKI, Multitude of dangers in (un)safe environment
JANUSZ SZTUMSKI, Prolegomena — national security systems
I. SOCIOLOGICAL REFLECTION OVER THE EXAMINATION OF THE SOURCES OF THREATS
MAREK S. SZCZEPAŃSKI, KAROLINA WOJTASIK, How does Islamic State Organization
recruit fighters from Europe? Sociological analysis
MAŁGORZATA STOCHMAL, Sociological perception of the risks disclosed in the social
landscape
ZDZISŁAW MORAWSKI, Emergencies and crisis management as legal means countering
threats to the national security
KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Collaboration of dispositional groups in aid of security in
cross-border system
ADAM KOŁODZIEJCZYK, “New wars” as threats to the security of the contemporary
world
II. ECO-TECHNICAL THREATS
ROBERT BORKOWSKI, JAROSŁAW ZWIERZYNA, Water rescue in responding to the
crisis in inaccessible coastal municipalities (case study of the Hel Peninsula)
MAREK PASZKOWSKI, Purpose and nature of the functioning of the state of emergency
medicine within the National Firefighting and Rescue System
MACIEJ PODLOCH, Systemic analysis of the special forces in the security system of the
state — sociological approach
SEBASTIAN CHMIELEWSKI, Determinants of transport safety, in the context of the
cooperation among dispositional groups
PIOTR PIEŃKOWSKI, National security and the activity of the think tanks
III. SOCIAL THREATS BASED ON CONFLICTING FACTOR
NATASZA DURAJ, Strategies of prevention of terrorism in the Russian federation as the
crucial part of the national security
ANETA BARANOWSKA, Terrorism in the context of gender. The role of women
TOMASZ SAHAJ, Pseudofans versus dispositional groups. Historical and social reflection
JOANNA ŁUCZAK, Police as the organization responsible for the internal security
ROBERT POKLEK, Mission and tasks of prison service and its image and prestige in
society
ALEKSANDER SZLACHTA, Structural and personnel changes in the military and their
consequences for state security
MAŁGORZATA KASIŃSKA, HALYNA KRYSIUK, The role of Polish state and public
services in prevention of trafficking in human beings
AGNIESZKA KOS, Black widows — terrorists or heroines?
IWONA BLONKA-SZKWARKOWSKA, Tasks of the prison service for ensuring the
state security
MAŁGORZATA SCHULZ, Neighboring relations and the national security based on Poland
and Germany
MONIKA ŻAK, The awareness of threats of public safety in the state among young Poles
MONIKA ZAWARTKA-CZEKAJ, The role of civil social safety in creation of Polish
internal security and safety
ADAM BIGAJ, Functional conditions of the program of the state defence based on the
example of lower silesia voivodeship/region
Notes on editors

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter