Slavica Wratislaviensia CLXIV

Oleh Beley (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 196
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 30,00 PLN   

Na kolejny, 164 numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” składa się czternaście artykułów naukowych, pięć recenzji oraz jedno wspomnienie z żałobnej karty. Teksty wyszły spod piór polskich i zagranicznych naukowców w następujących językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i czeskim. Przedmiotem naukowej refleksji są kwestie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturologii współczesnej Slavii, dotyczące między innymi zagadnień z dziedziny leksykologii i dialektologii, leksykografii, językowego obrazu świata, komunikacji językowej, a także tematów jugonostalgii, problemów pokoleniowych, stereotypów czy gestów we współczesnych literaturach słowiańskich.
Publikacja kierowana jest zarówno do filologów-slawistów, jak i do wszystkich czytelników, których fascynują zagadnienia humanistyczne współczesnej Słowiańszczyzny.
 

ARTYKUŁY

 • Magdalena Ślawska, Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego (Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija)
 • Людмила Тарнашинська, Антропотопос «покоління»: антропологічний, соціокультурний, естетичний зріз
 • Kamila Woźniak, Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola
 • Тетяна Остапчук, Образи транспортних засобів в американських романах про українських емігрантів
 • Maria Mocarz-Kleindienst, Stereotypizacja obrazu Rosji i relacji polsko-rosyjskich w filmie Fotograf
 • Юлиана Авимская, Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака (на примере книги стихов Сестра моя — жизнь)
 • Justyna Fudala, Znaczenie obrazów symbolicznych w opowiadaniu Nema povratka Miodraga Bulatovicia
 • Василь Ґрещук, Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання
 • Bogumił Gasek, Polisemia jako problem w rosyjsko-polskiej leksykografi i przekładowej
 • Przemysław Jóźwikiewicz, Strony internetowe sklepów komputerowych jako źródło ukraińskiego słownictwa informatycznego
 • Danuta Pytel-Pandey, Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego)
 • Patrycja Piaskowska, Rossica w polskim dyskursie medialnym
 • Ірина Кочан, Слова з новими міжнародними компонентами в сучасній українській мові (на прикладі слів із компонентом кібер-)
 • Анастасия Безуглая, Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в русском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты

RECENZJE

 • Бојовић Злата, Историја дубровачке књижевности Српска књижевна задруга књ. 711, Београд 2014 (Milica Jakóbiec-Semkowowa)
 • Ivo Harák, Básník Josef Suchý. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2014 (Libor Martinek)
 • Martinkovo detailní mapování literatury Českého Těšínska — Libor Martinek, Identita v literature Těšínska, Kielce-Opava 2015 (Paweł Horký)
 • Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžna mluva Těšíňanů v ČR), Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia), Ostrava 2014 (Bartosz Juszczak)
 • Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, Rosyjsko-niemiecko-polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno--kulturowymi komentarzami), wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014 (Krzysztof Bałaban)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Wciąż jestem tutaj. Wspomnienie o Prof. Danuši Kšicové (1932–2017) (Izabela Malej)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter