Studia o Książce i Informacji 35

Elżbieta Jamróz-Sto­larska (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 196
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

35. tom „Studiów o Książce i Informacji” został poświęcony w głównej mierze problemom bibliotek uczelnianych. Składają się na niego artykuły poruszające zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnego typu baz danych w środowisku bibliotekarskim i dokumentowaniem dorobku pracowników wyższych uczelni w Polsce w kontekście najnowszych rozwiązań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tomie znalazł się również przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów bibliotecznych uczelni publicznych w Polsce oraz tekst opisujący system informacji bibliograficznej bibliotek bałkańskich. Uzupełnieniem części artykułowej są dwie recenzje publikacji z zakresu nauki o książce, jakie ukazały się w 2016 r. na polskim rynku wydawniczym, a także sprawozdanie z jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, obchodzonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Kultura książki w humanistyce współczesnej”.

Artykuły

 • Lidia Derfert-Wolf, Bazy bibliograficzne a POL-index. Plusy i minusy, szanse i zagrożenia (na podstawie doświadczeń BazTech)
 • Anna Komperda, Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN
 • Julita Niedźwiecka-Ambroziak, Wpływ wykorzystania dotacji ministerialnych i funduszy unijnych na kształtowanie się zbiorów w bibliotece uczelni niepublicznej (naprzykładzie biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu)
 • Barbara Barańska-Malinowska, Wpływ systemu POL-on na dokumentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych
 • Maria Małgorzata Maczkowska, Implementacja systemu COBISS w bibliotekach bałkańskich  
 • Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska, Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
 • Aleksandra Zawadzka, Między lokalnością a potrzebami ministerialnymi — z doświadczeń rejestracji dorobku piśmienniczego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w roku 2015  
 • Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk, Miejsce i zadania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w układzie uczelnia–System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
 • Olga Konatowska-Ciszek, Oddziały informacji naukowej na polskich uczelniach państwowych: miejsce w strukturze organizacyjnej i zakres działania
 • Jacek Willecki, Projekty biblioteczne uczelni publicznych finansowane ze środków krajowych i europejskich znajdujących się w dyspozycji instytucji szczebla krajowego i regionalnego w Polsce

Recenzje i przeglądy

 • Irena Gruchała, „W tym streszczało się niejako moje życie”: lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863–1956) jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016 (Halina Rusińska-Giertych)
 • Renata Bednarz-Grzybek, Kwestia kobieca. Rodzina, wychowanie, edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma „Bluszcz” (wybór za lata 1865–1905), Lublin 2016 (Katarzyna Jamrozik)

Sprawozdania

 • Jubileusz sześćdziesięciolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej” (Wrocław, 23–24 listopada 2016) (Elżbieta Jamróz-Stolarska)

Articles

 • Lidia Derfert-Wolf, Bibliographic databases and POL-index — strengths, weaknesses, opportunities and threats — based on BazTech experience
 • Anna Komperda, Changes in documentation system of publications of the Wrocław University of Science and Technology in the contekst of Data Transfrer to the Polish Scholary Bibliography
 • Julita Niedźwiecka-Ambroziak, The impact of ministerial grants and EU funds on the library of anon-public higher education institution (as seen in the Library of the WSB University of Toruń)
 • Barbara Barańska-Malinowska, The influence of POL-on System on documenting academic achievements of university workers
 • Maria Maczkowska, Implementation of the COBISS system in the Balkan libraries
 • Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska, The university base of knowledge as aCRIS type system. The experience of the Main Library of WUT
 • Aleksandra Zawadzka, Between locality and governmental needs — experiences of outcome registration of Wrocław University Library in 2015  
 • Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk, Place and TASKS of the Main library of the Poznań University of Life Sciences in arrangement university–information system for higher education Pol-on
 • Olga Konatowska-Ciszek, Scientific information departaments at Polish Universites: place in the organizational structure and tasks
 • Jacek Willecki, Public universities library projects financed from the national and European funds at the disposal of state-level and regional institutions in Poland

Reviews
Reports

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter