Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLI

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 160
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” to czasopismo o utrwalonej pozycji na rynku czytelniczym, posiadające sporą grupę czytelników, rekrutujących się pośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz studentów i doktorantów. Kolejny tom to zbiór opracowań prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. Opracowania zebrane w niniejszym tomie są cennym uzupełnieniem wiedzy prawniczej z obszaru nauk kryminologicznych. Wartością przedstawianych opracowań jest ich wyraźna koncentracja na aktualnych problemach tak krajowych, jak i zagranicznych. Autorzy podejmują istotne problemy natury praktycznej i teoretycznej, co jest niewątpliwie zaletą zebranych opracowań.

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Joanna Brzezińska, Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa
zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego
Rajnhardt Kokot, Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru
kary za ciąg przestępstw. Część I
Konrad Lipiński, Zasada domniemania niewinności — próba spojrzenia materialnoprawnego
Tomasz Tyburcy, Kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu
bankowego (art. 278 § 5 k.k.) jako przykład kryminalizacji na przedpolu
czynu zabronionego
Prawo karne procesowe
Aleksander Sikorski, Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu karnym 93
Nauki pokrewne
Agnieszka Kania, Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia
Monika Pawłowska-Bielas, Hipokrates przed sądem, czyli tajemnica lekarska
w prawie niemieckim
Varia
Gabriela Piekut, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zatrudnienie skazanych.
W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania instytucji izolacyjnych”,
Wrocław, 25 listopada 2016 r.


Tomasz Kalisz, Foreword
Substantive criminal law
Joanna Brzezińska, Some remarks on the modified variants of offense rape in
the Polish and French criminal law
Rajnhardt Kokot, The remarks on the legal character of the directive of the punishment
for the series of crimes
Konrad Lipiński, The perspective of substantial criminal law on presumption of
innocence
Tomasz Tyburcy, The theft of a card authorizing withdrawing money from a cash
machine (Art. 278 § 5 of the Criminal Code) as an example of criminalization
bordering on an off ense (substitutive)
Procedural criminal law
Aleksander Sikorski, The institution of coercion advocate in criminal proceedings
Related sciences
Agnieszka Kania, General directives of the sentencing for infractions
Monika Pawłowska-Bielas, Hippocrates appearing before a court i.e. medical
confidentiality in German law
Varia
Gabriela Piekut, Report of the Conference “Employment of convicts. Looking
for a new model of functioning of penitentiary institutions” Wroclaw, November
25, 2016.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter