Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 6/2017: Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

Dorota Kołodziejczyk, Mateusz Świetlicki (red.)
ISSN: 2353-8546
Liczba stron: 328
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Teksty zawarte w niniejszym tomie poświęcono rozważaniom nad traumą we współczesnej historii państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz interakcji między historycznym i doświadczanym palimpsestem zaburzeń kulturowych. Posługując się interdyscyplinarnymi i transdyscyplinarnymi metodologiami, czerpiąc z badań nad traumą, (post)pamięcią, okresem przejściowym, postkomunizmem, jak również postkolonializmem,  autorzy zbadali traumę, wykorzystując perspektywę historyczną — podejmując takie kwestie, jak Ukraińska Powstańcza Armia z perspektywy polskiej i ukraińskiej, masowe repatriacje powojenne czy przesiedlenia i wydalenia lokalnej ludności z odmiennych grup etnicznych w imieniu jednolitego państwa, kulturową — odszyfrowując języki i dyskursy traumy w teatrze, kinie, sztuce i nowych mediach, oraz literaturoznawczą — skupiając się na geopolityce traumy, narracjach pamięci i postpamięci, widmowych powrotach przeszłości w międzypokoleniowym przekazie, często podejmując tematy w przestrzeni polityczno-społecznej okresu reżimu komunistycznego zabronione/zmanipulowane.

 • DOROTA KOŁODZIEJCZYK, MATEUSZ ŚWIETLICKI, BOGDAN ŞTEFĂNESCU, Wstęp. Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesno­ści, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

Warstwy historycznej i strukturalnej traumy / Layers of historical and structural trauma

 • EPP ANNUS, Traumatic body, word, and otherness: Refugees and deportations in the 1940s Estonian Soviet Socialist Republic
 • KATARZYNA CHMIELEWSKA, Creating trauma. Symmetries and hostile takeovers of (the Jewish) trauma
 • MICHAŁ URBAN, Trauma jako czynnik nieporozumienia: kazus polsko-ukraińskich sporów o UPA
 • DANA DOLGHIN, Institution and inclination in the post-socialist space: Genocide as “memory intervention”
 • MAŁGORZATA PRACZYK, Strategie oswajania rzeczy na „Ziemiach Odzyskanych” ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni prywatnej

Kulturowe języki i dyskursy traumy / The cultural languages and discourses of trauma

 • GABRIELA ABRASOWICZ, Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim
 • SANJA LAZAREVIĆ RADAK, War trauma and the terror of freedom: Yugoslav black wave and the critics of dictatorship
 • MAJA HARBUZIUK, Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczes­nym teatrze ukraińskim
 • MARTA ZAMBRZYCKA, Ciało i trauma w ukraińskiej sztuce współczesnej
 • RYSZARD KUPIDURA, MAGDALENA DWORAK-MRÓZ, Strategie artystyczne i narracyjne w projekcie Lii i Andrija Dostlievów „Rekonstrukcja pamięci” (przesiedlenia na Krymie i Donbasie)
 • ELŻBIETA KLIMEK-DOMINIAK, Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgener­ational women’s auto/biography, film and new media

Opowiadanie o traumie i narratologia opisów traumy / (Post)memories of trauma: strategies of recounting and restoration of self

 • MARIJA GJORGJIEVA DIMOVA, Narrative postmemories. The relationship between postmemory and narrative in Kica Kolbe’s Aegeans and The Snow in Casablanca
 • PAWEŁ KRUPA, Traumatyczny dyskurs Rozstrzelanego odrodzenia
 • AURELIA KOTKIEWICZ, Wspomnienia Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci
 • KATARZYNA TACZYŃSKA, Pamięć matki — pamięć o matce. O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl
 • SIMONA MITRIOU, ELENA ADAM, Women’s narratives of displacement and their afterlife
 • DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK, Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila Uprostřed nocí zpěv i Magdaleny Tulli Włoskie szpilki
 • BEATA PAWLETKO, „Między nieobecnością a utratą”. Trauma blokady Leningradu i jej echa (na materiale utworów Natalii Krandijewskiej-Tołstoj oraz Tatiany i Natalii Tołstoj)
 • ANNA URSULENKO, Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki
 • JADWIGA SKOWRON, Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla?
 • DMYTRO DROZDOVSKYI, Disordered identity in Marina Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imago­logical explications and metamodernistic outlines

Recenzje / Reviews:

 • PAUL MCNAMARA, Roisín Healy, Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772–1922, Palgrave Macmillan, London 2017, 321 pp.
 • DOROTA KOŁODZIEJCZYK, Postcoloniality Askance: the Discussion of Viatcheslav Morozov’s Russia’s Postcolonial Iden­tity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World (Palgrave, Basingstoke 2015) and Tomasz Zarycki’s Ideologies of Easteness in Central and Eastern Europe, Routledge, London and New York 2015

Noty o Autorach 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter