Prace Kulturoznawcze XX. O uczestnictwie raz jeszcze

Magdalena Matysek-Imielińska (red.)
ISBN: 978-83-229-3565-1
Liczba stron: 192
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Skąd bierze się chęć mówienia o uczestnictwie i dlaczego raz jeszcze? Warto podjąć temat ponownie nie dlatego, że rozważania zawarte w numerze XIX „Prac Kulturoznawczych” były niewystarczające, niepełne. Przeciwnie: owe refleksje ujawniły niezwykle istotny teoretyczny, a często metateoretyczny obszar domagający się badań nad samą teoretyczną kategorią „uczestnictwa”. Odpowiedzieć chcemy na pytania, jak różne zwroty obecne we współczesnej humanistyce (językowy, tekstualny, kulturowy, performatywny) otwierają przestrzeń kolejnych problemów badawczych, bardziej szczegółowych pytań i wątpliwości wiązanych z „uczestnictwem”.
Obecną sytuację Markus Miessen diagnozuje jako „koszmar partycypacji”, machinę wciągającą demokratycznie i równościowo wszystkich, domagając się uwagi, zaangażowania, działania. Doskonale pokazał tę wszechogarniająca siłę kultury Peter Beilharz w artykule stanowiącym jednocześnie pretekst do szerokiej dyskusji zamieszczonej w XX numerze „Prac Kulturoznawczych”.  

Magdalena Matysek-Imielińska, Partycypacja czy emancypacja? Zamiast Wprowadzenia
Dyskusja
Peter Beilharz, The Power of Culture: A Map, a Manifesto and a Message in a Bottle
Dominik Bartmański, The Power of Culture: Glossaries and Footnotes to Peter Beilharz
Sławomir Magala, Cultural Twists & Turns (A Comment on Beilharz & Bartmański)
Peter Beilharz, Culture, Take Two: Big C and Little C  
W poprzek zwrotów
Keith Tester, Culture: Two Theses and Deathworks  
Krzysztof Łukasiewicz, O pewnej krytyce kulturalizmu  
Magdalena Matysek-Imielińska, Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną
Magdalena Pancewicz-Puchalska, Ekonomia daru, estetyka sztuczek, etyka uporu. Praktyki życia codziennego według Michela de Certeau
Praktyki uczestnictwa
Magdalena Saryusz-Wolska, Powojenna widownia filmowa w Berlinie. Przyczynek do nowej historii kina  
Sergej Awanesow, Izolda Topp, Wizualne konstruowanie przestrzeni lokalnych jako uczestnictwo w kulturze
Joanna Łapińska, „Nie tańczysz sama przed lustrem. Oni na ciebie patrzą!”. Taniec brzucha jako afektywna strategia uczestnictwa w kulturze w filmie Czerwony jedwab
Szkice krytyczne
Łukasz Medeksza, Urbanologia: ku odbudowie tradycyjnego miasta europejskiego — szkic krytyczny
Archiwum
O granicach w myśleniu teoretycznym o kulturze (Marcin Czerwiński)
Noty o autorach

 

 

 

Magdalena Matysek-Imielińska, Participation or Emancipation? Instead of an Introduction

 Discussion
Peter Beilharz, The Power of Culture: A Map, a Manifesto and a Message in a Bottle
Dominik Bartmański, The Power of Culture: Glossaries and Footnotes to Peter Beilharz
Sławomir Magala, Cultural Twists & Turns (A Comment on Beilharz & Bartmański)
Peter Beilharz, Culture, Take Two: Big C and Little C
Across the Turns
Keith Tester, Culture: Two Theses and Deathworks  
Krzysztof Łukasiewicz, About aCertain Critique of Culturalism  
Magdalena Matysek-Imielińska, A Worn-out Category of Participation? Between Polish Humanistic Tradition and  a Performative Perspective
Magdalena Pancewicz-Puchalska, Economy of the Gift, Esthetics of Tricks, Ethics of Tenacity. Michel de Certeau’s on the Practices of Everyday Life
Participation Practices
Magdalena Saryusz-Wolska, Post-war Film Audience in Berlin. AContribution to the New Cinema History
Sergey Awanesow, Izolda Topp, Visual Constructing of Local Spaces as Particiation in Culture  
Joanna Łapińska, “You’re not dancing alone in front of the mirror. They are looking at you!” Belly Dance as an Affective Strategy of Participation in Culture in Satin Rouge
Critical Stretch
Łukasz Medeksza, Urbanology: Towards a Revival of the Traditional European Town
Archive

Notes on the Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter