Prawo CCCXXI. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISBN: 978-83-229-3553-8
Liczba stron: 300
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Tegoroczny tom, składający się z trzynastu opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych — od starożytności po XX wiek. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do Rzymu i Italii, Niemiec i Niderlandów oraz ziem polskich i Polski, której uwagę poświęciła większość Autorów. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę ustrojowo-prawną, dotyczącą tym razem: ochrony czci, ograniczania wydatków na organizację uczt, wspólników i spółek, genealogii rodów szlacheckich, zjazdów książęcych, merkantylizmu, organizacji fakultetów prawniczych, zrzeszeń wolnomularskich, funkcjonowania administracji terytorialnej oraz nazewnictwa ulic.

DOBROMIŁA NOWICKA, Iniuria post mortem testatoris w prawie rzymskim okresu klasycznego wświetle koncepcji iniuria indirecta
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, O rzymskich ustawach ograniczających wydatki na organizację uczt (Makrobiusz, Saturnalia 3,17)
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Zasada „wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem” w pewnym konsylium Alexandra Tartagnusa
TOMASZ KRUSZEWSKI, Dom Miśnia rodu Derów herbu Doliwa
MARIAN J. PTAK, Zjazd książąt śląskich z 1329 roku
JOANNA STROBEL, Koncepcje merkantylistyczne a ich wykorzystanie w Republice Zjednoczonych Prowincji
TOMASZ DOLATA, Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811–1911
MARZENA FIJAŁKOWSKA, Wojciech Bandrowski — zapomniany burmistrz miasta Tarnowa z lat 1867–1870. Przyczynek do biografii
JÓZEF KOREDCZUK, Kwestie prawne związane z rozwiązaniem zrzeszeń wolnomularskich w II Rzeczypospolitej
MAREK PODKOWSKI, Komisariaty i wójtostwa obwodowe w Wielkopolsce (1919–1935). Kilka uwag o praktycznym działaniu
ANDRZEJ PASEK, Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
LEONARD GÓRNICKI, Regulacje prawne spółki cywilnej według ustawodawstw pozaborowych w II RP
MARTA JANKOWSKA, Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej


DOBROMIŁA NOWICKA, Iniuria post mortem testatoris in Roman law of the classical periodin the light of the concept of iniuria indirecta
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, On the Roman laws limiting the expenses for the organi­sation of feasts (Macrobius, Saturnalia 3,17)
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, The principle “the partner of my partner is not my partner” in a consilium by Alexander Tartagnus
TOMASZ KRUSZEWSKI, House of Meissen, Dera family, Doliwa coat of arms
MARIAN J. PTAK, The Congress of Silesian dukes of 1329
JOANNA STROBEL, Mercantilist concepts and their application in the Republic of the Seven United Provinces
TOMASZ DOLATA, Deans of the Faculty of Law, University of Wrocław, in 1811–1911
MARZENA FIJAŁKOWSKA, Wojciech Bandrowski — aforgotten mayor of Tarnów. A supplement to a biography
JÓZEF KOREDCZUK, Legal matters connected with the dissolution of Masonic associations in the Second Polish Republic 187
MAREK PODKOWSKI, District commissariats and wójtostwa in Wielkopolska (1919–1935). Some remarks about their practical operations
ANDRZEJ PASEK, State of necessity in the draft Polish Criminal Code of 1932
LEONARD GÓRNICKI, Legal regulations of private partnerships in the Second Polish Republic following the partition period
MARTA JANKOWSKA, Administrative-legal aspects of changes of repeated street names in Wrocław after the Second World War

 

DOBROMIŁA NOWICKA, Iniuria post mortem testatoris nach römischem Recht der klassischen Periode im Hinblick auf das Konzept der iniuria indirecta
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Über römische Gesetze zur Einschränkung der Ausgaben für Festmahle (Macrobius, Saturnalia 3,17)
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Der Grundsatz „Der Gesellschafter meines Gesellschafters ist nicht mein Gesellschafter“ in einem Consilium des Alexander Tartagnus
TOMASZ KRUSZEWSKI, Das Haus Meißen der Familie Der, Wappen Doliwa
MARIAN J. PTAK, Zusammenkünfte der schlesischen Herzöge aus dem Jahre 1329
JOANNA STROBEL, Merkantilistische Konzepte und ihre Verwendung in der Republik der Vereinigten Provinzen
TOMASZ DOLATA, Die Dekane der Juristischen Fakultät der Universität Breslau in den Jahren 1811–1911
MARZENA FIJAŁKOWSKA, Wojciech Bandrowski — der vergessene Bürgermeister der Stadt Tarnow. Ein Beitrag zur Biographie
JÓZEF KOREDCZUK, Rechtliche Aspekte der Auflösung der Freimaurerverbände in der Zweiten Polnischen Republik
MAREK PODKOWSKI, Die Kommissariate und Bezirksvogteien in Großpolen (1919–1935). Einige Bemerkungen über ihre praktische Tätigkeit
ANDRZEJ PASEK, Die Konstruktion des Notstandes in dem Entwurf des polnischen Strafgesetzbuches aus dem Jahre 1932
LEONARD GÓRNICKI, Gesetzliche Regelungen zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach den Gesetzgebungen der Nachteilungszeit in der Zweiten Polnischen Republik
MARTA JANKOWSKA, Verwaltungsrechtliche Aspekte der Änderungen der sich wiederholenden Straßennamen in Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter