Forum Socjologiczne 7. Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej

Wojciech Doliński, Marcin Stabrowski, Jerzy Żurko (red.)
ISBN: 978-83-229-3577-4
Liczba stron: 252
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 30,00 PLN   

Prezentowany tom jest ważnym głosem w polskim piśmiennictwie socjologicznym. Tom porusza temat badawczych problemów nad dokumentami osobistymi; ma charakter interdyscyplinarny. Biorący udział w jego powstaniu badacze poszerzają repertuar metod i technik analizy, co z pewnością skłoni do refleksji nie tylko samych socjologów. Jednym z jej najważniejszych obszarów jest tożsamość, zarówno badacza, jak i dyscypliny, którą reprezentuje. We wspólnym bowiem dążeniu do poznania kultury i człowieka jako jej uczestnika wykorzystanie różnych form dokumentów osobistych sprawi, że więcej kategorii badaczy połączy, niż podzieli.

Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata przeżywanego — wprowadzenie: Wojciech Doliński, Marcin Stabrowski, Jerzy Żurko
Część I
Kategorie dokumentu osobistego na przecięciu wywiadu i (auto)biografii
Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych
Mateusz Gałkowski, Narracja w kontekście pozyskiwania danych urzędowych
Olga Nowaczyk, Pamiętniki żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych jako przykład materiałów uzupełniających wywiady biograficzne
Katarzyna Stańczak-Wiślicz, „Lektura nieporządku”: kilka przykładów narracji autobiograficznych z okresu Zagłady
Marta Sikorska-Kowalska, Dlaczego kobiety nie mają swojej historii? Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej i ich rola w budowaniu legendy Józefa Piłsudskiego
Część II
Dokument osobisty w przykładowych podejściach warsztatowych
Magdalena Żurko, Wybrane psychologiczne metody jakościowe stosowane w badaniach nad tekstem pisanym
Anna Dolińska, Bliskie relacje na odległość w migranckich rodzinach chłopskich na początku XX wieku. Analiza serii listów Stelmachów
Jerzy Żurko, Struktury kulturowe w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe
Marcin Stabrowski, Analiza kulturoznawcza dwóch akapitów z Pamiętników Jana Chryzostoma Paska
Część III
W kierunku doświadczenia, nie tylko literackiego
Marek Magdziak, Marcin Stabrowski, Ontologiczne aspekty interpretacji dokumentów osobistych
Łukasz Rozwadowski, Lektura kulturoznawcza Peregrynacji po Europie Jakuba Sobieskiego
Marcin Dębicki, Z idiograficzności zmagań z twórczością Andrzeja Stasiuka
Berenika Dyczek, Relacja między czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury
Hanna Jaxa-Rożen, Leopold Tyrmand. Dziennik pisarza: autokreacja i powieść
Recenzje
Rzeczywistość a zapis, czyli czego filozof może dowiedzieć się od socjologa?, Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeskiewicz-Radulska, S. Męcfal, (recenzja: Andrzej Płoszczyniec)
Wokół tekstów, czyli o czym mówi pismo, Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeskiewicz-Radulska, S. Męcfal, (recenzja: Grażyna Woroniecka)
Przełamane herstorie, Marta Abramowicz Zakonnice odchodzą po cichu, (recenzja: Agata Krasowska)
Kultura i aktywizacja do zmiany (społecznej), Jacek Schindler, Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych, (recenzja: Hanna Jaxa-Rożen) 231
Dawid Błaszczak, Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej, (recenzja: Julita Makaro)
Sprawozdania
Sekcja Socjologii Etniczności PTS — nowa inicjatywa wrocławskich socjologów (Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska)
Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku (Adam Mrozowicki, Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka)
Wrocławscy socjologowie poza murami uczelni. Sprawozdanie z działalności popularyzatorskiej wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Julita Makaro)
Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” (Wrocław 12–13.05.2016 r.) (Jan Maciejewski, Daria Hofman)
Polskie pogranicza w procesie przemian. Sprawozdanie z konferencji (Elżbieta Opiłowska, Mariya Kamenskaya)


Introduction
Part I
Categories of personal document on the intersection of interview and (auto)biography
Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Personal documents in research experiences
Mateusz Gałkowski, Narration in the context of acquiring official data
Olga Nowaczyk, The soldiers’ memoirs involved in the warfare as an example of additional materials in biographical research
Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Reading what was born out of disorder — a few examples of autobiographical narratives from the period of the Holocaust
Marta Sikorska-Kowalska, Why women do not have their history? Memories of Aleksandra Piłsudska and their role in development of a legend of Józef Piłsudski
Part II
Personal document in sample workshop approaches
Magdalena Żurko, Selected psychological qualitative methods used for research into written text
Anna Dolińska, Close relationships at a distance among migrating peasant family members at the beginning of the 20th century. An analysis of the Stelmach series of Letters
Jerzy Żurko, Cultural structures in Memoirs by J.Ch. Pasek. Workshop experience
Marcin Stabrowski, Cultural analysis of two paragraphs of Jan Chryzostom Pasek’s Memoirs
Part III
Towards experience, not only literary one
Marek Magdziak, Marcin Stabrowski, Ontological aspects of interpretation of personal documents
Łukasz Rozwadowski, Cultural reading of Jakub Sobieski’s Peregrynacja po Europie
Marcin Dębicki, On idiographicity of the struggle with Andrzej Stasiuk’s output
Berenika Dyczek, How to study the culture texts according to Znaniecki. Relation between creative activities and creative tendencies and values
Hanna Jaxa-Rożen, Leopold Tyrmand. Writer’s notebook: self-creation and the novel
Reviews
Reports

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter