Socjologia LXVIII. Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego

Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal, Agnieszka Sokołowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3562-0
Liczba stron: 500
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 60,00 PLN   

Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej ustanowiony został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty. Organy samorządowe, poprzez tworzone wspólnoty lokalne (gminne, powiatowe) oraz regionalne (wojewódzkie) realizują zadania zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Praca zbiorowa pod redakcją naukową stanowi zbiór artykułów podejmujących problematykę zapewniania bezpieczeństwa oraz stanowienia porządku publicznego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych sektora bezpieczeństwa.

JAN MACIEJEWSKI, Koordynacja ładu zbiorowego państwa w zadaniach administracji samorządowej na rzecz bezpieczeństwa
ANETA BARANOWSKA, Relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym — płaszczyzna społeczna
ADAM BIGAJ, Socjologiczna analiza mobbingu w grupach dyspozycyjnych
MAREK BOROWSKI, Alcoholism in the uniformed services
ADAM BUJAK, Bezpieczeństwo w społeczeństwie obywatelskim
VALERII CHERNETA, Современные инициативы по уменьшению угроз в сфере гражданской безопасности Украины
MARIAN CIEŚLARCZYK, AGNIESZKA FILIPEK, Dlaczego jedne jednostki administracyjne samorządu terytorialnego lepiej niż inne radzą sobie w sytuacjach kryzysowych?
WOJCIECH CZAJKOWSKI, Wartości i wzory zachowań w działaniu członków grup dyspozycyjnych
MAREK GÓRKA, Projekt modelu grupy dyspozycyjnej jako innowacyjnej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
KRZYSZTOF JAGIEŁŁO, Delegatura administracji Stasi w Polsce. Okoliczności utworzenia, zadania i struktura
GRZEGORZ FUCHS, ADAM KOŁODZIEJCZYK, Użyteczność intuicji w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy służby więziennej
ARKADIUSZ D. LEŚNIAK-MOCZUK, Zadania samorządu terytorialnego i grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych
MAŁGORZATA LIPIŃSKA-RZESZUTEK, AGNIESZKA ŁAPIŃSKA, Policja wobec zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na tle kulturowym
ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI, Zarządzanie kryzysowe, cele, zadania, instytucje
RYSZARD M. MACHNIKOWSKI, Polski „system antyterrorystyczny” — potrzeba a rzeczywistość
WOJCIECH MACKIEWICZ, Nowoczesny terroryzm w kontekście współczesnej etyki
MÁRIA MARTINSKÁ, Sociologické súvislosti rodovo podmieneného násilia v kontexte súčasnej bezpečnosti
JOZEF MATIS, Migrácia — významný faktor európejskej integrácie pohotovostných skupín (grup dyspozycyjnych)
ZBIGNIEW MEDUCKI, Prognozowanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez służbę leśną we współpracy z samorządem terytorialnym
EUGENIUSZ MOCZUK, Definicyjne ujęcie zagadnień bezpieczeństwa publicznego na tle porównawczym. Ujęcie socjologiczne
ANDRZEJ MROŻEK, Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć alarmowania w instytucji sektora publicznego
PAULINA OLEJNICZAK, Opinie wrocławian o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania
ANNA ORZECHOWSKA, MARCIN GUGULSKI, Działalność straży miejskiej składową bezpieczeństwa lokalnego
MAREK STEFAŃSKI, Przestępczość jako problem społeczny XXI wieku
JAROSŁAW STELMACH, Zadania i wyzwania dla członków grup dyspozycyjnych w regulacjach ustawy antyterrorystycznej
KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Synergia samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
KAROLINA WOJTASIK, MAREK S. SZCZEPAŃSKI, Migracja — Walka — Męczeństwo. Jak organizacja Państwo Islamskie rekrutuje bojowników z Europy? Próba analizy socjologicznej
KRZYSZTOF TOMASZYCKI, MICHAŁ KONTAPKA, Identyfikacja potrzeb i wyzwań do zapewniania bezpieczeństwa i stanowienia porządku publicznego przez instytucje badawcze w policji
MAROŠ TRNKA, MÁRIA MARTINSKÁ, Skúmanie regionálnych konfliktov
BARBARA BOJACK, MONIKA WIKTOROWICZ-SOSNOWSKA, Rola pracownika socjalnego i psychoterapeuty w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego związanych z alkoholizmem
LESZEK WOLANIUK, Problemy metodyki zdalnego szkolenia grup dyspozycyjnych w nowoczesnych systemach antropotechnicznych
VASYL ZAPLATYNSKYI, Social denger — selected issues
ANGELIKA RUTA, Specyfika zagrożeń pojawiających się w krajobrazie społeczności lokalnej na przykładzie miasta Legnica
TOMASZ SAHAJ, Kibice jako partnerzy samorządu terytorialnego i strażnicy bezpieczeństwa publicznego?
JAN MACIEJEWSKI, Coordination of state's collective order in self-government administration tasks for security
ANETA BARANOWSKA, The relations between military units and local surroundings — the social perspective
ADAM BIGAJ, Sociologic analysis of mobbing within uniformed public service
MAREK BOROWSKI, Alcoholism in the uniformed services
ADAM BUJAK, Security in civil society
VALERII CHERNETA, Modern initiatives as for decrease of threats and risks in the sphere of the civil safety in Ukraine
MARIAN CIEŚLARCZYK, AGNIESZKA FILIPEK, Why certain administrative units of self-government deal with crisis situations better than others?
WOJCIECH CZAJKOWSKI, Values and behavioral patterns of dispositional groups members'
MAREK GÓRKA, The project group dispositional model as an innovative cooperation in the field of cyber security among children and adolescents
KRZYSZTOF JAGIEŁŁO, Administrative representant Stasi in Poland. The circumstances of the establishment, tasks and structure
GRZEGORZ FUCHS, ADAM KOŁODZIEJCZYK, The utility of intuition in decision making process in prison practice
ARKADIUSZ D. LEŚNIAK-MOCZUK, The tasks of the local self-government and disposable groups to provide the security of the mass events
MAŁGORZATA LIPIŃSKA-RZESZUTEK, AGNIESZKA ŁAPIŃSKA, Police against cultural background threats to public safety. Research report
ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI, Crisis management, goals, tasks, institutions
RYSZARD M. MACHNIKOWSKI, Polish „counterterrorist system” — capabilities and expectations
WOJCIECH MACKIEWICZ, Ethics of contemporary terrorism
MÁRIA MARTINSKÁ, Sociological relationship of gender-based violence in the context of the current safety
JOZEF MATIS, Migration — extremism and terrorism as major social problems of today's European Union
ZBIGNIEW MEDUCKI, Forecasting and removal of consequences of natural disadters by the forest services in cooperation with local government
EUGENIUSZ MOCZUK, Definitional approach of the issues of public safety against a comparative background. Sociological approach
ANDRZEJ MROŻEK, Preparation and realization of projects aimed at warning procedures in a public sector
PAULINA OLEJNICZAK, Opinions of Wrocław inhabitants on safety in their place of residence

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter