Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 6/2017: Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

Dorota Kołodziejczyk, Mateusz Świetlicki (red.)
ISBN: 978-83-229-3589-7
Liczba stron: 328
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Teksty zawarte w niniejszym tomie poświęcono rozważaniom nad traumą we współczesnej historii państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz interakcji między historycznym i doświadczanym palimpsestem zaburzeń kulturowych. Posługując się interdyscyplinarnymi i transdyscyplinarnymi metodologiami, czerpiąc z badań nad traumą, (post)pamięcią, okresem przejściowym, postkomunizmem, jak również postkolonializmem,  autorzy zbadali traumę, wykorzystując perspektywę historyczną — podejmując takie kwestie, jak Ukraińska Powstańcza Armia z perspektywy polskiej i ukraińskiej, masowe repatriacje powojenne czy przesiedlenia i wydalenia lokalnej ludności z odmiennych grup etnicznych w imieniu jednolitego państwa, kulturową — odszyfrowując języki i dyskursy traumy w teatrze, kinie, sztuce i nowych mediach, oraz literaturoznawczą — skupiając się na geopolityce traumy, narracjach pamięci i postpamięci, widmowych powrotach przeszłości w międzypokoleniowym przekazie, często podejmując tematy w przestrzeni polityczno-społecznej okresu reżimu komunistycznego zabronione/zmanipulowane.

DOROTA KOŁODZIEJCZYK, MATEUSZ ŚWIETLICKI, BOGDAN ŞTEFĂNESCU (Wstęp)
Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesno­ści, totalitaryzmów i (post)kolonializmów
Warstwy historycznej i strukturalnej traumy / Layers of historical and structural trauma
EPP ANNUS
Traumatic body, word, and otherness: Refugees and deportations in the 1940s Estonian Soviet Socialist Republic
KATARZYNA CHMIELEWSKA
Creating trauma. Symmetries and hostile takeovers of (the Jewish) trauma
MICHAŁ URBAN
Trauma jako czynnik nieporozumienia: kazus polsko-ukraińskich sporów o UPA
DANA DOLGHIN
Institution and inclination in the post-socialist space: Genocide as “memory intervention”
MAŁGORZATA PRACZYK
Strategie oswajania rzeczy na „Ziemiach Odzyskanych” ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni prywatnej
Kulturowe języki i dyskursy traumy / The cultural languages and discourses of trauma
GABRIELA ABRASOWICZ
Dziecięce odgrywanie traumy we współczesnym teatrze serbskim
SANJA LAZAREVIĆ RADAK
War trauma and the terror of freedom: Yugoslav black wave and the critics of dictatorship
MAJA HARBUZIUK
Scena a przedstawienie traumy historycznej: dramaty/spektakle, twórcy/odbiorcy we współczes­nym teatrze ukraińskim
MARTA ZAMBRZYCKA
Ciało i trauma w ukraińskiej sztuce współczesnej
RYSZARD KUPIDURA, MAGDALENA DWORAK-MRÓZ
Strategie artystyczne i narracyjne w projekcie Lii i Andrija Dostlievów „Rekonstrukcja pamięci” (przesiedlenia na Krymie i Donbasie)
ELŻBIETA KLIMEK-DOMINIAK
Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgener­ational women’s auto/biography, film and new media
Opowiadanie o traumie i narratologia opisów traumy / (Post)memories of trauma: strategies of recounting and restoration of self
MARIJA GJORGJIEVA DIMOVA
Narrative postmemories. The relationship between postmemory and narrative in Kica Kolbe’s Aegeans and The Snow in Casablanca
PAWEŁ KRUPA
Traumatyczny dyskurs Rozstrzelanego odrodzenia
AURELIA KOTKIEWICZ
Wspomnienia Nadieżdy Mandelsztam jako forma reprezentacji pamięci
KATARZYNA TACZYŃSKA
Pamięć matki — pamięć o matce. O Dzienniku pewnej Judyty Ženi Lebl
SIMONA MITRIOU, ELENA ADAM
Women’s narratives of displacement and their afterlife
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK
Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila Uprostřed nocí zpěv i Magdaleny Tulli Włoskie szpilki
BEATA PAWLETKO
„Między nieobecnością a utratą”. Trauma blokady Leningradu i jej echa (na materiale utworów Natalii Krandijewskiej-Tołstoj oraz Tatiany i Natalii Tołstoj)
ANNA URSULENKO
Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki
JADWIGA SKOWRON
Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla?
DMYTRO DROZDOVSKYI
Disordered identity in Marina Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imago­logical explications and metamodernistic outlines
Recenzje / Reviews:
PAUL MCNAMARA
Roisín Healy, Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772–1922, Palgrave Macmillan, London 2017, 321 pp.
DOROTA KOŁODZIEJCZYK
Postcoloniality Askance: the Discussion of Viatcheslav Morozov’s Russia’s Postcolonial Iden­tity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World (Palgrave, Basingstoke 2015) and Tomasz Zarycki’s Ideologies of Easteness in Central and Eastern Europe, Routledge, London and New York 2015
Noty o Autorach  
DOROTA KOŁODZIEJCZYK, MATEUSZ ŚWIETLICKI, BOGDAN ŞTEFĂNESCU (Introduction)
Trauma as cultural palimpsests — (post)communism against the background of compartive modernities, totalitarianisms, and (post)coloniality: Introduction
Layers of historical and structural trauma / Warstwy historycznej i strukturalnej traumy
EPP ANNUS
Traumatic body, word, and otherness: Refugees and deportations in the 1940s Estonian Soviet Socialist Republic
KATARZYNA CHMIELEWSKA
Creating trauma. Symmetries and hostile takeovers of (the Jewish) trauma
MICHAŁ URBAN
Trauma as a factor of conflicts: Case of Polish-Ukrainian passions about UPA
DANA DOLGHIN
Institution and inclination in the post-socialist space: Genocide as “memory intervention”
MAŁGORZATA PRACZYK
Strategies of the familiarization of things in Polish Regained Territories (with the special attention to the private space)
The cultural languages and discourses of trauma / Kulturowe języki i dyskursy traumy
GABRIELA ABRASOWICZ
Children’s traumatic enactment in contemporary Serbian theatre
SANJA LAZAREVIĆ RADAK
War trauma and the terror of freedom: Yugoslav black wave and the critics of dictatorship
MAJA HARBUZIUK
Historic trauma on the stage: dramas and plays, recipients and directors in contemporary Ukrainian theatre
MARTA ZAMBRZYCKA
Body and trauma in contemporary Ukrainian art
RYSZARD KUPIDURA, MAGDALENA DWORAK-MRÓZ
Artistic and narrative strategies in the project of Lia Dostlieva and Andrij Dostliev “Restoring Memory” (resettlements in the Crimea and Donbass)
ELŻBIETA KLIMEK-DOMINIAK
Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgener­ational women’s auto/biography, film and new media
(Post)memories of trauma: strategies of recounting and restoration of self / Opowiadanie o traumie i narratologia opisów traumy
MARIJA GJORGJIEVA DIMOVA
Narrative postmemories. The relationship between postmemory and narrative in Kica Kolbe’s Aegeans and The Snow in Casablanca
PAWEŁ KRUPA
Traumatic discourse of The Executed Renaissance
AURELIA KOTKIEWICZ
Nadezhda Mandelstam’s Hope Against Hope: A Memoir as a form of representation of memory
KATARZYNA TACZYŃSKA
Mother’s memory — the memory of mother. About Ženi Lebl’s A Diary of Judith
SIMONA MITRIOU, ELENA ADAM
Women’s narratives of displacement and their afterlife
DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK
Growing up marked by trauma in Jiří Kratochvil’s, Uprostřed nocí zpěv and Magdalena Tulla’s, Włoskie szpilki
BEATA PAWLETKO
“Between absence and loss”. Trauma of siege of Leningrad and its echoes (literary works by Natalia Krandiyevska-Tolstaya, Tatyana and Natalia Tolstaya)
ANNA URSULENKO
Geopolitical voice of the postcolonial landscape. The image of an autobiographical space in the works of Taras Prokhasko
JADWIGA SKOWRON
The trauma of invisibility, or why Ukrainian literature has not won the Nobel prize yet
DMYTRO DROZDOVSKYI
Disordered identity in Marina Lewycka’s novel A Short History of Tractors in Ukrainian: imagological explications and metamodernistic outlines
Reviews / Recenzje
PAUL MCNAMARA
Roisín Healy, Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772–1922, Palgrave Macmillan, London 2017, 321 pp.
DOROTA KOŁODZIEJCZYK
Postcoloniality Askance: the Discussion of Viatcheslav Morozov’s Russia’s Postcolonial Iden­tity. A Subaltern Empire in a Eurocentric World (Palgrave, Basingstoke 2015) and Tomasz Zarycki’s Ideologies of Easteness in Central and Eastern Europe, Routledge, London and New York 2015
Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter