Prawo CCCXXIV. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISBN: 978-83-229-3592-7
Liczba stron: 268
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 33,00 PLN   

Tegoroczny tom, również składający się z trzynastu chronologicznie następujących  po sobie opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych, od starożytności po XX wiek. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do  Grecji i Rzymu oraz ziem polskich i Polski. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę prawno-ustrojową, dotyczącą tym razem źródeł poznania prawa i ochrony czci w antycznym prawie greckim i rzymskim oraz różnych aspektów średniowiecznego i nowożytnego prawa polskiego: zjazdów książąt, genealogii rodów szlacheckich, zasady równości w prawie karnym, pograniczy systemów prawnych w kodyfikacjach międzywojennych, dziedziczenia testamentowego, samorządu terytorialnego, wolności budowlanej, odwołania darowizny, kościelnej służby zdrowia i szkół prawniczych po II wojnie światowej.

ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, Dwanaście kolumn z Gortyny — historia odkrycia
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Tà apórreta w prawie ateńskim
DOBROMIŁA NOWICKA, Stroje Rzymianek w kontekście brzmienia fragmentu D. 47, 10, 15, 15 (Ulpianus libro 77 ad edictum)
MARIAN J. PTAK, Zjazdy książąt śląskich w 1331 roku
TOMASZ KRUSZEWSKI, Ród Wierzbnów herbu Jastrzębiec w średniowiecznych księgach sądowych
PAWEŁ WIĄZEK, Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych
LEONARD GÓRNICKI, Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP
JÓZEF KOREDCZUK, Wybrane zagadnienia dziedziczenia testamentowego w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym
MAREK PODKOWSKI, Samorząd terytorialny w poglądach Stanisława Podwińskiego
MACIEJ BŁAŻEWSKI, Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
ŁUKASZ BASZAK, Odwołanie darowizny w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 r.
EDYTA WŁODARCZYK, Przejmowanie kościelnych placówek służby zdrowia oraz zakładów opieki społecznej w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1956
ANDRZEJ PASEK, Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej
NOTY O AUTORACH


ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, The twelve columns of Gortyn — history of the dis­covery
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Tà apórreta in Athenian law
DOBROMIŁA NOWICKA, Garments of Roman women in the context of fragments D. 47, 10, 15, 15 (Ulpianus libro 77 ad edictum)
MARIAN J. PTAK, Congresses of Silesian dukes of 1331
TOMASZ KRUSZEWSKI, The House of Wierzbna of the Jastrzębiec coat of arms in medieval court registers
PAWEŁ WIĄZEK, From the history of criminal law thought in Poland of King Stanislaus’s era: legislators’ polemics over the principle of equality in criminal law in an estate country
LEONARD GÓRNICKI, Mixed legal systems, especially those of Poland’s former partitioners, and the work on the codification of civil and commercial law in the Second Polish Republic
JÓZEF KOREDCZUK, Selected aspects of testate succession in the light of the case-law of courts in the Lviv judicial district in the inter-war period
MAREK PODKOWSKI, Local government in Stanisław Podwiński’s views
MACIEJ BŁAŻEWSKI, Limitations of the freedom of construction in the ordinance of the President of Poland of 1928 on construction law and development of residential estates
ŁUKASZ BASZAK, Cancellation of donation in the Polish Code of Obligations of 1933
EDYTA WŁODARCZYK, The take-over of the Church’s healthcare centres and nursing homes in the Archdiocese of Wrocław in 1945–1956
ANDRZEJ PASEK, Law schools as an example of the “democratisation” of the justice system in the early days of the People’s Republic of Poland
NOTES ON AUTHORS


ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, Die zwölf Säulen aus Gortys — Geschichte der Entde­ckung
JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Tà apórreta im athenischen Recht
DOBROMIŁA NOWICKA, Kleidung der Römerinnen im Kontext des Wortlauts des Ab­schnittes D. 47,10,15,15 (Ulpianus libro 77 ad edictum)
MARIAN J. PTAK, Die Zusammenkünfte der schlesischen Herzöge im Jahre 1331
TOMASZ KRUSZEWSKI, Die Familie Wierzbna des Wappens Jarzębiec in den mittelal­terlichen Gerichtsbüchern
PAWEŁ WIĄZEK, Die Ansichten der Gesetzgeber der Poniatowski Zeit betreffend den Grundsatz der Gleichheit in den Reformprojekten der Kriminalrechte
LEONARD GÓRNICKI, Die Grenzgebiete der Rechtssysteme, insbesondere der Nach­teilungszeit, in den Kodifizierungsarbeiten betreffend das Zivil- und Handelsrecht der Zweiten Polnischen Republik
JÓZEF KOREDCZUK, Ausgewählte Probleme der testamentarischen Erbfolge im Lichte der Rechtsprechung der Gerichte des Lemberger Berufungsbezirkes in der Zwischen­kriegszeit
MAREK PODKOWSKI, Die Ansichten von Stanisław Podwiński zur kommunalen Selbst­verwaltung
MACIEJ BŁAŻEWSKI, Die Einschränkung der Baufreiheit nach der Verordnung des Prä­sidenten der Republik Polen aus dem Jahre 1928 über das Baurecht und die Bebauung von Ortschaften
ŁUKASZ BASZAK, Der Widerruf einer Schenkung im polnischen Schuldrechtsbuch aus dem Jahre 1933
EDYTA WŁODARCZYK, Die Übernahme der kirchlichen Gesundheits- und Wohlfahrts-einrichtungen im Erzbistum Breslau in den Jahren 1945–1956
ANDRZEJ PASEK, Die Rechtsschulen als Beispiel der „Demokratisierung“ der Rechts­pflege am Anfang der Volksrepublik Polen
KURZPORTRÄTS DER AUTOREN

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter