Studia o Książce i Informacji 35, 2016

Elżbieta Jamróz-Sto­larska (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 196
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

35. tom „Studiów o Książce i Informacji” został poświęcony w głównej mierze problemom bibliotek uczelnianych. Składają się na niego artykuły poruszające zagadnienia związane z funkcjonowaniem różnego typu baz danych w środowisku bibliotekarskim i dokumentowaniem dorobku pracowników wyższych uczelni w Polsce w kontekście najnowszych rozwiązań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tomie znalazł się również przegląd potencjalnych źródeł finansowania projektów bibliotecznych uczelni publicznych w Polsce oraz tekst opisujący system informacji bibliograficznej bibliotek bałkańskich. Uzupełnieniem części artykułowej są dwie recenzje publikacji z zakresu nauki o książce, jakie ukazały się w 2016 r. na polskim rynku wydawniczym, a także sprawozdanie z jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, obchodzonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Kultura książki w humanistyce współczesnej”.

Artykuły
Lidia Derfert-Wolf, Bazy bibliograficzne a POL-index. Plusy i minusy, szanse i zagrożenia (na podstawie doświadczeń BazTech)
Anna Komperda, Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN
Julita Niedźwiecka-Ambroziak, Wpływ wykorzystania dotacji ministerialnych i funduszy unijnych na kształtowanie się zbiorów w bibliotece uczelni niepublicznej (naprzykładzie biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu)
Barbara Barańska-Malinowska, Wpływ systemu POL-on na dokumentowanie dorobku naukowego pracowników uczelni wyższych
Maria Małgorzata Maczkowska, Implementacja systemu COBISS w bibliotekach bałkańskich  
Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska, Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu CRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Aleksandra Zawadzka, Między lokalnością a potrzebami ministerialnymi — z doświadczeń rejestracji dorobku piśmienniczego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w roku 2015  
Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk, Miejsce i zadania Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w układzie uczelnia–System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
Olga Konatowska-Ciszek, Oddziały informacji naukowej na polskich uczelniach państwowych: miejsce w strukturze organizacyjnej i zakres działania
Jacek Willecki, Projekty biblioteczne uczelni publicznych finansowane ze środków krajowych i europejskich znajdujących się w dyspozycji instytucji szczebla krajowego i regionalnego w Polsce
Recenzje i przeglądy
Irena Gruchała, „W tym streszczało się niejako moje życie”: lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863–1956) jako wyraz kultury książki epoki, Kraków 2016 (Halina Rusińska-Giertych)
Renata Bednarz-Grzybek, Kwestia kobieca. Rodzina, wychowanie, edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma „Bluszcz” (wybór za lata 1865–1905), Lublin 2016 (Katarzyna Jamrozik)
Sprawozdania
Jubileusz sześćdziesięciolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego i ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki w huma-nistyce współczesnej” (Wrocław, 23–24 listopada 2016) (Elżbieta Jamróz-Sto­larska)
Articles
Lidia Derfert-Wolf, Bibliographic databases and POL-index — strengths, weaknesses, opportunities and threats — based on BazTech experience
Anna Komperda, Changes in documentation system of publications of the Wrocław University of Science and Technology in the contekst of Data Transfrer to the Polish Scholary Bibliography
Julita Niedźwiecka-Ambroziak, The impact of ministerial grants and EU funds on the library of anon-public higher education institution (as seen in the Library of the WSB University of Toruń)
Barbara Barańska-Malinowska, The influence of POL-on System on documenting academic achievements of university workers
Maria Maczkowska, Implementation of the COBISS system in the Balkan libraries
Mirosława Lewandowska-Tranda, Maria Miller-Jankowska, The university base of knowledge as aCRIS type system. The experience of the Main Library of WUT
Aleksandra Zawadzka, Between locality and governmental needs — experiences of outcome registration of Wrocław University Library in 2015  
Olimpia Małecka, Mariusz Polarczyk, Place and TASKS of the Main library of the Poznań University of Life Sciences in arrangement university–information system for higher education Pol-on
Olga Konatowska-Ciszek, Scientific information departaments at Polish Universites: place in the organizational structure and tasks
Jacek Willecki, Public universities library projects financed from the national and European funds at the disposal of state-level and regional institutions in Poland
Reviews
Reports

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter