Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 39, nr 2

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 140
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 25,00 PLN   

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 39, nr 2 to już ostatni numer, który autorzy dedykują prof. Marii Zmierczak z okazji jej 70. urodzin. Po raz kolejny główny trzon tomu poświęcony został prawnym kwestiom związanym z totalitaryzmem i autorytaryzmem. W zbiorze autorzy pochylają się m.in. nad dziedzictwem prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych (Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler), działalnością i strukturą prawną wileńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem Rasy) w dwudziestoleciu międzywojennym (Przemysław Dąbrowski), a także polskim ustawodawstwem antyterrorystycznym (Radosław Antonów).

Artykuły problemowe
Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński, Autorytarne prawa naturalne? Kilka uwag o negatywnym potencjale pozytywnych idei
Przemysław Dąbrowski, Oddział wileński Polskiego Towarzystwa Eugenicznego (Walki ze Zwyrodnieniem Rasy) w dwudziestoleciu międzywojennym — geneza, działalność i struktura prawna
Henryk Olszewski, Kilka uwag o prawniczych studiach II stopnia w latach 1952–1954
Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler, Retoryka ciągłości: o dziedzictwie prawnym II Rzeczypospolitej i rządów komunistycznych
Radosław Antonów, Polskie ustawodawstwo antyterrorystyczne. Wybrane zagadnienia
Piotr Kimla, George F. Kennan a „sprawa polska” u schyłku II wojny światowej
Mirosław Sadowski, Czy islam ma charakter totalitarny?
Ewelina Rogalska, Michał Urbańczyk, Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym  


Articles
Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuczyński, Authoritarian laws of nature? Several notes on the negative potential of positive concepts
Przemysław Dąbrowski, Vilnius Branch of the Polish Eugenics Society (Fighting against Breeding Degeneration) during the interwar period — genesis, activity and legal structure
Henryk Olszewski, Some remarks on the graduate law programme in 1952–1954
Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler, The rhetoric of continuity: on the juridical legacy of the Second Polish Republic and communist governments
Radosław Antonów, Polish anti-terrorism legislation. Selected aspects
Piotr Kimla, George F. Kennan and the “Polish Cause” at the End of World War II
Mirosław Sadowski, Is the nature of Islam totalitarian?
Ewelina Rogalska, Michał Urbańczyk, The complexity of the hate speech phenomenon in terms of its non-legal definitional aspect

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter