Wrocławskie Studia Politologiczne 21/2016

Iwona Macek, Dorota Moroń (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 188
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Numer 21 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczny. Tom, przygotowany pod redakcją Iwony Macek i Doroty Moroń, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W jedenastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach myśli politycznej, polityki społecznej oraz polityki publicznej. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów, będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów, lecz także naukowe rozważania dotyczące aspektów metodologicznych i historycznych. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z trzema recenzjami książek naukowych.


Myśl polityczna
MACIEJ BACHRYJ-KRZYWAŹNIA, Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycznego
MAREK REWIZORSKI, Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego
PIOTR BUKOWCZYK, Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1918−1934
BARTOSZ SMOLIK, Współczesne nurty polskiej myśli nacjonalistycznej — próba podziału w aspekcie kategorii „tradycji”
Polityka społeczna
DOROTA MOROŃ, MONIKA KLIMOWICZ, Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych
KRZYSZTOF SALA, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce
Polityka publiczna
ALICJA LISOWSKA, AGNIESZKA FLORCZAK, Kultura organizacyjna instytutu naukowego. Studium kultury organizacyjnej Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
BOGUSŁAW KOTARBA, Znaczenie kontekstu sytuacyjnego w lokalnej polityce publicznej
BEATA SPRINGER, Konsultacje społeczne jako forma partycypacji mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą lokalną
PAWEŁ NOWAK, Rola instytucji państwowych w realizacji polityki konsumenckiej w Polsce
TOMASZ CZAPIEWSKI, Regulacja w celu deregulacji. Polityka bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Polsce
Recenzje
MARZENA GIEDROJĆ, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989–2011) (Amadeusz Urbanik)
MARIAN GUZEK, Doktryny ustrojowe od liberalizmu do libertarianizmu (Wojciech Szabaciuk)
ANDREW CHADWICK, The Hybrid media system. Politics and power (Jacek Nożewski)
Noty o autorach

 


Political thought
MACIEJ BACHRYJ-KRZYWAŹNIA, Philosophical frames and premises of diversification of the interpretive approach
MAREK REWIZORSKI, Transnational historical materialism as a perspective on global governance
PIOTR BUKOWCZYK, Religious policy in the thought of the Austrian Christian Social Party 1918−1934
BARTOSZ SMOLIK, Contemporary currents of the Polish nationalist thought — an attempt at division in terms of the category of “tradition”
Social policy
DOROTA MOROŃ, MONIKA KLIMOWICZ, Applying Social Return on Investment (SROI) to measure the effectiveness of social projects
KRZYSZTOF SALA, Social policy towards people with disabilities in Poland
Public policy
ALICJA LISOWSKA, AGNIESZKA FLORCZAK, Organizational culture of a scientific institute.A study of organizational culture in the Institute of Political Science at the University of Wrocław
BOGUSŁAW KOTARBA, The meaning of situational context in public policy at the local level
BEATA SPRINGER, Public consultation as a form of participation in managing of local community
PAWEŁ NOWAK, The role of governmental institutions in the implementation of consumer policy in Poland
TOMASZ CZAPIEWSKI, To regulate in order to deregulate. Water safety policy in Poland
Reviews
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter