Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 7

Wołodymyr Burdin, Maciej Marszał (red.)
ISSN: 2082-4939
Liczba stron: 316
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Kolejny, siódmy tom "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych" ukazuje się pod redakcją Macieja Marszała i Wołodymyra Burdina. Zawiera teksty pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, a także po jednym artykule uczonych z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poruszają w nich różnorodne problemy z zakresu polskiego i ukraińskiego prawa (m.in. przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym, historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu, ingerencja podmiotów pozasądowych w działalność sądów, obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne, ochrona praw własności intelektualnej w zakresie wynalazków,  wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym, historyczny rozwój korupcji na Ukrainie jako zjawisko antyspołeczne oraz jego masowość, Karta Polaka — próba niełatwej oceny). Są też teksty dotyczące zagadnień międzynarodowych, np. koordynacji polityki antykryzysowej w Unii Europejskiej, harmonizacji prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE czy też kwestiom wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii.

 • Józef Koredczuk, Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej
 • Artur Ławniczak, Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu
 • Ihor Bojko, Wołodymyr Kossak, Kształtowanie się i rozwój Katedry Prawa Cywilnego i Procesu Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
 • Joanna Helios, Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy
 • Wioletta Jedlecka, Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)
 • Jurij Kownyj, Rys historyczny rozwoju korupcji jako zjawisko antyspołeczne
 • Wiktor Trepak, Masowość jako cecha charakterystyczna korupcji na Ukrainie
 • Vitaliy Kosovych, Evaluative concepts in regulatory legal acts: The grounds for usage, rules of realization, implementation and interpretation
 • Mykoła Seńko, Ingerencja podmiotów pozasądowych w działalność sądów w świetle ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oksana Hnativ, The legal nature of the letter of credit relationship
 • Andrij Szkołyk, Kodyfikacja prawa w zakresie postępowania administracyjnego jako tendencja ogólnoeuropejska
 • Switłana Synczuk, Kredytowanie „socjalne (preferencyjne)” jako forma opieki społecznej obywateli Ukrainy
 • Renata Raszewska-Skałecka, Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda
 • Ewa Żołnierczyk, Karta Polaka — próba niełatwej oceny
 • Paweł Borszowski, Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe
 • Monika Bogucka-Felczak, Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego
 • Leonid Tarasenko, Ochrona praw własności intelektualnej w zakresie wynalazków (wzorów użytkowych) i wzorów przemysłowych
 • Jarosław Kundera, The coordination of anti-crisis policy in the EU
 • Aleksander Cieśliński, Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego
 • Daniel Butyter, Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

 

***

  • Юзеф Коредчук, Постатi Тернопільських воєвод у другій Речі Посполитiй
 • Артур Лавнічак, Коротка історія польського сформалізованого конституціоналізму
 • Ігор Бойко, Володимир Коссак, Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету
 • Йoaннa Гeльoc, Насильство тa жінки з точки зору фемінізму. Вибрані проблеми
 • Bioлетта Єдлецкa, Жінка для жінки (у світі ісламу)
 • Юрій Ковний, Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального явища
 • Віктор Трепак, Масовість як характерна ознака корупції в Україні
 • Biталiй Kocoвич, Оціночні поняття у нормативно-правових актах: підстави використання, правила реалізації, застосування та тлумачення
 • Микола Сенько, Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща
 • Оксана Гнатів, Правова природа акредитивного правовідношення
 • Андрій Школик, Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція
 • Світлана Синчук, Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні  
 • Peнатa Pашевска-Cкалецкa, Шкільний обов’язок шестирічного і його буденність як освітній виклик — на фоні реформи освіти de lege lata i de lege ferenda
 • Eва Жовнєрчик, Карта Поляка — спроба нелегкої оцінки
 • Павел Боршовскі, Введення правових визначень у податковому законодавстві — вихідні положення
 • Mоніка Боґуцка-Фельчак, Правові та фінансові наслідки вироку Конституційного Суду K13/11 для Мазовецького воєводства
 • Леонід Тарасенко, Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки
 • Яpocлав Kундера,  Координація антикризової політики у ЄС
 • Aлександер Чєсьлінскі, Гармонізація українського законодавства з системою внутрішнього ринку ЄС на основі договору про асоціацію
 • Данєль Бутитер, Вихід країн членів Європейського Союзу в світлі ст. 50 Договору про функціонування Європейського Союзу наприкладі Великої Британії

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter