Dziennikarstwo i Media 7. Media. Władza. Komunikacja

Igor Borkowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3575-0
Liczba stron: 188
Format: B5 specjalny, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 29,00 PLN   

Intelektualne, emocjonalne i poznawcze napięcia na styku: mediów, władzy i komunikacji to główny wątek problemowy prezentowanych w 7. numerze czasopisma "Dziennikarstwo i Media" tekstów. Przygotowali je wrocławscy medioznawcy, badacze kultury komunikowania społecznego, filmoznawcy, językoznawcy i teoretycy komunikacji. Zróżnicowane metodologicznie, tematycznie i materiałowo artykuły stanowią ciekawą propozycję nie tylko dla środowiska akademickiego, ale i dla licznych odbiorców, którym nieobca jest problematyka kształtowania wizerunku, wpływu, komunikacji międzykulturowej, reklamy i współczesnego dziennikarstwa w Polsce i na świecie.

Wstęp
Igor Borkowski, Wprowadzenie
Komunikowanie. Konstruowanie
Patrycja Rozbicka, Komunikowanie (o) — Konstruowanie (z). Tożsamość  
Igor Borkowski, Papież Franciszek. Jaki jest, jakim go postrzegamy? — wizerunek w przestrzeni komunikacji konfesyjnej  
Mariusz Wszołek, Obraz pojęcia reklamy w komunikacjach — wyniki badań
Dorota Burczyc, Nowy wymiar niepełnosprawności? Rozważania na temat wpływu pojęć na wizerunek osób z różnymi dysfunkcjami
Weronika Madryas, Ponowna instytucjonalizacja public relations a błędy popełniane przez strażników „ducha informacjonizmu”  
Patrycja Obara, „Innocent Drinks” — a Story of Remarkably Consistent Communication
Komunikowanie. Władza
Karina Stasiuk-Krajewska, Komunikacja lekarz–pacjent a wizerunek lekarzy i podmiotów zdrowia publicznego  
Anna Woźniak, Role zawodowe w polskich podręcznikach do nauczania religii katolickiej w ujęciu krytyki genderowej na przykładzie podręczników wydawnictwa WAM
Wojciech Sitarz, Homofobia w paragrafach. Rzecz o relacjach prawodawstwa, dyskursu i postaw społecznych w Rosji
Komunikowanie. Media
Marta Kaprzyk, Niewidzialne, niezauważalne, nieeksportowane, niepromowane? Kino hiszpań­skie jako kino (trans)narodowe  
Waldemar Bojakowski, „Całemu miastu nadać odpowiednie obramowanie” — analiza tekstów prasowych na temat przygotowań do Wystawy Ziem Odzyskanych
Tomasz Łukasz Nowak, Gdzie jest gej? O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich
Introduction
Igor Borkowski, Introduction
Communication. Construction
Patrycja Rozbicka, Communication — Construction. Identity  
Igor Borkowski, Pope Francis. What is he like, how do we perceive him? Image in confessional communication
Mariusz Wszołek, The image of the notion of advertising in communications — research results
Dorota Burczyc, A new dimension of disability? Reflections on the impact of concepts on the image of people with various dysfunctions
Weronika Madryas, Another institutionalisation of public relations and the mistakes made by the guardians of the “spirit of informationism”
Patrycja Obara, „Innocent Drinks” — a Story of Remarkably Consistent Communication
Communication. Power
Karina Stasiuk-Krajewska, Patient–doctor communication, and the image of physicians and public health entities  
Anna Woźniak, Professional roles in Polish Catholic religion textbooks from the perspective of gender criticism as exemplified by textbooks published by WAM
Wojciech Sitarz, Homophobia in codes of law. On the relations between legislation, discourse and social attitudes in Russia
Communication. Media
Marta Kaprzyk, Invisible, unnoticeable, not exported, not promoted? Spanish cinema as (trans)national cinema  
Waldemar Bojakowski, “To provide the right frame for the whole city”. An analysis of press articles devoted to the preparations for the Recovered Territories Exhibition
Tomasz Łukasz Nowak, Where is a gay? On (names of) space in the first Polish gay magazines

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter