Prawo CCCXXI. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 300
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Tegoroczny tom, składający się z trzynastu opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych — od starożytności po XX wiek. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do Rzymu i Italii, Niemiec i Niderlandów oraz ziem polskich i Polski, której uwagę poświęciła większość Autorów. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę ustrojowo-prawną, dotyczącą tym razem: ochrony czci, ograniczania wydatków na organizację uczt, wspólników i spółek, genealogii rodów szlacheckich, zjazdów książęcych, merkantylizmu, organizacji fakultetów prawniczych, zrzeszeń wolnomularskich, funkcjonowania administracji terytorialnej oraz nazewnictwa ulic.

 • DOBROMIŁA NOWICKA, Iniuria post mortem testatoris w prawie rzymskim okresu klasycznego wświetle koncepcji iniuria indirecta
 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, O rzymskich ustawach ograniczających wydatki na organizację uczt (Makrobiusz, Saturnalia 3,17)
 • ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Zasada „wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem” w pewnym konsylium Alexandra Tartagnusa
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Dom Miśnia rodu Derów herbu Doliwa
 • MARIAN J. PTAK, Zjazd książąt śląskich z 1329 roku
 • JOANNA STROBEL, Koncepcje merkantylistyczne a ich wykorzystanie w Republice Zjednoczonych Prowincji
 • TOMASZ DOLATA, Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811–1911
 • MARZENA FIJAŁKOWSKA, Wojciech Bandrowski — zapomniany burmistrz miasta Tarnowa z lat 1867–1870. Przyczynek do biografii
 • JÓZEF KOREDCZUK, Kwestie prawne związane z rozwiązaniem zrzeszeń wolnomularskich w II Rzeczypospolitej
 • MAREK PODKOWSKI, Komisariaty i wójtostwa obwodowe w Wielkopolsce (1919–1935). Kilka uwag o praktycznym działaniu
 • ANDRZEJ PASEK, Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
 • LEONARD GÓRNICKI, Regulacje prawne spółki cywilnej według ustawodawstw pozaborowych w II RP
 • MARTA JANKOWSKA, Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej

***

 

 • DOBROMIŁA NOWICKA, Iniuria post mortem testatoris nach römischem Recht der klassischen Periode im Hinblick auf das Konzept der iniuria indirecta
 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Über römische Gesetze zur Einschränkung der Ausgaben für Festmahle (Macrobius, Saturnalia 3,17)
 • ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Der Grundsatz „Der Gesellschafter meines Gesellschafters ist nicht mein Gesellschafter“ in einem Consilium des Alexander Tartagnus
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Das Haus Meißen der Familie Der, Wappen Doliwa
 • MARIAN J. PTAK, Zusammenkünfte der schlesischen Herzöge aus dem Jahre 1329
 • JOANNA STROBEL, Merkantilistische Konzepte und ihre Verwendung in der Republik der Vereinigten Provinzen
 • TOMASZ DOLATA, Die Dekane der Juristischen Fakultät der Universität Breslau in den Jahren 1811–1911
 • MARZENA FIJAŁKOWSKA, Wojciech Bandrowski — der vergessene Bürgermeister der Stadt Tarnow. Ein Beitrag zur Biographie
 • JÓZEF KOREDCZUK, Rechtliche Aspekte der Auflösung der Freimaurerverbände in der Zweiten Polnischen Republik
 • MAREK PODKOWSKI, Die Kommissariate und Bezirksvogteien in Großpolen (1919–1935). Einige Bemerkungen über ihre praktische Tätigkeit
 • ANDRZEJ PASEK, Die Konstruktion des Notstandes in dem Entwurf des polnischen Strafgesetzbuches aus dem Jahre 1932
 • LEONARD GÓRNICKI, Gesetzliche Regelungen zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach den Gesetzgebungen der Nachteilungszeit in der Zweiten Polnischen Republik
 • MARTA JANKOWSKA, Verwaltungsrechtliche Aspekte der Änderungen der sich wiederholenden Straßennamen in Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter