PRAWO CCCXXII

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

 W 322 numerze czasopisma „Prawo” są prezentowane opracowania o różnorodnym charakterze tematycznym z zakresu problematyki prawa i procedury administracyjnej oraz prawa spółek i prawa pracy, a nawet prawa międzynarodowego. Przedstawiono rozważania w tak istotnych kwestiach, jak elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym, dyrektywy jako podstawy prawne decyzji administracyjnej, zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym, konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji, charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych, a ponadto omówiono ważki problem modelu zatrudnienia terminowego. Historia państwowości Republiki Vanuatu charakteryzuje się różnorakimi statusami prawno-międzynarodowymi.
W 2016 r. obchodzona była 36. rocznica uzyskania niepodległości tego wyspiarskiego państwa względem byłych metropolii. Na te fakty zwrócono uwagę w opracowaniu pt. Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu.
    Poza tym została opublikowana recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayevej pt. Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty (Ałmaty 2012), czyli monografii przedstawiającej oryginalne spojrzenie na problematykę usług publicznych z punktu widzenia nauki prawa administracyjnego.
W tym wydaniu zamieszczono także Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.” oraz aprobującą glosę do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14.

    

BERENIKA CZERWIŃSKA, Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym
JUSTYNA GLINKA, ŁUKASZ CHYLA, Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych
AGATA LUDERA-RUSZEL, Model zatrudnienia terminowego
PAWEŁ MAJCZAK, Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej
JOANNA NOWAK, Konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji — między nauką prawa administracyjnego a nauką administracji z badań wrocławskich i włoskich administratywistów
JOANNA SIEKIERA, Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu
ANNA SOLNER, Instytucja udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności wynikających ze zwrotu środków europejskich
MATEUSZ TUBISZ, Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym .
GLOSA
ELŻBIETA KLAT-GÓRSKA, ANDRZEJ NIKIFORÓW, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016r., II OSK 2762/14
RECENZJE
LIDIA KLAT-WERTELECKA, Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia], Ałmaty 2012, ss. 175
SPRAWOZDANIA
WITOLD MAŁECKI, Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.


BERENIKA CZERWIŃSKA, Electronic delivery service in administrative procedure
JUSTYNA GLINKA, ŁUKASZ CHYLA, The legal nature of resolutions of the governing bodies of corporate companies against the background of corporate disputes
AGATA LUDERA-RUSZEL, Model of definite term employment
PAWEŁ MAJCZAK, Directive as the legal basis of the administrative decision
JOANNA NOWAK, Conceptualization of legal experience and conceptualization of facts related the functioning of the administration of the science of administrative law and administrative science in research of studies from school of Wrocław and Italian scholars administrative
JOANNA SIEKIERA, The British-French condominium — the colonial phenomenon on Vanuatu
ANNA SOLNER, The institution of granting tax relief in the repayment of obligation resulting from the European funds refund
MATEUSZ TUBISZ, The change of the first name and last name in the mode administrative law
GLOSS
ELŻBIETA KLAT-GÓRSKA, ANDRZEJ NIKIFORÓW, Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 19 July 2016, files no. II OSK 2762/14
REVIEWS
LIDIA KLAT-WERTELECKA, Review of Asel Sz. Tuleybayeva, Public services in the context of administrative reform in the Republic of Kazakhstan: experiences, problems, postulate [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia, Ałmaty 2012, ss. 175]
REPORTS
WITOLD MAŁECKI, Report from the International Summer Law School „Legal regulation of tourist activity — Russian trends and foreign specificity”, Sochi, 31st July–11th August 2017
Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter