Niemcoznawstwo 24. Niemcy z polskiej perspektywy

Katarzyna Gelles (red.)
ISBN: 978-83-229-3551-4
Liczba stron: 208
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

W listopadzie 2015 r. — w 25. rocznicę podpisania traktatu granicznego z Niemcami — polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odtajniło korespondencję dyplomatyczną (szyfrogramy) między naszymi przedstawicielstwami w niemieckich stolicach a Centralą w Warszawie z przełomowych lat 1989/1990. Dowodzą one niezwykłej aktywności polskiej dyplomacji, mającej na celu przede wszystkim realizację najbardziej żywotnego interesu wszystkich Polaków, jakim było zagwarantowanie przez zjednoczone Niemcy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Obok tej bez wątpienia kluczowej kwestii znalazły się w tomie jeszcze dwie inne wypowiedzi z zakresu polityki zagranicznej RFN, a mianowicie, uwypuklająca jej priorytety ekonomiczne w relacjach ze światem zewnętrznym, a także o stanowisku tego państwa wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
Bogatą i długą historię związków Dolnego Śląska z Austrią dobrze ilustrują dzieje pierwszego konsulatu tego państwa we Wrocławiu. Sprawy konsularne, w szczególności funkcje i rola konsulatów honorowych mikropaństw, zostały ponadto przedstawione na przykładzie Księstwa Liechtenstein.
Część artykułową tomu uzupełniają inne, bogate stałe działy serii naukowej — recenzje i kronika oraz książkowe (w wyborze) i filmowe nowości niemcoznawcze.   


 

Wstęp
I. ARTYKUŁY
Katarzyna Gelles, Sprawa polskiej granicy zachodniej w świetle dokumentów polskiego MSZ z okresu jednoczenia Niemiec .
Aleksandra Trzcielińska-Polus, Interesy ekonomiczne w polityce zagranicznej Niemiec po zjednoczeniu w 1990 roku
Joanna Trajman, Wybrane aspekty polityki CDU wobec kobiet w okresie rządów Konrada Adenauera w świetle czasopisma „Frau und Politik”
Artur Drzewicki, Działania prewencyjne w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec na przykładzie konfliktu zbrojnego na Ukrainie
Tomasz Matras, Finansowanie sportu w Niemczech po 1990 roku .
* * *
Romuald Gelles, Konsulat Austrii we Wrocławiu (150 lat tradycji)
Anna Umińska-Woroniecka, Między tradycją a nowoczesnością — funkcje konsulów honorowych mikropaństw na przykładzie Księstwa Liechtensteinu
II. RECENZJE I OMÓWIENIA
Żydzi w Niemczech — bilans lat 1870–1933 (Was war deutsches Judentum? 1870–1933, red. Christina von Braun, Berlin-München-Boston 2015, ss. 333) — Agnieszka Jankowska  
Żydowskie kluby sportowe w Trzeciej Rzeszy (Henry Wahlig, Lorenz Peiffer, Jüdische Fuß-ballvereine im nationalsozialistischen Deutschland, Göttingen 2015, ss. 576) — Tomasz Matras
Historia Trzeciej Rzeszy — rozliczona przeszłość czy skaza na europejskiej tożsamości (Joanna Wieliczka-Szarkowa, III Rzesza. Zbrodnia bez kary, Kraków 2015, ss. 517) — Michał Siekierka
Partnerki w zbrodni — niemieckie kobiety na froncie wschodnim (Wendy Lower, Furie Hitlera. Niemki na froncie wschodnim, przeł. [z ang.] Barbara Gadomska, Wołowiec 2015, ss. 274) — Joanna Trajman.
Historia trudnego partnerstwa (Willy Brandt, Helmut Schmidt, Partner und Rivalen. Der Briefwechsel (1958–1992), red. Meik Woyke, Willy-Brandt-Dokumente Bd. 3, Bonn 2015, ss. 1104) — Katarzyna Gelles
Nieznane fakty sportowych sukcesów RFN (Michael Krüger, Christian Becker, Stefan Niel-sen, German Sports, Doping, and Politics. A History of Performance Enhancement, Münster 2015, ss. 268) — Tomasz Matras
Kurs na niemiecką jedność (Zbigniew Mazur, Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015, ss. 240) — Mariusz Kozerski
O sąsiedztwie polsko-niemieckim nieco humorystycznie… (Andrzej Klim, Polska–Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich potyczek, Warszawa 2015, ss. 280) — Artur Kamiński
Autorytety. Czy są nam dziś jeszcze potrzebne? (Helmut Schmidt, Was ich noch sagen woll-te, München 2015, ss. 239) — Teofil Moskal
Przyszłość niemieckiej Lewicy (Gregor Gysi, Ausstieg links?: Eine Bilanz. Nachgefragt und aufgezeichnet von Stefan Hebel, Frankfurt am Main 2015, ss. 219) — Katarzyna Gelles
Ursula von der Leyen — konserwatywna rewolucjonistka (Ulrike Demmer, Daniel Goffart, Kanzlerin der Reserve. Der Aufstieg der Ursula von der Leyen, Berlin 2015, ss. 240) — Joanna Trajman
Polacy i Niemcy na Opolszczyźnie w mninionym ćwierćwieczu (Michał Lis, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989–2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności, Opole 2015, ss. 186) — Romuald Gelles  
O mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku (Irena Kurasz, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne, Kraków 2015, ss. 332) — Adam Sokołowski
III. KRONIKA — SPRAWOZDANIA
Irena Kurasz, Noc pogromu w Niemczech w raportach zagranicznych dyplomatów
Joanna Trajman, Przywrócona pamięć o skreślonych
Sylwia Dec-Pustelnik, List biskupów polskich do biskupów niemieckich z perspektywy 50 lat
Tomasz Matras, Michał Siekierka, Nowoczesne formy kształcenia na Uniwersytecie w Lipsku
Krzysztof Jagiełło, Wolontariusze u prezydenta RFN
Mariusz Kozerski, Organizacje międzynarodowe w Wiedniu — spojrzenie z zewnątrz
Katarzyna Gelles, W Austrii o polityce międzynarodowej i bezpieczeństwie
Katarzyna Gelles, Mariusz Kozerski laureatem Naukowej Nagrody Leopoldina
O autorach
Z niemcoznawczych nowości wydawniczych i filmowych

 

Einführung
I. BEITRÄGE
Katarzyna Gelles, Die polnische Westgrenze im Lichte der Dokumente des polnischen Außen-ministeriums aus der Zeit der Wiedervereinigung Deutschlands
Aleksandra Trzcielińska-Polus, Ökonomische Vorteile in der Außenpolitik Deutschlands nach der Wiedervereinigung im Jahre 1990
Joanna Trajman, Ausgewählte Aspekte der Politik der CDU gegenüber den Frauen in der Regierungszeit Konrad Adenauers im Lichte der Zeitschrift „Frau und Politik”
Artur Drzewicki, Vorsorgemaßnahmen in der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel des Militärkonfliktes in der Ukraine
Tomasz Matras, Die Sportfinanzierung in Deutschland nach 1990
* * *
Romuald Gelles, Das österreichische Konsulat in Breslau (150 Jahre Tradition)
Anna Umińska-Woroniecka, Zwischen der Tradition und Moderne — die Funktionen der Honorarkonsule der Mikrostaaten am Beispiel des Fürstentums Liechtenstein

II. REZENSIONEN UND BESPRECHUNGEN
Juden in Deutschland — Die Bilanz der Jahre 1870–1933 (Was war deutsches Judentum? 1870–1933, Christina von Braun (Hrsg.), Berlin/München/Boston 2015, 333 S.) — Agnieszka Jankowsk
Die jüdischen Sportvereine im Dritten Reich (Henry Wahlig, Lorenz Peiffer, Jüdische Fußballvereine im nationalsozialistischen Deutschland, 576 S.) — Tomasz Matras
Die Geschichte des Dritten Reiches — Die bewältigte Vergangenheit oder ein Makel an der europäischen Identität (Joanna Wieliczka-Szarkowa, III Rzesza. Zbrodnia bez kary, Kraków 2015, 517 S.) — Michał Siekierka
Die Helferinnen im Verbrechen — deutsche Frauen an der Ostfront (Wendy Lower, Furie Hitlera. Niemki na froncie wschodnim, aus dem Englischen von Barbara Gadomska, Wołowiec 2015, 274 S.) — Joanna Trajman
Die Geschichte einer schwierigen Partnerschaft (Willy Brandt, Helmut Schmidt, Partner und Rivalen. Der Briefwechsel (1958–1992), herausgegeben und eingeleitet von M. Woyke, Willy-Brandt-Dokumente Bd. 3, Bonn 2015, 1104 S.) — Katarzyna Gelles
Unbekannte Fakten zu sportlichen Erfolgen der BRD (Michael Krüger, Christian Becker, Stefan Nielsen, German Sports, Doping, and Politics. A History of Performance Enhancement, Münster 2015, 268 S.) — Tomasz Matras
Der Kurs auf die deutsche Einheit (Zbigniew Mazur, Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Poznań 2015, 240 S.) — Mariusz Kozerski
Über die deutsch-polnische Nachbarschaft ein bisschen witzig… (Andrzej Klim, Polska–Niemcy 1:0 czyli 1000 lat sąsiedzkich potyczek, Warszawa 2015, 280 S.) — Artur Kamiński
Autoritäten. Werden sie heute noch gebraucht? (Helmut Schmidt, Was ich noch sagen wollte, München 2015, 239 S.) — Teofil Moskal
Die Zukunft der deutschen Linken (Gregor Gysi, Ausstieg links?: Eine Bilanz. Nachgefragt und aufgezeichnet von Stefan Hebel, Frankfurt am Main 2015, 219 S.) — Katarzyna Gelles
Ursula von der Leyen — eine konservative Revolutionärin (Ulrike Demmer, Daniel Goffart, Kanzlerin der Reserve. Der Aufstieg der Ursula von der Leyen, Berlin 2015, 240 S.) — Joanna Trajman
Polen und Deutsche im vergangenen Vierteljahrhundert im Oppelner Schlesien (Michał Lis, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim 1989–2014. Z bagażem przeszłości w realiach współczesności, Opole 2015, 186 S.) — Romuald Gelles
Über die deutsche Minderheit in Niederschlesien (Irena Kurasz, Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne, Kraków 2015, 332 S.) — Adam Sokołowski
III. CHRONIK — BERICHTE
Irena Kurasz, Die Kristallnacht in Deutschland in den Berichten ausländischer Diplomaten
Joanna Trajman, Die zurückgerufene Erinnerung an die Gestrichenen
Sylwia Dec-Pustelnik, Der Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amts­brüder — 50 Jahre danach
Tomasz Matras, Michał Siekierka, Moderne Bildungsformen an der Universität Leipzig
Krzysztof Jagiełło, Die Freiwilligen beim Bundeskanzler
Mariusz Kozerski, Die internationalen Organisationen in Wien — ein Blick von außen
Katarzyna Gelles, In Österreich über die internationale Politik und die Sicherheit
Katarzyna Gelles, Mariusz Kozerski wurde Preisträger des Leopoldina-Forschungspreises
Abkürzungen
Über die Autoren
Neuerscheinungen zum Thema DeutschkundeKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter