Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej

Kamil Kijek
ISBN: 978-83-229-3525-5
Liczba stron: 464
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany
Cena: 21,00 PLN   

"Książka Kamila Kijka spełnia wszelkie warunki bardzo dobrej monografii. Praca ta, z pogranicza historii i socjologii,  zawiera znacznie więcej treści niż te zawarte w tytule. Jest istotna dla zrozumienia tego co się działo ze społecznością żydowską w II RP. Ukazuje jej modernizację, stosunki między pokoleniowe. Charakteryzuje młodzież, jej postawy życiowe, w tym wybory polityczne (...) Autor rozprawia się z wieloma stereotypami. Pomimo, że korzysta ze źródeł z których korzystało wielu badaczy, analizuje je o wiele głębiej. W wielu sprawach jego ustalenia są nowatorskie."  

 

Z recenzji profesora Szymona Rudnickiego

 

„Dzieci modernizmu” to książka o pokoleniowej rewolucji, która dotknęła społeczność żydowską wraz z nastaniem państwa polskiego i wyłanianiem się nowego świata po I Wojnie Światowej. Analizując napisane w latach 30-tych autobiografie młodzieży żydowskiej pokazuje jej rozterki, wewnętrzne podziały, kulturowe, tożsamościowe i polityczne wybory, rzucając nowe światło nie tylko na ten fragment dziejów Żydów w Polsce, lecz również, na historię II Rzeczpospolitej. 

 • Podziękowania

Wstęp

 • Problematyka pracy
 • Kilka uwag na temat języka teoretycznego
 • Specyfika materiału źródłowego
  • Zalety autobiografii i JIWO dla badań nad socjalizacją i świadomością polityczną żydowskiej młodzieży
  • Komunikacja JIWO z uczestnikami konkursu. Ograniczenia i reprezentatywność materiału źródłowego
  • Konstrukcja książki

ROZDZIAŁ I. Tradycja. Młodzież w świecie rodziców, religii, sztetla i dzielnicy żydowskiej

 • Dom rodzinny
 • „Utracone dzieciństwo”
 • Cheder jako symbol negatywnych stron „świata tradycji”
 • Szersze otoczenie pierwotne. Sztetl i dzielnica żydowska

ROZDZIAŁ II. Indywidualne aspiracje i świat pracy młodzieży

 • Indywidualne aspiracje młodzieży religijnej
 • Ortodoksyjny Żyd — liberalny obywatel? Proces kształtowania się nowego typu żydowskiej ortodoksji religijnej w Polsce międzywojennej
 • Aspiracje autorów świeckich
 • Sytuacja ekonomiczna, struktura społeczna i zawodowa ludności żydowskiej w latach trzydziestych
 • Ambicje zawodowe i świat pracy młodzieży
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ III. Nauka w szkołach państwowych

 • Młodzież żydowska a system edukacji państwowej
  • Dzieci żydowskie w państwowych szkołach powszechnych
  • Państwowe szkolnictwo średnie i żydowskie szkolnictwo utrakwistyczne
  • Szkoła powszechna jako wrota do nowoczesności
  • Szkoła powszechna jako szansa zdobycia świeckiej wiedzy i zmiana stylu życia
 • Rodzice żydowscy wobec szkół państwowych
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. Żydowskie szkolnictwo prywatne

 • System ortodoksyjnej edukacji szkolnej
 • Świeckie instytucje żydowskiej edukacji narodowej
  • System szkół hebrajskich Tarbutu
  • Sieć szkół ludowych CISZO i inne placówki świeckiej jidyszowej edukacji

ROZDZIAŁ  V. Wzory partycypacji w kulturze. Nacjonalizm, polonizacja i kultura polsko-żydowska

 • Samokształcenie. Czytelnictwo. Udział w kulturze wysokiej i popularnej
  • Czytelnictwo hebrajskie
  • Czytelnictwo w jidysz
  • Literatura międzynarodowa
  • Czytelnictwo polityczne
  • Czytelnik wyjątkowy i krytyka tezy o „pokoleniu czytelników”
  • Czytelnictwo w języku polskim i uczestnictwo w kulturze masowej
 • Od akulturacji językowej do akulturacji symbolicznej
  • Konteksty akulturacji — uzupełnienie
  • Język i kultura polska w szkołach żydowskich
  • Zasięg i charakter akulturacji
  • Niedostatki kategorii asymilacji i akulturacji językowej. Przemoc i symboliczny wymiar akulturacji
  • Patriotyzm, polska narracja historyczna w szkołach państwowych i szkołach żydowskich
  • Symboliczny wymiar akulturacji młodzieży żydowskiej

ROZDZIAŁ VI. Symboliczne wykluczenie i antysemityzm

 • Symboliczne wykluczenie
  • Ambiwalencja kultury polskiej i polityki integracyjnej państwowego systemu edukacji
  • Ambiwalencja żydowskiego dyskursu narodowego
 • Szkolne doświadczenie antysemityzmu a świadomość polityczna młodzieży
  • Tradycyjne uprzedzenia i dystans młodzieży żydowskiej do młodzieży chrześcijańskiej
  • Między miłością a nienawiścią. Antysemityzm, patriotyzm i poczucie relatywnej deprywacji
 • Podsumowanie. Doświadczenie szkolne jako element socjalizacji politycznej żydowskiej młodzieży

ROZDZIAŁ VII. Działalność polityczna

 • Jak młodzież trafiała do organizacji politycznych? Pochodzenie społeczne a przynależność polityczna
  • Środowisko domowe
  • Szkoła
  • Środowisko rówieśnicze
  • Sprzeciw rodziców
 • Społeczne funkcje polityki w życiu młodzieży
 • Formy politycznego aktywizmu
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ VIII. Świadomość polityczna

 • Fanatyzm — ideologizacja żydowskiej kultury młodzieżowej
  • Konflikt polityczny wewnątrz świata żydowskiego
 • Mobilność polityczna a radykalny habitus. Dlaczego młodzież tak często zmieniała swoją przynależność organizacyjną .
 • Katastrofa, „nowy świat” i radykalny modernizm
  • Radykalna symbolika polityczna i szczególne miejsce ZSRR
  • „Wyjazd albo rewolucja” — ideały zmiany społecznej, siły i nowego człowieka
  • Między katastrofą i nowym ładem — opisy bieżącej sytuacji politycznej i radykalna polityka jako szansa na ostateczny kres chaosu

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter