Socjologia LXVII. Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce — stan obecny i perspektywy

Barbara Wiśniewska-Paź, Marcin Liberacki (red.)
ISBN: 978-83-229-3548-4
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 37,00 PLN   

Monografia poświęcona jest społecznym i edukacyjnym aspektom bezpieczeństwa. Przekrojowo podejmuje fundamentalne zagadnienia odnoszące się do współczesnych inicjatyw proobronnych w Polsce. Stanowi merytoryczne i ważne uzupełnienie tejże problematyki. W jej opracowaniu udział wzięli eksperci zajmujący się na co dzień profesjonalnie tą tematyką. Tom został podzielony na dwie części: Aspekty społeczne i Aspekty edukacyjne. Pierwsza dotyczy różnych problemów związanych z proobronnością i inicjatywami proobronnymi w obrębie struktur wojskowych oraz państwowych w wymiarze ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym. Druga odnosi się do różnorodnych inicjatyw edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i proobronności podejmowanych w wymiarze szkoleniowym w ramach wojska/szkół wojskowych oraz szkół cywilnych od poziomu szkoły podstawowej po szkolnictwo wyższe. Mamy nadzieję, że zawarte w niniejszym tomie artykuły staną się inspiracją do zmiany konwencjonalnego myślenia o bezpieczeństwie i zagrożeniach. 

BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, MARCIN LIBERACKI, Wprowadzenie
ASPEKTY SPOŁECZNE
BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Nowy wymiar bezpieczeństwa we współczesnym świecie w kontekście inicjatyw proobronnych. Aktualne problemy i wyzwania
WOJCIECH HORYŃ, Obronność państwa — problem społeczny czy rządowy?
JULIAN MAJ, JERZY M. NIEPSUJ, Zasadnicze funkcje administracji wojskowej w kształceniu i wychowaniu proobronnym młodzieży szkolnej i studenckiej (wymiar centralny i lokalny)
KRZYSZTOF M. GAJ, Specyfika szkolenia kadr w siłach zbrojnych
KRZYSZTOF KRAKOWSKI, Społeczne inicjatywy obronne w systemie przygotowań obronnych państwa  
WALDEMAR ZUBEK, Wsparcie i współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi (na przykładzie funkcjonowania Biura do spraw Proobronnych MON)
KRZYSZTOF MARCINIAK, Rola logistyki w inicjatywach proobronnych .
JULIUSZ PIWOWARSKI, JACEK PIWOWARSKI, Japońska koncepcja narodowej kultury bezpieczeństwa. Harmonia religii jako element spójności społecznej
ASPEKTY EDUKACYJNE
JANUSZ ŚWINIARSKI, WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, Edukacja dla bezpieczeństwa w cywilizacji kognitywnej i płynnej ponowoczesności
RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Cywilne kierunki studiów a szkolnictwo wojskowe, wymiar społeczny dla bezpieczeństwa państwa i obywateli
ALEKSANDRA SKRABACZ, Fenomen klas mundurowych
ELŻBIETA OKOŃSKA, Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne — inkubator inicjatyw proobronnych. Doświadczenia i poszukiwania
PAWEŁ RÓŻAŃSKI, Profil współczesnych szkoleń proobronnych realizowanych przez studentów Służb Mundurowych Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Program minimum dla innowacyjnych projektów szkolenia wojskowego MON vis Program szkolenia podstawowego klas mundurowych FOP (Federacji Organizacji Proobronnych)
PAWEŁ WRONKA, Ośrodek Szkolenia do Wojsk Specjalnych w Jednostce Wojskowej Komandosów — koncepcja i etapy wdrażania
BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, MARCIN LIBERACKI, Introduction .
ASPEKTY SPOŁECZNE
BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, A new dimension of security in contemporary world in the context of prodefense initiatives. Currents problems and challenges
WOJCIECH HORYŃ, National defence: social or government issue?
JULIAN MAJ, JERZY M. NIEPSUJ, Military administration functions in pro-defence teaching and shaping of high school and university students (central and local level)
KRZYSZTOF GAJ, The specificity of training of personnel in the Armed Forces — abstract
KRZYSZTOF KRAKOWSKI, The social defense initiative in the defense preparation system
WALDEMAR ZUBEK, Support and cooperation of the ministry of national defense with pro-defense organizations (exampled on functioning of the office for-pro defens matters)
KRZYSZTOF MARCINIAK, Role of logistics in pro-defense initiatives
JULIUSZ PIWOWARSKI, JACEK PIWOWARSKI, Japaneese concept of national security culture. Harmony of religion as an element of the social cohesion
ASPEKTY EDUKACYJNE
JANUSZ ŚWINIARSKI, WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, Education for security in the civilization of cognitive and fluent postmodernitty
RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Civil faculties on the military universities — the social impact to the state security
ALEKSANDRA SKRABACZ, The phenomenon of military classes
ELŻBIETA OKOŃSKA, Civic education and public safety — incubator of pro-defensive initiatives. Experience and exploration
PAWEŁ RÓŻAŃSKI, The profile of modern pro-defence training realized by students of uniformed services faculty in Academy of Physical education in Biała Podlaska
RADOSŁAW TYŚLEWICZ, The ministry of defense minimum military training program for innovative paramilitary training program for innovative paramilitary training projects vis basic training program for military classes of Federation of paramilitary organizations
PAWEŁ WRONKA, The training center for Polish Special Forces in Commanso Special Forces group (JWK) — conception and stages of implementation

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter