Prawo CCCXXIII. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Tadeusz Kocowski, Witold Małecki (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 328
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

323 tom czasopisma „Prawo” z serii „Acta Universitatis Wratislaviensis” zawiera refleksje przedstawicieli nauki prawa nad prawnymi instrumentami oddziaływania na ważne współcześnie problemy społeczne i gospodarcze. Stanowi próbę uchwycenia kierunków reakcji władzy publicznej wobec wyzwań związanych m.in. z globalizacją, cyfryzacją, integracją gospodarczą czy ewolucją funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Artykuły w nim zawarte dotyczą problematyki zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym — zostały przygotowane przez autorów reprezentujących czołowe ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie.
Lektura artykułów może skłaniać do refleksji nad rzymską paremią Hominum causa omne ius constitutum sit — czyli czy ustawodawca kreuje prawne instrumenty oddziaływania na współczesne problemy społeczne i gospodarcze, w rzeczy samej, ze względu na człowieka, jego potrzeby, dążenia i interesy?

 • Słowo wstępne
 • Wprowadzenie

WŁADZA PUBLICZNA A PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA

 • MACIEJ BŁAŻEWSKI, Płaszczyzny administracji elektronicznej
 • PIOTR HIC, RAFAŁ NOWAKOWSKI, Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej
 • KAROL KICZKA, Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych
 • ELŻBIETA KOCOWSKA-SIEKIERKA, Prawo inspirowane życiem — nowy czeski Ko­deks cywilny (regulacja prawa spadkowego)
 • ANNA KORDIK, Referendum lokalne w trybie art. 170 ustawy zasadniczej. Studium przypadku
 • ANDRZEJ PAKUŁA, Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych
 • MARCIN PLEŚNIAK, Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi — na przykładzie stowarzyszeń i fundacji

WŁADZA PUBLICZNA A ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I DOBROSTANU JEDNOSTEK

 • TADEUSZ KOCOWSKI, Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w za­kresie ochrony przeciwpożarowej
 • TADEUSZ KOCOWSKI, MATEUSZ PAPLICKI, Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne  
 • JACEK MAZURKIEWICZ, JAN MAZURKIEWICZ, Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze… Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej
 • ROBERT SUSŁO, MATEUSZ PAPLICKI, MARZENA KOZAKIEWICZ, JAROSŁAW DROBNIK, Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego
 • DIANA SZWEJSER, Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycz­nej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych
 • JAKUB ZABŁOCKI, Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia

WŁADZA PUBLICZNA A PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • ANDRZEJ BORKOWSKI, Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału
 • PAWEŁ KŁUSEK, Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nierucho­mości
 • KONRAD KOPYSTYŃSKI, Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawach o cofnięcie koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego
 • MIROSŁAWA LASZUK, Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego wynikające z pakietu prawnego UKC. Wybra­ne aspekty
 • ARTUR ŁYSOŃ, Prawo przedsiębiorców — przedsiębiorca i reglamentacja na nowo?
 • VIKTORIYA MALYGA, Implementation of the State Regulatory Policy in Ukraine
 • WITOLD MAŁECKI, Metoda promocji jako typ metody regulacji
 • MARCIN MIEMIEC, Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w sys­temie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec
 • ADAM MIKA, Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych
 • JAKUB MROŻEK, O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta  
 • JAROSŁAW ODACHOWSKI, Gospodarka komunalna — samodzielność gospodarcza jed­nostek samorządu terytorialnego a interes publiczny

SPRAWOZDANIA

 • WITOLD MAŁECKI, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”, Wrocław, 9–10 czerwca 2017 r.
 • KRZYSZTOF PYCLIK, „Są jeszcze sądy we Wrocławiu!” Sprawozdanie z 580. spotkania Salonu Profesora Dudka, Wrocław, 26 maja 2017 r.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter