Przegląd Prawa i Administracji CVIII. Prawna ochrona zwierząt

Joanna Helios, Wioletta Jedlecka (red.)
ISBN: 978-83-229-3572-9
Liczba stron: 172
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Tematyka podjęta w niniejszej publikacji jest aktualna oraz istotna, o czym świadczą wciąż żywe dyskusje dotyczące podejmowanych problemów. Kwestia ochrony prawnej zwierząt należy do niezwykle kontrowersyjnych, czego dowodzą emocje pojawiające się zarówno podczas debat naukowych oraz politycznych, jak i w dyskursach prawniczych, dotyczących argumentowania za bądź przeciw przyznawaniu praw zwierzętom.
Dużym walorem pracy jest jej wieloaspektowość — poruszono w niej bowiem kwestie szczegółowe, takie jak: okrucieństwo wobec zwierząt i sposoby zapobiegania mu (procedury administracyjne i karne), kwestie wykorzystania GMO, problematyka dopuszczalności doświadczeń na zwierzętach, pseudohodowle czy ochrona weterynaryjna zwierząt.

Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt
Dawid Karaś, „Niech zwierzęta mają prawa!” Monitoring ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu
Martyna Sługocka, Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi
Wioletta Jedlecka, Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt
Michał Rudy, Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy o humanitarnej ochronie zwierząt?
Ewa Niemiec, Marta Nowakowska, Hodowla rasowych psów i kotów a ochrona zwierząt — analiza polskich rozwiązań prawnych
Agnieszka Gruszczyńska, O zabijaniu — uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz regulacji krajowych
Piotr Listos, Małgorzata Dylweska, Magdalena Gryzińska, Rys historyczny prawnych aspektów ochrony weterynaryjnej zwierząt w Polsce
Joanna Helios, Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw
Łukasz Żukowski, Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
Martyna Stępień, Analiza regulacji prawnych w zakresie wykorzystania GMO


Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Bullying animal in the doctrine of criminal law and the judicial decisions — a few remarks by way of introduction to the discussion on the legal protection of animals
Dawid Karaś, “Let animals have rights!”. Monitoring prosecution and punishment of crimes against animals
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Cruelty to animals from the point of view of psychology and philosophy — an outline of the problem
Martyna Sługocka, The practical dimension of the institution temporarily detaining the animal owner or keeper
Wioletta Jedlecka, Basic legal forms of action of the public administration for the protection of Animals
Michał Rudy, Why new act on the humanitarian protection of animals is needed?
Ewa Niemiec, Marta Nowakowska, Breeding purebred dogs and cats and animal protection — analysis of Polish legal solutions
Agnieszka Gruszczyńska, On taking of life — the killing of animals destined for commercial use in the light of the Council Regulation (EC) No. 1099/2009 and of domestic regulations
Piotr Listos, Małgorzata Dylewska, Magdalena Gryzińska, Historical legal aspects of the protection of animals veterinary in Poland
Joanna Helios, The role of the veterinary deontology in the protection of animals and their rights
Łukasz Żukowski, Ethical and Legal Aspects of the admissibility of conducting experiments on Animals
Martyna Stępień, Analysis of legal regulations relative to the use of GMOs

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter