PRAWO CCCXXIII. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Tadeusz Kocowski, Witold Małecki (red.)
ISBN: 978-83-229-3591-0
Liczba stron: 328
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

323 tom czasopisma „Prawo” z serii „Acta Universitatis Wratislaviensis” zawiera refleksje przedstawicieli nauki prawa nad prawnymi instrumentami oddziaływania na ważne współcześnie problemy społeczne i gospodarcze. Stanowi próbę uchwycenia kierunków reakcji władzy publicznej wobec wyzwań związanych m.in. z globalizacją, cyfryzacją, integracją gospodarczą czy ewolucją funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Artykuły w nim zawarte dotyczą problematyki zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym — zostały przygotowane przez autorów reprezentujących czołowe ośrodki naukowe w Polsce i na Ukrainie.
Lektura artykułów może skłaniać do refleksji nad rzymską paremią Hominum causa omne ius constitutum sit — czyli czy ustawodawca kreuje prawne instrumenty oddziaływania na współczesne problemy społeczne i gospodarcze, w rzeczy samej, ze względu na człowieka, jego potrzeby, dążenia i interesy?

Słowo wstępne
Wprowadzenie
WŁADZA PUBLICZNA A PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA
MACIEJ BŁAŻEWSKI, Płaszczyzny administracji elektronicznej
PIOTR HIC, RAFAŁ NOWAKOWSKI, Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przy-kład informatyzacji działalności administracji publicznej
KAROL KICZKA, Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych
ELŻBIETA KOCOWSKA-SIEKIERKA, Prawo inspirowane życiem — nowy czeski Ko­deks cywilny (regulacja prawa spadkowego)
ANNA KORDIK, Referendum lokalne w trybie art. 170 ustawy zasadniczej. Studium przy­padku
ANDRZEJ PAKUŁA, Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych
MARCIN PLEŚNIAK, Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami poza­rządowymi — na przykładzie stowarzyszeń i fundacji
WŁADZA PUBLICZNA A ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I DOBROSTANU JEDNOSTEK
TADEUSZ KOCOWSKI, Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w za­kresie ochrony przeciwpożarowej
TADEUSZ KOCOWSKI, MATEUSZ PAPLICKI, Forma podmiotu leczniczego a świad­czenia zdrowotne  
JACEK MAZURKIEWICZ, JAN MAZURKIEWICZ, Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze… Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej
ROBERT SUSŁO, MATEUSZ PAPLICKI, MARZENA KOZAKIEWICZ, JAROSŁAW DROBNIK, Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego
DIANA SZWEJSER, Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycz­nej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych
JAKUB ZABŁOCKI, Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia
WŁADZA PUBLICZNA A PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ANDRZEJ BORKOWSKI, Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału
PAWEŁ KŁUSEK, Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nierucho­mości
KONRAD KOPYSTYŃSKI, Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie dzia­łalności gospodarczej w sprawach o cofnięcie koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego
MIROSŁAWA LASZUK, Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego wynikające z pakietu prawnego UKC. Wybra­ne aspekty
ARTUR ŁYSOŃ, Prawo przedsiębiorców — przedsiębiorca i reglamentacja na nowo?
VIKTORIYA MALYGA, Implementation of the State Regulatory Policy in Ukraine
WITOLD MAŁECKI, Metoda promocji jako typ metody regulacji
MARCIN MIEMIEC, Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w sys­temie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec
ADAM MIKA, Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych
JAKUB MROŻEK, O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta  
JAROSŁAW ODACHOWSKI, Gospodarka komunalna — samodzielność gospodarcza jed­nostek samorządu terytorialnego a interes publiczny
SPRAWOZDANIA
WITOLD MAŁECKI, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i mię­dzynarodowych”, Wrocław, 9–10 czerwca 2017 r.
KRZYSZTOF PYCLIK, „Są jeszcze sądy we Wrocławiu!” Sprawozdanie z 580. spotkania Salonu Profesora Dudka, Wrocław, 26 maja 2017 r.Foreword
Introduction
PUBLIC AUTHORITY AND PROBLEMS OF THE MODERN SOCIETY
MACIEJ BŁAŻEWSKI, Dimensions of e-government
PIOTR HIC, RAFAŁ NOWAKOWSKI, Electronic Management of Documentation as an ex­ample of a informatization of the public administration process
KAROL KICZKA, Constitution in the practice of administrative courts
ELŻBIETA KOCOWSKA-SIEKIERKA, Life inspired bill for life — the new Czech Civil Code (Inheritance Law)
ANNA KORDIK, Local referendum under Article 170 of the Basic Law
PAWEŁ MAJCZAK, Remarks regarding penalties regulated in the Code of Administrative Procedure
ANDRZEJ PAKUŁA, The principle of rationality in the phenomenon of public administra­tion in the context of the so-called privatization of public tasks
MARCIN PLEŚNIAK, Forms of cooperation between public administration and non-gov­ernmental organizations, on the example of associations and foundations
PUBLIC AUTHORITY AND ISSUES OF PERSONAL SAFETY AND WELLBEING
TADEUSZ KOCOWSKI, Municipality and volunteer fire brigades in executing fire protec­tion tasks
TADEUSZ KOCOWSKI, MATEUSZ PAPLICKI, Form of medical entity and medical ser­vices
JACEK MAZURKIEWICZ, JAN MAZURKIEWICZ, Why is it so bad, if it is so good… Critical analysis of the Polish Organ Transplant Act
ROBERT SUSŁO, MATEUSZ PAPLICKI, MARZENA KOZAKIEWICZ, JAROSŁAW DROBNIK, Medical documents as element of paramedic’s working safety
DIANA SZWEJSER, Issues of the access to the medical documentation based on current regulations
JAKUB ZABŁOCKI, The right to safety and public order in the exercise of the right to assembly. Selected issues  
PUBLIC AUTHORITY AND BUSINESS ENTITIES
ANDRZEJ BORKOWSKI, Real property trade in the European Union and free movement of capital  PAWEŁ KŁUSEK, Empowerment in terms of the real estate evaluation
KONRAD KOPYSTYŃSKI, Exclusion of the application provisions of freedom of eco­nomic activity act in the scope of concession for operating casino games and the pro­tection of the public interest
MIROSŁAWA LASZUK, Facilitations for conducting businesses in the international trade in goods under the Union Customs Code. Selected aspects
ARTUR ŁYSOŃ, The Law of Entrepreneurs — entrepreneur and rationing anew?
VIKTORIYA MALYGA, Implementation of the State Regulatory Policy in Ukraine
WITOLD MAŁECKI, Method of promotion as atype of method of regulation
MARCIN MIEMIEC, Independent municipal company under the public law in the pub­lic-law system of organizational forms of material services provided by communes in the Federal Republic of Germany  
ADAM MIKA, The importance of Public Information Bulletin (BIP) for realizing transpar­ency of public administration activities in public procurement area
JAKUB MROŻEK, Peculiarities of hybrid proceedings in the regulation of competition and consumer protection  
JAROSŁAW ODACHOWSKI, Municipal economy — economic self-dependence of terri­torial local government and question of the public interest
REPORTS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter