Roczniki Biblioteczne LX

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 416
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 45,00 PLN   

Treść jubileuszowego, 60 tomu „Roczników Bibliotecznych”, nawiązuje do ogólnopolskich i wrocławskich tradycji i dorobku czasopisma. W pierwszej części znalazły się artykuły napisane przez specjalistów z wiodących ośrodków bibliotekoznawstwa w Polsce (Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa), poświęcone historii kształtowania się polskiego bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego oraz charakterystyce powojennego dorobku polskiego księgo- i bibliotekoznawstwa w zakresie teorii bibliologii, dziejów drukarstwa i ruchu wydawniczego,  dziejów bibliotek, bibliotekarstwa i badań nad książką. Wyrazem bliskich więzi łączących „Roczniki Biblioteczne” z wrocławskim bibliotekoznawstwem jest druga część niniejszego tomu, w której zamieszczone zostały artykuły pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Teksty te odzwierciedlają bieżące zainteresowania i kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w Instytucie. Prezentują one dużą różnorodność tematyczną, obejmując zagadnienia książki rękopiśmiennej, drukowanej i elektronicznej, źródeł do badań nad nimi, prasoznawstwa oraz informacji naukowej.  Tom wieńczą tradycyjnie recenzje i artykuły recenzyjne.
                                                                                                                 (Ze słowa wstępnego Od Redakcji)

 • Od Redakcji

I. ARTYKUŁY

 1. Jadwiga KONIECZNA, Udział akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju bibliologii i informatologii w Polsce w latach 1945–2015
 2. Irena SOCHA, Nauka o książce w Polsce w latach 1945–2015. Teoretyczne źródła inspiracji
 3. Anna TOKARSKA, Powojenny dorobek polskiej nauki w zakresie historii i teorii bibliotekoznawstwa
 4. Jacek PUCHALSKI, Przegląd badań nad historią bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce z lat 1945–2015
 5. Maria JUDA, Powojenne polskie badania nad historią ruchu wydawniczego w Polsce: dorobek i postulaty badawcze
 6. Anna GRUCA, Badania nad książką i jej rodzajami w Polsce po II wojnie światowej
 7. Maciej MATWIJÓW, „Acta interregnorum” — rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku
 8. Bogumiła STANIÓW, Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku
 9. Małgorzata KORCZYŃSKA-DERKACZ, Agnieszka ŁUSZPAK, „Studia o Książce” (1970–1993) — koncepcje programowe i ich realizacja
 10. Agnieszka WANDEL, Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków — rekonesans badawczy
 11. Katarzyna JAMROZIK, Problematyka badań nad jednodniówkami w Polsce po 2008 roku
 12. Elżbieta HERDEN, Ewa JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ, Zasoby informacyjne Biblioteki Narodowej jako źródła do badań rynku książki elektronicznej w Polsce
 13. Ewa JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ, Polski rynek książki 2015. Zamrożona transformacja cyfrowa
 14. Jakub MACIEJ ŁUBOCKI, Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?
 15. Renata PIOTROWSKA, Wykorzystanie oferty edukacyjnej biblioteki szkolnej przez nauczycieli przedmiotowych — wyniki sondażu

II. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 1. Edward Różycki, O dziele Urszuli Paszkiewicz Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony
 2. Wojciech Bednarski, Już nie aż tak nieznany front — dyskusja nad książką Alfreda Reischa Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucji książek za żelazną kurtyną
 3. O miejsce książki w historii sztuki. Red. Agnieszka Gronek, Kraków 2015 (Katarzyna Krzak-Weiss)
 4. Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015 (Weronika Karlak)
 5. Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771–1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19–20 listopada 2012 r. Redakcja naukowa Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współpraca Halina Mieczkowska, Warszawa 2015 (Dorota Pietrzkiewicz)
 6. Danuta Sieradzka, Drukarstwo Województwa Śląskiego w latach 1920–1939, Katowice 2016 (Maria Kocójowa)

III. NEKROLOGI

 1. Profesor Janusz Sowiński (20 III 1939–27 II 2015) (Ewa Repucho)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter