Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 21

Daria Kostecka-Jurczyk, Sebastian Jakubowski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 208
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 22,00 PLN   

W erze postkryzysowej nieprzerwanie trwa przebudowa fundamentów globalnej gospodarki. Zmianom tym towarzyszą niewystępujące dotąd wyzwania i wątpliwości, rodzące konieczność wkraczania regulacji prawnych w kolejne obszary życia społecznego i gospodarczego.
21. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” jest poświęcony przekrojowej analizie wybranych problemów i wyzwań z zakresu prawa i ekonomii. Celem poszczególnych artykułów jest próba wskazania ciekawych czy wartych uwagi rozwiązań i trendów, mogących przyczynić się do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom rzeczywistości. W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji nie sposób przejść obojętnie obok potrzeby sprawnego uchwycenia rzeczywistości w ramy prawne. Stały rozwój poszczególnych instytucji prawnych jest immanentnie związany z coraz nowszymi potrzebami międzynarodowej i krajowej praktyki kontraktowej, pogłębieniem transgranicznych stosunków handlowych oraz rozwojem współpracy międzynarodowej.

Wstęp

ARTYKUŁY NAUKOWE

Anna Barańska, Amanda Adamska, Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody

wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

Krzysztof Bokwa, Historia aktualna — austriacka regulacja odsetek i lichwy w XIX–

XX w.

Jan Ciaptacz, Kadłubowe organy spółki kapitałowej wobec zasad reprezentacji osób prawnych

Łukasz Chyla, Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów

powszechnych i polubownych

Łukasz Chyla, Justyna Glinka, Zdolność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych

zagranicznych porządkach prawnych

Joanna Czuchryta, Katarzyna Matyszewska, Odszkodowanie ryczałtowe za naruszenie

praw autorskich — kara czy skuteczny sposób na egzekwowanie praw?

Jakub Grygutis, Prawo pierwszeństwa nabycia zabytku na gruncie art. 20 ust. 1 ustawy

o muzeach

Anna Grzywacz, Dopuszczalność i charakter prawny instytucji prokury łącznej niewłaściwej

w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 16 grudnia 2016 r.

Anna Moskal, Czy przebaczenie niweczy skutki uprzedniego wydziedziczenia?

Piotr Artur Olechowski, Prawo cytatu na tle historycznoprawnym

Tomasz Piotrowski, Dopuszczalność „złotej akcji” w polskim systemie prawa spółek

Paweł J. Karkowski, Weronika A. Stefaniuk, Spór wokół prokury łącznej niewłaściwej

jako sposobu reprezentacji w spółkach kapitałowych

Wiktoria Kuzia, Znikający powojenny modernizm — czy prawo powinno szerzej chronić

dobra kultury?

Notki o autorach

 

 

Introduction

SCIENTIFIC ARTICLES

Anna Barańska, Amanda Adamska, The responsibility of an insurance company for damages

caused by an insurance agent

Krzysztof Bokwa, Ongoing history — Austrian regulation of interest and usury in 19th–

20th centuries

Jan Ciaptacz, The relationship between corporate body without required number of members

and general rules of representation of a legal entity

Łukasz Chyla, Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings

Łukasz Chyla, Justyna Glinka, Objective arbitrability of intra-corporate disputes in foreign

legal systems

Joanna Czuchryta, Katarzyna Matyszewska, Lump-sum compensation for copyright

infringement — punishment or effective way to enforce rights?

Jakub Grygutis, Right of first offer regarding purchase of a monument under art. 20 ust.

Museum Act

Anna Grzywacz, Admissibility and the legal nature of inappropriate joint procuration in

the light of the amendment of the Civil Code of 16 December 2016

Anna Moskal, Does forgiveness nullify the effects of previous disinheritance?

Piotr Artur Olechowski, Right of quotation on the historical-legal background

Tomasz Piotrowski, The admissibility of the “golden share” in Polish stock company

Paweł J. Karkowski, Weronika A. Stefaniuk, The dispute over the incorrect joint procuration

as a way of representation in private limited companies

Wiktoria Kuzia, The disappearance of late modernism — shall the scope of the law’s protection

of monuments be broader?

Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter