Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 19

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 208
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 22,00 PLN   

Bieżący numer SPPAiE obejmuje aktualne problemy prawne, a także makro i mikroekonomiczne. Autorzy omawiają nie tylko zagadnienia obejmujące problemy krajowe, ale również przedstawiają doświadczenia zagraniczne. Obejmują one m.in. władzę wykonawczą w Portoryko, zadania gmin w Polsce i Brandenburgii, politykę monetarną Ukrainy, połączenia logistyczne między Polską i krajami Partnerstwa Wschodniego. Na gruncie polskiego prawa szczególnie aktualny jest problem nadzoru nad groźnymi przestępcami.


Wstęp
I. ARTYKUŁY NAUKOWE
Iryna Navrotska, Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine
Krzysztof Balczunas, Prawo — sprawiedliwe czy efektywne ekonomicznie?
Daniel Butyter, Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego
Magdalena Debita, Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci
Klaudia Frączkiewicz, Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego
Katarzyna Godek, Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego
Patryk Gutierrez, Władza wykonawcza w Portoryko i w Polsce — porównanie oraz analiza wybranych uregulowań konstytucyjnych
Bartłomiej Jaworski, Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego
Mateusz Kępa, Krytyka konkordatu z 10 lutego 1925 r. w poglądach kardynała Adama Stefana Sapiehy
Maciej Kwapisz, Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Artur Łysoń, Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
II. W OPINII NASZYCH MISTRZÓW
Teresa Korbutowicz, Jerzy Chodorowski — teoretyk ekonomii i historyk myśli ekonomicznej
Notki o autorachIntroduction
I. SCIENTIFIC ARTICLES
Iryna Navrotska, Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine
Krzysztof Balczunas, Law — fair or economically efficient?
Daniel Butyter, Alternative Logistics Connections between Poland and Eastern Partnership Members
Magdalena Debita, The Trynkiewicz Case and Legislation on the Supervision of Dangerous Offenders in connection with Considerations on Capital Punishment
Klaudia Frączkiewicz, Orphan works problem in amendments of a copyright law
Katarzyna Godek, The Effectiveness of Active Labour Market Policy on the example of the Kępno country
Patryk Gutierrez, Executive power in Puerto Rico and in Poland — the comparison and analysis of some constitutional issues
Bartłomiej Jaworski, Investor’s supervision inspector as a participant in construction process
Mateusz Kępa, Criticism of the Concordat of 10 February 1925 in the views of Cardinal Adam Stefan Sapieha
Maciej Kwapisz, Risk analysis of socially responsible municipal investments
Artur Łysoń, Disputes as to the Legal Status of Independent Public Health Care Facilities
II. IN OUR MASTERS' OPINION
Teresa Korbutowicz, Jerzy Chodorowski — economics theorist and historian of economic thought
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter