Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 20

Daria Kostecka-Jurczyk, Sebastian Jakubowski
ISBN: 1733-5779
Liczba stron: 208
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 22,00 PLN   

Artykuły zawarte w 20. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” poruszają przede wszystkim aktualne problemy administracyjnoprawne. Młodzi naukowcy odnieśli się między innymi do zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego czy ewolucji administracji farmaceutycznej w Polsce, jak też ewolucji celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności. Niniejszy tom niesie również próbę uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus.
Autorzy omawiają nie tylko zagadnienia obejmujące problemy krajowe, lecz także przedstawiają problemy o charakterze międzynarodowym. Należy tu wskazać na wyjątkowo ciekawą analizę stosowania metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach oraz recenzję książki Tomasza Kruszewskiego Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej (październik 1944 – 8/9 maja 1945 roku) i w pierwszych latach po jej zakończeniu, autorstwa prof. Macieja Marszała.

I. ARTYKUŁY NAUKOWE
Karol Flisek, Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz zasady informowania (art. 9 k.p.a.)
Kacper Rożek, Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine
kodeksu postępowania administracyjnego
Piotr Krzeszowiak, Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego
Michał Stawiński, Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu
międzywojennego do współczesności
Michał Kiedrzynek, Ewolucja administracji farmaceutycznej w Polsce
Joanna Behr, Zadania wykonywane przez gminę w Rzeczypospolitej Polskiej i w Kraju
Związkowym Brandenburgia
Łukasz Chyla, Próba uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus
w Polsce
Justyna Glinka, Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy z możliwością oddłużenia
a upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy — wybrane zagadnienia
Damian Dobosz, Konsumenci versus przedsiębiorcy w kontekście opłaty za obsługę posprzedażną
Justyna Ziobrowska, Własność w ujęciu konstytucyjnym
Mateusz Kępa, Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego
Szymańskiego
Magdalena Kardela, Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu
inwestycyjnego
Stefania Kolarz, Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie
o Górski Karabach
II. W OPINII NASZYCH MISTRZÓW
Maciej Marszał, Tragiczne w losy kobiet w cieniu wielkiej wojny (Tomasz Kruszewski,
Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej (październik
1944 – 8/9 maja 1945 roku) i w pierwszych latach po jej zakończeniu, E-Wydawnictwo.
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 147)
Notki o autorach
I. SCIENTIFIC ARTICLES
Karol Flisek, The principle of conducting administrative proceedings in a trustworthy
way and the principle of informing (articles 8 and 9 of the Code of Administrative Proceedings)
Kacper Rożek, Social interest and rightful interest of an individual on the basis of the
Article 7 in fine of the Polish Code of Administrative Proceedings
Piotr Krzeszowiak, Precedential character of resolutions of the Supreme Administrative
Court
Michał Stawiński, The evolution of the objectives of Polish public procurement law from
the interwar period to the present day
Michał Kiedrzynek, The evolution of pharmaceutical administration in Poland
Joanna Behr, Tasks performed by municipalities in the Republic of Poland and in the
Brandenburg Land
Łukasz Chyla, Capturing the direction of changes in the scope of the rebus sic stantibus
clause under Polish law
Justyna Glinka, Bankruptcy of a single trader with the possibility of debt relief and consumer
bankruptcy of a former entrepreneur — selected issues
Damian Dobosz, Consumers versus entrepreneurs through the lens of a rate of the after-
sales service
Justyna Ziobrowska, Ownership in a constitutional view  
Mateusz Kępa, Capitalism in political and economic views of pr. Antoni Szymański
Magdalena Kardela, Customer relationship management in investment fund portfolio
companies
Stefania Kolarz, Application of peaceful means of international disputes resolution in
the Nagorno-Karabakh conflict
II. IN OUR MASTERS’ OPINION
Maciej Marszał, Tragic fate of women during the great war. Rape of German women in
the last stage of World War II (October 1944 - May 8th / 9th 1945) and in the post-war
years. E-Publishing. Legal and Economic Digital Library. Faculty of Law, Administration
and Economics. Wroclaw University. Wroclaw 2016. pp. 147
Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter