Prawo bankowe

Eugenia Fojcik-Mastalska (red.)
ISBN: 978-83-229-2992-6
Liczba stron: 300
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Prawo bankowe jako przedmiot wykładów i zajęć pomocniczych, zarówno samodzielnych, jak i w ramach przedmiotu prawo fi nansowe (czy też prawo finansów publicznych), stanowi w miarę rozwoju instytucji rynku finansowego dział prawa coraz ważniejszy i ciekawszy, ale też coraz bardziej skomplikowany i specyficzny. Niniejsze opracowanie tej problematyki – pod względem szczegółowości i układu treści dostosowane do wymogów dydaktycznych na studiach prawniczych i administracyjnych – ma za zadanie ułatwić jej zrozumienie i przyswojenie. Celem są nie tylko potrzeby egzaminacyjne, ale i seminaryjne czy podyplomowe.

W podręczniku zachowano z poprzedzającego go skryptu Prawo bankowe w zarysie dobrze odbieraną przez zainteresowanych zwartość i przejrzystość omówienia, prezentowane są jednak szerzej te najważniejsze regulacje, które zawierają ustawy szczególne, zaliczane do działu prawa bankowego – oprócz regulacji podstawowych (ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. i ustawa o Narodowym Banku Polskim również z 29 sierpnia 1997 r.). Uwzględniono ponadto – co oczywiste – dokonane w ostatnim czasie daleko idące zmiany w prawie bankowym. W kwestiach szczegółowych wskazano kierunki i materiały do dalszych, bardziej pogłębionych studiów.
W treści podręcznika wprowadzono podział na dwie części – publicznoprawną (rozdziały 1–10) i prywatnoprawną (rozdziały 11–14), zmieniono też nieco w porównaniu ze skryptem układ omawianych instytucji i podjęto niektóre trudniejsze wątki, najbardziej istotne dla obowiązującego stanu prawnego.
Autorami podręcznika są pracownicy Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w problematyce prawa rynku finansowego, a zwłaszcza prawa bankowego. Tematyka poszczególnych rozdziałów odpowiada ich specjalizacji badawczej i zakresowi prowadzonych zajęć. Katedra Prawa Finansowego poleca zatem niniejszy podręcznik jako jedną z podstawowych pomocy dydaktycznych.


Eugenia Fojcik-Mastalska

 • Wykaz ważniejszych skrótów
  Wstęp


CZĘŚĆ I

Rozdział 1. Prawo bankowe w systemie prawa

 • Prawo bankowe jako dział prawa o charakterze kompleksowym
 • Związki prawa bankowego z podstawowymi gałęziami prawa
  • Prawo bankowe a prawo finansowe
  • Prawo bankowe a prawo cywilne
  • Prawo bankowe a prawo administracyjne i karne
 • Źródła prawa bankowego
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ustawy
  • Akty podustawowe
 • Harmonizacja z prawem wspólnotowym

Rozdział 2. System bankowy

 • Pojęcie i zasady systemu bankowego
 • Kształtowanie się współczesnego systemu bankowego
 • Struktura systemu bankowego
  • Dwupoziomowość systemu bankowego
  • Relacje wewnątrzsystemowe
  • Niebankowe elementy systemu bankowego
 • Rodzaje banków

Rozdział 3. Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa

 • Istota i funkcje banku centralnego
 • Status prawny Narodowego Banku Polskiego
 • Cele i zadania ustawowe Narodowego Banku Polskiego
 • Organy Narodowego Banku Polskiego
  • Prezes
  • Rada Polityki Pieniężnej
  • Zarząd

Rozdział 4. Status prawny banków

 • Ustawowa definicja banku
 • Szczególne obowiązki ustawowe banków
 • Szczególne uprawnienia ustawowe banków

Rozdział 5. Tworzenie i organizacja banków

 • Ogólne zasady tworzenia banków
 • Zezwolenie na utworzenie banku oraz zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank
 • Tworzenie za granicą banku przez bank krajowy oraz tworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju
 • Tworzenie i organizacja banku państwowego
 • Tworzenie banków w formie spółek akcyjnych
 • Tworzenie banków spółdzielczych
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 6. Grupowanie, zrzeszanie, łączenie się i podział banków

 • Uwagi ogólne (wprowadzające)
  • Pojęcia związane z koncentracją gospodarczą przedsiębiorców na rynku finansowym i w sektorze bankowym
  • Źródła regulacji prawnych koncentracji gospodarczej w sektorze bankowym
 • Grupy bankowe
 • Reglamentacja obrotu akcjami lub udziałami banku
 • Łączenie się banków
  • Łączenie się bankowych spółek akcyjnych
  • Łączenie się banków spółdzielczych i banków państwowych
 • Zrzeszanie się banków
  • Dobrowolne zrzeszanie się banków
  • Obligatoryjne zrzeszanie się banków
 • Tworzenie i przystępowanie do izb gospodarczych oraz inne formy współpracy banków
  • Przystępowanie banków do izb gospodarczych
  • Inne formy współpracy między bankami

Rozdział 7. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku

 • Uwagi ogólne
  • Źródła prawa i cechy procedur sanacyjnych
  • Pojęcie i rodzaje sanacji banku
 • Postępowanie naprawcze
  • Sanacja autonomiczna
  • Sanacja komisaryczna
 • Zakończenie działalności banku
  • Wprowadzenie
  • Sanacja likwidacyjna poprzez przejęcie banku
  • Sanacja likwidacyjna poprzez nabycie przedsiębiorstwa upadłego banku
  • Likwidacja banku
  • Upadłość banku

Rozdział 8. Gospodarka finansowa banków

 • Uwagi ogólne (wprowadzające)
 • Fundusze własne banków i ich struktura
 • Wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej i współczynnik wypłacalności
 • Limity koncentracji zaangażowań i próg koncentracji kapitałowej
 • Rezerwy tworzone przez banki

Rozdział 9. Nadzór bankowy w ramach nadzoru nad rynkiem finansowym

 • Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Uwagi wprowadzające
  • Cele i zakres nadzoru finansowego
  • Zadania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sprawowania nadzoru zintegrowanego nad rynkiem finansowym
 • Pojęcie, cechy i cele nadzoru bankowego
  • Cele, zadania i funkcje nadzoru bankowego
  • Cechy nadzoru bankowego
  • Zakres podmiotowy nadzoru bankowego
  • Współdziałanie nadzorców jako zasada wykonywania nadzoru bankowego
 • Zakres przedmiotowy nadzoru bankowego
  • Czynności a zadania nadzoru bankowego
  • Charakter prawny uchwał Komisji Nadzoru Finansowego (norm ostrożnościowych)
 • Organizacja nadzoru bankowego
  • Modele organizacji nadzoru bankowego
  • Organizacja nadzoru bankowego w ramach zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym
  • Zasady finansowania nadzoru
 • Środki nadzoru bankowego
  • Klasyfi kacja środków nadzorczych
  • Zasady stosowania środków nadzoru bankowego
  • Charakter prawny środków nadzoru bankowego
 • Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych
 • Nadzór skonsolidowany
 • Nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi

Rozdział 10. System gwarantowania depozytów

 • Istota systemu gwarantowania depozytów
 • Status prawny i struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Obowiązkowy system gwarantowania depozytów
 • Działalność pomocowa
 • Działalność kontrolno-analityczna


CZĘŚĆ II

Rozdział 11. Czynności bankowe jako instytucja prawa bankowego

 • Pojęcie i katalog czynności bankowych
 • Czynności bankowe a działalność bankowa
 • Rola i znaczenie czynności bankowych jako instytucji prawa bankowego
 • Usługi finansowe w Unii Europejskiej a czynności bankowe
 • Outsourcing bankowy
 • Sankcje za wykonanie czynności bankowych bez zezwolenia

Rozdział 12. Czynności bankowe zastrzeżone dla banków (sensu stricto)

 • Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
  • Rodzaje rachunków bankowych
  • Umowa rachunku bankowego
  • Umowa rachunku oszczędnościowego
 • Prowadzenie innych rachunków bankowych
 • Rachunek powierniczy
 • Udzielanie kredytów
  • Kredyt w ujęciu prawnym i ekonomicznym
  • Rodzaje kredytów
  • Wniosek kredytowy i decyzja kredytowa
  • Umowa kredytu
  • Zdolność kredytowa
  • Formy udostępniania środków pieniężnych w ramach umowy kredytu
  • Kredyt bankowy jako kredyt konsumencki
 • Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw
  • Gwarancja bankowa
  • Potwierdzenie gwarancji bankowej
  • Akredytywa
 • Emitowanie bankowych papierów wartościowych
 • Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
 • Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego
 • Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w odrębnych ustawach

Rozdział 13. Czynności bankowe niezastrzeżone dla banków

 • Konsekwencje wprowadzenia katalogu czynności bankowych niezastrzeżonych dla banków
 • Wybrane czynności bankowe niezastrzeżone dla banków (sensu largo)
  • Pożyczka bankowa
  • Prowadzenie przez banki skupu i sprzedaży wartości dewizowych
  • Wykonywanie przez banki operacji przy użyciu kart płatniczych
 • Działalność bankowa wykonywana przez podmioty inne niż banki (tzw. parabanki)
  • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
  • Instytucje pieniądza elektronicznego
  • Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe

Rozdział 14. Ochrona prawna konsumenta w obrocie bankowym

 • Uwagi ogólne
 • Samoregulacja w sektorze bankowym a sytuacja klienta (konsumenta) usług bankowych
 • Swoboda umów w kształtowaniu treści umów bankowych
  • Pojęcie i znaczenie wzorców umownych w praktyce bankowej
  • Bankowe wzorce umowne a niedozwolone klauzule umowne
  • Swoboda umów a przepisy ustalające tzw. minimalne wymagania co do treści umowy
 • Obowiązki informacyjne banku
  • Obowiązki informacyjne banku wobec klienta w ustawie Prawo bankowe
  • Obowiązki informacyjne banku wobec konsumentów w ustawach konsumenckich
  • Skutki niedochowania obowiązków informacyjnych przez bank wobec konsumentów
 • Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy w zakresie świadczenia usług bankowych oraz inne szczególne uprawnienia konsumentów
 • „Ochrona instytucjonalna” praw i interesów konsumentów w obrocie bankowym

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter