Przegląd Prawa i Administracji CIX

Renata Babińskia-Górecka, Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 336
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 45,00 PLN   

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń  prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego.  Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.

I. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Kamil Antonów, Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu sądowym w sprawach z zakre­su ubezpieczeń społecznych
Ulrich Becker, Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung
Andrzej Jabłoński, Wszczęcie postępowania sądowego w sprawach z zakresu ubezpie­czeń społecznych
Anna Napiórkowska, Zwrot świadczeń nienależnych w prawie ubezpieczeń społecznych — wybrane zagadnienia
Marek Pogonowski, Wybrane problemy przedsądowego postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych
Piotr Prusinowski, Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach z zakre­su ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sądowego
Piotr Rylski, Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecz­nych — założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego
II. PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE
Jolanta Blicharz, Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
Bogusław Sołtys, Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwal­czaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych
Hanna Filipczyk, Zasady i reguły. Pewność prawa podatkowego a ślepa ulica konkretu
Renata Raszewska-Skałecka, Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświa­towa — na gruncie nauk prawnoadministracyjnych
III. PRAWO CYWILNE
Szymon Solarski, Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim
IV. PRAWO KONSTYTUCYJNE I PRAWA CZŁOWIEKA
Jolanta Pacian, Prawo pacjenta małoletniego do informacji medycznej
Radosław Grabowski, Ustrojowe znaczenie konstytucyjnego ustanowienia stolicy w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Sabina Grabowska, Regulacje prawne odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Federalnego Niemiec
Łukasz Machaj, Doktrynalna legitymizacja idei wolności słowa  
V. PRAWO KARNE I KARNE WYKONAWCZE
Adrian Szumski, Terroryzm ekologiczny jako przestępstwo
Katarzyna Łucarz, Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym
Krzysztof Czichy, Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym a idea tak zwanej sprawiedliwości naprawczej w powszechnym prawie karnym
VI. HISTORIA PRAWA
Mindaugas Maksimaitis, Michał Römer w Wilnie 1940 roku
VII. EKONOMIA
Anna Ćwiąkała-Małys, Monika Mościbrodzka, Classification of chosen OECD coun­tries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development

I. SOCIAL SECURITY LAW
Kamil Antonów, The force of res iudicata in a judicial proceeding in social insurance cases
Ulrich Becker, Systematisation of social law
Andrzej Jabłoński, Initiation of court proceedings in social security cases
Anna Napiórkowska, Recovery of undue benefits in the social insurance scheme — selected issues
Marek Pogonowski, Selected problems of prejudicial proceedings in the field of social insurance
Piotr Prusinowski, Evidentiary proceedings in cases in the field of social insurance — selected issues
Piotr Rylski, Interested person incases within the subject matter and scope of social insur­ance — constructional principles against the general rules of civil procedure
II. ADMINISTRATIVE LAW AND TAX LAW
Jolanta Blicharz, The issue of legal character of associations of self-government units
Bogusław Sołtys, The role of the Public Procurement Chamber Chairman in prevention and elimination of the freedom of contract abuse in public procurement contracts
Hanna Filipczyk, Principles and rules. Legal certainty in tax law and cul-de-sac of concreteness
Renata Raszewska-Skałecka, Administrative and educational policy of local self-gov­ernment on the basis of administrative and legal sciences
III. CIVIL LAW
Szymon Solarski, The new rules of liability for the debts of the succession in the Polish law
IV. CONSTITUTIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS
Jolanta Pacian, The right of a juvenile patient to medical information
Radosław Grabowski, Systemic importance of the constitutional establishment of the cap­ital in the Member States of the European Union
Sabina Grabowska, Legal regulations of constitutional responsibility ofthe Federal Presi­dent of Germany
Łukasz Machaj, Doctrinal justifications of the Freedom of Speech  
V. CRIMINAL LAW AND CRIMINAL REGULATIONS
Adrian Szumski, Eco-terrorism as a criminal offence
Katarzyna Łucarz, Changing the scope of the ban on driving motor vehicles in enforce­ment proceedings
Krzysztof Czichy, The principle of execution priority over repression infiscal penal law and the so-called “mending justice” idea in common penal law
VI. HISTORY OF LAW
Mindaugas Maksimaitis, Mykolas Romeris in Vilnius in the 1940ʼs
VII. ECONOMICS
Anna Ćwiąkała-Małys, Monika Mościbrodzka, Classification of chosen OECD coun­tries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter