Wrocławskie Studia Politologiczne 22/2017

Andrzej Czajowski, Leszek Sobkowiak (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Numer 22 „Wrocławskich Studiów Politologicznych” poświęcony jest problematyce konfliktów społecznych w refleksji teoretycznej, głównie zagadnieniu konfliktów politycznych i konfliktów obecnych w polityce. Tom, przygotowany pod redakcją Andrzeja Czajowskiego i Leszka Sobkowiaka, zawiera trzynaście artykułów pogrupowanych w czterech częściach tematycznych. Pierwsza obejmuje teoretyczne ustalenia na temat zjawiska konfliktu politycznego, druga przedstawia kwestię konfliktu politycznego w wybranych interpretacjach z obszaru myśli politycznej, trzecia dotyczy wrogości i przemocy jako zjawisk wyrażających konflikt, a czwarta odnosi się do występowania konfliktu politycznego w praktyce. Autorami artykułów są pracownicy naukowi zakładów teorii polityki polskich uniwersytetów. Dodatkowo czytelnik może zaznajomić się z trzema recenzjami — dwoma recenzjami monografii naukowych oraz recenzją pierwszego numeru czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom teorii polityki.

Konflikt polityczny w teorii
LESZEK SOBKOWIAK, Konflikt polityczny: interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot badań
ANDRZEJ WJABŁOŃSKI, Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego
EUGENIUSZ PONCZEK, Konflikty polityczne w przestrzeni publicznej i pamięci zbiorowej
Konflikt polityczny w interpretacjach
KAMIL MINKNER, Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontek­ście jej ideologicznych uwikłań
JANUSZ WĘGRZECKI, Spór o wartości i jego implikacje dla konfliktu politycznego według Bene­dykta XVI
DOROTA DRAŁUS, Endemiczność konfliktu, nieuchronność polityki
Wrogość i przemoc w relacjach między ludźmi
JACEK ZIÓŁKOWSKI, Wróg w politycznych narracjach antagonizmu manichejskiego
PAWEŁ ŚCIGAJ, Psychologiczne podstawy konfliktów społecznych: wokół dyspozycyjnych i sytu­acyjnych mechanizmów wrogości i uprzedzeń
MIROSŁAW KARWAT, Spirala przemocy w konfliktach społecznych
ANDRZEJ CZAJOWSKI, Polityka wobec zabijania ludzi w konfliktach społecznychWykład teore­tyczno-metodologiczny
Konflikt polityczny w praktyce
ŁUKASZ MŁYŃCZYK, Konflikt pomiędzy nauką a wiarą w polityczno-ideologiczny konsensus w sprawie globalnego ocieplenia
SŁAWOMIR CZAPNIK, Konflikt izraelsko-palestyńskiAnaliza nekropolityczna
MICHAŁ MARCIN KOBIERECKI, Dyplomacja sportowa w procesie łagodzenia konfliktów mię­dzynarodowych
Recenzje
„Teoria Polityki” 2017, nr 1 (Andrzej Czajowski)
The Power of Information Networks. New Directions for Agenda Setting, red.Maxwell McCombs, Lei Guo (Jacek Nożewski)
MAREK MKAMIŃSKI, Ordynacje większościowe i JOW-y. Kompendium reformatora ordynacji wyborczej (Zdzisław Ilski)
Noty o autorach

 


Political conflict in theory
LESZEK SOBKOWIAK, Political conflict: interdisciplinary and multi-faceted subject matter
ANDRZEJ WJABŁOŃSKI, Theoretical approaches to political conflict
EUGENIUSZ PONCZEK, Political conflicts in public space and mass memory
Political conflict in interpretations
KAMIL MINKNER, Metatheoretical comments on Chantal Mouffe’s conception of the political in the context of its ideological implications
JANUSZ WĘGRZECKI, Axiological dispute and its implications for political conflict according to pope Benedict XVI
DOROTA DRAŁUS, Ubiquity of conflict, unavoidability of politics
Hostility and violence in relationships between people
JACEK ZIÓŁKOWSKI, Enemy in political narrations of Manichaean antagonism
PAWEŁ ŚCIGAJ, Psychological foundations of social conflicts: on dispositional and situational as­pects of intergroup bias and prejudice
MIROSŁAW KARWAT, The spiral of violence in the social conflicts
ANDRZEJ CZAJOWSKI, Politica towards killing people in social conflicts.Theoretical-methodolo­gical lecture
Political conflict in practice
ŁUKASZ MŁYŃCZYK, The conflict between science and the belief in political and ideological con­sensus on global warming
SŁAWOMIR CZAPNIK, Israeli-Palestinian conflictNecropolitics’ analysis
MICHAŁ MARCIN KOBIERECKI, Sports diplomacy as a tool of easing international tensions
Reviews
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter