Przegląd Prawa i Administracji CV

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 264
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 40,00 PLN   

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa i Administracji zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym, prawno-finansowym, gospodarczym oraz doktrynom politycznym i prawnym. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, co w zamierzeniu ma umożliwić przybliżenie Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszanych w dotychczasowej literaturze zagadnień. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego i porządków prawnych państw trzecich.

ARTYKUŁY
Cezary Błaszczyk, Liberalizm Thomasa Paine’a
Jolanta Blicharz, Pozycja fundacji w sferze prowadzonej przez nią działalności leczniczej
Robert Dziuba, Partycypacja społeczna na tle zasady zrównoważonego rozwoju
Agnieszka Kania, The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research
Paweł Lenio, Zawieszenie zwrotu kosztów opieki zdrowotnej a dyrektywa transgraniczna
Edyta Kowalczyk, Agraryzm i jego wyraz w myśli społeczno-ekonomicznej F. Bujaka, W.  Stysia i W. Grabskiego
Rafał Kowalczyk, Prawna dopuszczalność rezygnacji z wybranych dochodów własnych gmin
Paweł Mielniczek, Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law
Renata Raszewska-Skałecka, Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych
Bogusław Sołtys, O potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej
Michał Stawiński, Instrumentalizacja prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej w kontekście kryteriów oceny ofert
Jan Zaliwski, Wpływ regulacji prawnej Karta nauczyciela na wydatki inwestycyjne gmin — na przykładzie gminy Mirsk
Kamil Stępniak, Zasady techniki prawodawczej w Polsce i Unii Europejskiej
Robert Wilczyński, Charakter i przedmiot porozumień zbiorowych z udziałem agencji pracy tymczasowej
Krzysztof Wygoda, Administrator Bezpieczeństwa Informacji aInspektor Ochrony Danych na tle regulacji krajowych i unijnych — wybrane zagadnienia
RECENCJE
Radosław Grabowski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka — współczesne problemy na świecie, pod redakcją Mariusza Jabłońskiego, Tomasza Jurczyka, Patryka Gutierreza, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie Nr 63, ISBN 978-83-61370-59-8, Wrocław 2015, ss. 275
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Czy potrzebne jest neuroprawo? T. Matthias Spranger (editor), International Neurolaw. A comparative analysis, Springer Heidelberg Dordrecht-London-New York 2012, ss. 424
SPRAWOZDANIA
Paweł Kuczma, „Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego” 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. Zielona Góra, 17–19 września 2015 r.

 


ARTICLES
Cezary Błaszczyk, The liberalism of Thomas Paine
Jolanta Blicharz, Position of a foundation in the field of its therapetic activity
Robert Dziuba, Social Partycipation against the principle of sustainable development
Agnieszka Kania, The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research
Paweł Lenio, Adjournment of refund of health care costs in the light of the cross-border health care Directive
Edyta Kowalczyk, Agrarianism and its expression in the socio-economic ideas of F. Bujak, W. Stys and W. Grabski
Rafał Kowalczyk, Legal accessibility of givnig up selected own income of municipalities
Paweł Mielniczek, Extraterritorial application of Human Rights Treaties and the Universal Repression in international criminal law
Renata Raszewska-Skałecka, Education of people with disabilities as a common good — considerations at administrative and legal background
Bogusław Sołtys, The need to strengthen the protection of traders and other non-consumers from abuse of freedom of contract
Michał Stawiński, The instrumentalisation of public procurement law in European Union in the context of tender evaluation criteria
Jan Zaliwski, The influence of law regulations ‘‘The Teacher’s Chart” on the socioeconomic development of parishes — based on the example of Mirsk parish
Kamil Stępniak, The principes of legislation technique in Poland and European Union
Robert Wilczyński, Nature and subject of collective agreements involving the temporary employment agency
Krzysztof Wygoda, Data protection officer and data protection inspector on the background of national and the UE regulations — selected issues
REVIEWS
Radosław Grabowski, International Protection of Human Rights — contemporary problems in the world, eds. Mariusz Jabłoński, Tomasz Jurczyk, Patryk Gutierrez, E-Publishing. Juridical and Economical Digital Library. Faculty of Law, Administration and Economy of Wrocław University, Series: E-Monographs, Nr 63, ISBN 978-83-61370-59-8, Wrocław 2015, pp. 275
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Is the neurolaw needed? T. Matthias Spranger (editor), International neurolaw. A compartive analysis, Springer, Heidelberg, Dortrecht-London-New York 2012
REPORTS
Paweł Kuczma, Current issues of Polish electoral. 57th Congress of Departments of Constitutional Law was organized by the Department of Constitutional Law and the Department of Systems of Constitutional and Human Rights, Faculty of Law and Administration at the University of Zielona Gora

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter