Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 7

Wołodymyr Burdin, Maciej Marszał (red.)
ISSN: 2082-4939
Liczba stron: 316
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 PLN   

Kolejny, siódmy tom "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych" ukazuje się pod redakcją Macieja Marszała i Wołodymyra Burdina. Zawiera teksty pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, a także po jednym artykule uczonych z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poruszają w nich różnorodne problemy z zakresu polskiego i ukraińskiego prawa (m.in. przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym, historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu, ingerencja podmiotów pozasądowych w działalność sądów, obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne, ochrona praw własności intelektualnej w zakresie wynalazków,  wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym, historyczny rozwój korupcji na Ukrainie jako zjawisko antyspołeczne oraz jego masowość, Karta Polaka — próba niełatwej oceny). Są też teksty dotyczące zagadnień międzynarodowych, np. koordynacji polityki antykryzysowej w Unii Europejskiej, harmonizacji prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE czy też kwestiom wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii.

Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej
Artur Ławniczak (Uniwersytet Wrocławski)
Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu
Ihor Bojko, Wołodymyr Kossak (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
Kształtowanie się i rozwój Katedry Prawa Cywilnego i Procesu Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
Joanna Helios (Uniwersytet Wrocławski)
Przemoc a kobiety w ujęciu feministycznym. Wybrane problemy
Wioletta Jedlecka (Uniwersytet Wrocławski)
Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)
Jurij Kownyj (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
Rys historyczny rozwoju korupcji jako zjawisko antyspołeczne
Wiktor Trepak (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
Masowość jako cecha charakterystyczna korupcji na Ukrainie
Vitaliy Kosovych (Ivan Franko National University of Lviv)
Evaluative concepts in regulatory legal acts: The grounds for usage, rules of realization, implementation and interpretation
Mykoła Seńko (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
Ingerencja podmiotów pozasądowych w działalność sądów w świetle ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej
Oksana Hnativ (Ivan Franko National University of Lviv)
The legal nature of the letter of credit relationship
Andrij Szkołyk (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
Kodyfikacja prawa w zakresie postępowania administracyjnego jako tendencja ogólnoeuropejska
Switłana Synczuk (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
Kredytowanie „socjalne (preferencyjne)” jako forma opieki społecznej obywateli Ukrainy
Renata Raszewska-Skałecka (Uniwersytet Wrocławski)
Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda
Ewa Żołnierczyk (Uniwersytet Zielonogórski)
Karta Polaka — próba niełatwej oceny
Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski)
Wprowadzanie definicji legalnych w prawie podatkowym — zagadnienia wyjściowe
Monika Bogucka-Felczak (Uniwersytet Łódzki)
Skutki prawnofinansowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego K13/11 dla województwa mazowieckiego
Leonid Tarasenko (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie)
Ochrona praw własności intelektualnej w zakresie wynalazków (wzorów użytkowych) i wzorów przemysłowych
Jarosław Kundera (Uniwersytet Wrocławski)
The coordination of anti-crisis policy in the EU
Aleksander Cieśliński (Uniwersytet Wrocławski)
Harmonizacja prawa ukraińskiego z systemem rynku wewnętrznego UE na podstawie układu stowarzyszeniowego
Daniel Butyter (Uniwersytet Wrocławski)
Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

 


Юзеф Коредчук (Вроцлавський yніверситет)
Постатi Тернопільських воєвод у другій Речі Посполитiй
Артур Лавнічак (Вроцлавський yніверситет)
Коротка історія польського сформалізованого конституціоналізму
Ігор Бойко, Володимир Коссак (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету
Йoaннa Гeльoc (Вроцлавський yніверситет)
Насильство тa жінки з точки зору фемінізму. Вибрані проблеми
Bioлетта Єдлецкa (Вроцлавський yніверситет)
Жінка для жінки (у світі ісламу)
Юрій Ковний (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Історичні передумови виникнення та розвитку корупції як антисоціального
явища
Віктор Трепак (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Масовість як характерна ознака корупції в Україні
Biталiй Kocoвич (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Оціночні поняття у нормативно-правових актах: підстави використання, правила реалізації, застосування та тлумачення
Микола Сенько (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща
Оксана Гнатів (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Правова природа акредитивного правовідношення
Андрій Школик (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція
Світлана Синчук (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні  
Peнатa Pашевска-Cкалецкa (Вроцлавський yніверситет)
Шкільний обов’язок шестирічного і його буденність як освітній виклик — на фоні реформи освіти de lege lata i de lege ferenda
Eва Жовнєрчик (Зєлоноґурський університет)
Карта Поляка — спроба нелегкої оцінки
Павел Боршовскі (Вроцлавський yніверситет)
Введення правових визначень у податковому законодавстві — вихідні положення
Mоніка Боґуцка-Фельчак (Лудзький університет)
Правові та фінансові наслідки вироку Конституційного Суду K13/11 для Мазовецького воєводства
Леонід Тарасенко (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки
Яpocлав Kундера (Вроцлавський yніверситет)
Координація антикризової політики у ЄС
Aлександер Чєсьлінскі (Вроцлавський yніверситет)
Гармонізація українського законодавства з системою внутрішнього ринку ЄС на основі договору про асоціацію
Данєль Бутитер (Вроцлавський yніверситет)
Вихід країн членів Європейського Союзу в світлі ст. 50 Договору про функціонування Європейського Союзу наприкладі Великої Британії

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter