Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 38, nr 4

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 144
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 25,00 PLN   

Tom 38.4 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”) to pierwszy z trzech zeszytów dedykowanych prof. Marii Zmierczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w związku z 70. rocznicą jej urodzin. W zbiorze znajdują się m.in. artykuły dotyczące totalitaryzmu i terminów mu pokrewnych w naukach społecznych oraz w języku prawnym i prawniczym (Hubert Izdebski), idei Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina (Lech Dubel) oraz efektywnej demokracji parlamentarnej Michela Debré (Kazimierz M. Ujazdowski).

Słowo wstępne
Michał Urbańczyk, Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak
Artykuły problemowe
Hubert Izdebski, Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym
Michał Jaskólski, Proteuszowy świat myśli politycznej
Bogdan Szlachta, Liberalna demokracja jako obóz koncentracyjny? Kilka uwag o mnożą­cych się (skandalicznych?) opiniach
Lech Dubel, Totalna negacja inteligencji. Idee Jana Wacława Machajskiego i Michała Baku­nina
Adam Bosiacki, Pomiędzy państwem prawnym a autorytaryzmem. Z polskich rozważań nad poszukiwaniem optymalnego ustroju państwa po odzyskaniu niepodległości w III Rzeczypospolitej
Anna Wolff-Powęska, Dwie rewolucje
Kazimierz M. Ujazdowski, Efektywna demokracja parlamentarna Michela DebréForeword
Michał Urbańczyk, Vivere est cogitare. Sketch on the academic achievements of professor Maria Zmierczak  
Articles
Hubert Izdebski, Totalitarianism and its Derivations in Social Sciences and in the Language of the Law and in the Juristic Language
Michał Jaskólski, The protean world of political thought
Bogdan Szlachta, Liberal democracy as a concentration camp? Some remarks on proliferating (scandalous?) opinions  
Lech Dubel, Total negation of the intelligentsia. Ideas by Jan Wacław Machajski and Michał Bakunin
Adam Bosiacki, Between the state of law and authoritarianism. Polish considerations on seeking the optimal state system after regaining independence in the Third Republic
Anna Wolff-Powęska, Two revolutions
Kazimierz M. Ujazdowski, Effective parliamentary democracy by Michel Debré

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter