Prawo CCCXXIV. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 33,00 PLN   

Tegoroczny tom, również składający się z trzynastu chronologicznie następujących  po sobie opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych, od starożytności po XX wiek. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do  Grecji i Rzymu oraz ziem polskich i Polski. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę prawno-ustrojową, dotyczącą tym razem źródeł poznania prawa i ochrony czci w antycznym prawie greckim i rzymskim oraz różnych aspektów średniowiecznego i nowożytnego prawa polskiego: zjazdów książąt, genealogii rodów szlacheckich, zasady równości w prawie karnym, pograniczy systemów prawnych w kodyfikacjach międzywojennych, dziedziczenia testamentowego, samorządu terytorialnego, wolności budowlanej, odwołania darowizny, kościelnej służby zdrowia i szkół prawniczych po II wojnie światowej.

 • ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, Dwanaście kolumn z Gortyny — historia odkrycia
 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Tà apórreta w prawie ateńskim
 • DOBROMIŁA NOWICKA, Stroje Rzymianek w kontekście brzmienia fragmentu D. 47, 10, 15, 15 (Ulpianus libro 77 ad edictum)
 • MARIAN J. PTAK, Zjazdy książąt śląskich w 1331 roku
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Ród Wierzbnów herbu Jastrzębiec w średniowiecznych księgach sądowych
 • PAWEŁ WIĄZEK, Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych
 • LEONARD GÓRNICKI, Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP
 • JÓZEF KOREDCZUK, Wybrane zagadnienia dziedziczenia testamentowego w świetle orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym
 • MAREK PODKOWSKI, Samorząd terytorialny w poglądach Stanisława Podwińskiego
 • MACIEJ BŁAŻEWSKI, Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
 • ŁUKASZ BASZAK, Odwołanie darowizny w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 r.
 • EDYTA WŁODARCZYK, Przejmowanie kościelnych placówek służby zdrowia oraz zakładów opieki społecznej w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945–1956
 • ANDRZEJ PASEK, Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej
 • NOTY O AUTORACH***

 

 • ALEKSANDRA SZYMAŃSKA, Die zwölf Säulen aus Gortys — Geschichte der Entdeckung
 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Tà apórreta im athenischen Recht
 • DOBROMIŁA NOWICKA, Kleidung der Römerinnen im Kontext des Wortlauts des Abschnittes D. 47,10,15,15 (Ulpianus libro 77 ad edictum)
 • MARIAN J. PTAK, Die Zusammenkünfte der schlesischen Herzöge im Jahre 1331
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Die Familie Wierzbna des Wappens Jarzębiec in den mittelalterlichen Gerichtsbüchern
 • PAWEŁ WIĄZEK, Die Ansichten der Gesetzgeber der Poniatowski Zeit betreffend den Grundsatz der Gleichheit in den Reformprojekten der Kriminalrechte
 • LEONARD GÓRNICKI, Die Grenzgebiete der Rechtssysteme, insbesondere der Nachteilungszeit, in den Kodifizierungsarbeiten betreffend das Zivil- und Handelsrecht der Zweiten Polnischen Republik
 • JÓZEF KOREDCZUK, Ausgewählte Probleme der testamentarischen Erbfolge im Lichte der Rechtsprechung der Gerichte des Lemberger Berufungsbezirkes in der Zwischen­kriegszeit
 • MAREK PODKOWSKI, Die Ansichten von Stanisław Podwiński zur kommunalen Selbstverwaltung
 • MACIEJ BŁAŻEWSKI, Die Einschränkung der Baufreiheit nach der Verordnung des Präsidenten der Republik Polen aus dem Jahre 1928 über das Baurecht und die Bebauung von Ortschaften
 • ŁUKASZ BASZAK, Der Widerruf einer Schenkung im polnischen Schuldrechtsbuch aus dem Jahre 1933
 • EDYTA WŁODARCZYK, Die Übernahme der kirchlichen Gesundheits- und Wohlfahrtseinrichtungen im Erzbistum Breslau in den Jahren 1945–1956
 • ANDRZEJ PASEK, Die Rechtsschulen als Beispiel der „Demokratisierung“ der Rechtspflege am Anfang der Volksrepublik Polen
 • KURZPORTRÄTS DER AUTOREN

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter