Przegląd Prawa i Administracji CVI. Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej

Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Michał Raduła (red.)
ISBN: 978-83-229-3549-1
Liczba stron: 348
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 40,00 PLN   

Problematyka powszechnej ochrony ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej została zbadana i przedstawiona w kilkudziesięciu opracowaniach naukowych obejmujących ujęcia dotyczące zagadnień podstawowych stanów nadzwyczajnych, administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych, jednostek w systemie bezpieczeństwa oraz „ustaw pożarniczych” w systemie bezpieczeństwa. Opracowania te zostały przygotowane między innymi przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i byłych oraz aktualnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Wydanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

WPROWADZENIE
Słowo wstępne       
Włodzimierz Gromski, Wprowadzenie       
Adam Konieczny, Wprowadzenie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 

STANY NADZWYCZAJNE
Marcin Miemiec, Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej           
Karol Kiczka, Aspekty prawne bezpieczeństwa publicznego          
Piotr Lisowski, Pojęcie bezpieczeństwa w obowiązującym systemie prawa — kilka refleksji na temat normatywizacji problematyki bezpieczeństwa         
Anna Kordik, Regulacje stanów nadzwyczajnych w ustawie zasadniczej         
Joanna Brzezińska, Jan Gola, Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia          
ADMINISTRACJA PUBLICZNA A STANY NADZWYCZAJNE
Jerzy Korczak, Współdziałanie organów administracji rządowej i administracji samorządowej w stanach nadzwyczajnych          
Witold Małecki, Współczesne reminiscencje absolutystycznego modelu policji administracyjnej  Magdalena Tabernacka, Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej       
Andrzej Pakuła, Rola terenowej administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym

Maciej Błażewski, Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych         
Elżbieta Kocowska-Siekierka, Ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej

Michał Raduła, Kompetencje wojewody w stosunku do podmiotów leczniczych
w stanach nadzwyczajnych          
JEDNOSTKA A SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
Mariusz Jabłoński, Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw osobistych w czasie trwania stanów nadzwyczajnych          
Tadeusz Kocowski, Przedsiębiorcy i ich sytuacja prawna w stanach nadzwyczajnych      
Joanna Brzezińska, Jan Gola, Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych          
Paweł Kłusek, Ograniczenie działalności telekomunikacyjnej w stanie wojennym i stanie wyjątkowym
Dariusz Wykrent, Wybrane aspekty prawne zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych jako jednego z warunków bezpieczeństwa publicznego           
Mateusz Paplicki, Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego          
Joanna Filaber, Ubezpieczenia indywidualne minimalizujące skutki występowania zagrożeń
Joanna Czesak, Pomoc finansowa podmiotów prywatnych udzielana jednostkom w stanach nadzwyczajnych          
„USTAWY POŻARNICZE” W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA
Andrzej Jaroszek, Jak powstawały „ustawy pożarnicze” — wspomnienia           
Mieczysław Cenin, Psychospołeczne podstawy tworzenia ustaw o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarowej          
Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Socjologiczna analiza partycypacji Państwowej Straży Pożarnej w ochronie ludności w stanach nadzwyczajnych

Adam Konieczny, Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych

Stanisław Ręcławowicz, Janusz Adam Wrzesiński, Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa        


INTRODUCTION
Foreword       
Włodzimierz Gromski, Introduction       
Adam Konieczny, Introduction by the Lower Silesian Regional Commandant of the State Fire Service
EXTRAORDINARY MEASURES
Marcin Miemiec, Extraordinary measures (martial law, state of emergency, state of natural disaster)
Karol Kiczka, Legal aspects of public safety          
Piotr Lisowski, The notion of security in the binding legal system — a few remarks on the normativisation of security issues           
Anna Kordik, Regulation of extraordinary measures in the basic law           
Joanna Brzezińska, Jan Gola, State of emergency in the French doctrine. Interpretation of the concept
PUBLIC ADMINISTRATION VS. EXTRAORDINARY MEASURES
Jerzy Korczak, Cooperation between governmental and self-governmenal administration during extraordinary measures           
Witold Małecki, Contemporary reminiscences of the absolutist model of administrative police        Magdalena Tabernacka, The anticipative role of the local plan regulations in the system of ensuring safety of the population in case of a natural disaster           
Andrzej Pakuła, The role of local public administration in preventing crisis situations       
Maciej Błażewski, The role of the local public administration in preparing  the population to survive in crisis situations           
Elżbieta Kocowska-Siekierka, Protection of historical monuments in case of a crisis situation
Michał Raduła, Competences of a voivode in relation to medical subjects in states of emergency
INDIVIDUAL VS. SECURITY SYSTEM
Mariusz Jabłoński, Limitation of constitutional freedoms and personal rights during extraordinary measures           
Tadeusz Kocowski, Entrepreneurs and their legal situation during extraordinary measures
Joanna Brzezińska, Jan Gola, Remarks on the duties of a telecommunications provider extraordinary measures           
Paweł Kłusek, Limitation of telecommunications activity during martial law and the state of emergency
Dariusz Wykrent, Selected aspects of the legal security of mass events

Mateusz Paplicki, Citizens’ health safety in the state internal security system           
Joanna Filaber, Individual insurances minimizing consequences of natural hazards          
Joanna Czesak, Financial aid provided by private persons to entities during extraordinary measures
THE “FIRE ACTS” IN THE SECURITY SYSTEM
Andrzej Jaroszek, How were the “fire acts” created — reminiscence           
Mieczysław Cenin, The psychological basis of developing laws concerning fire protection and the National Fire Service           
Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Sociological analysis of the participation of The State Fire Service in civil protection during extraordinary measures           
Adam Konieczny, Rescue operations during road incidents           
Stanisław Ręcławowicz, Janusz Adam Wrzesiński, National Firefighting and Rescue System (NFRS) in the state internal security system          

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter