Slavica Wratislaviensia CLXV. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład

Włodzimierz Wysoczański, Bogumił Gasek (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 54,00 PLN   

Czytelnik zainteresowany problematyką współczesnej słowiańszczyzny odnajdzie w 165. tomie czasopisma „Slavica Wratislaviensia” niezwykle interesujące i zróżnicowane pod względem tematycznym artykuły, poruszające zagadnienia z zakresu składni, słowotwórstwa, strategii komunikacyjnych, leksykografii, przekładoznawstwa i dialektologii. Dużym walorem publikacji jest obszerny dział macedonistyczny, w którym zabrzmiały również głosy historyka i literaturoznawcy. Tom adresowany jest nie tylko do językoznawców, lecz także do miłośników świata Słowian. Ci ostatni zapewne szczególnie docenią jej interdyscyplinarny i wielojęzyczny wymiar.

 

 • Николай Алефиренко, Слово и предложение в свете теории речемыслительной деятельности
 • Natalia Ananiewa, O chlebie powszednim. Nazwy chleba i wyrobów piekarniczych w ję­zyku polskim i rosyjskim
 • Оleh Beley, Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика
 • Magdalena Błaszak, Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)
 • Anna Bolek, Что само в очесях являлося, то и писалося… Князя Николая Радзивилла Cиротки описание диковинных животных в его Путешествии в Святую Землю
 • Małgorzata Borek, Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim
 • Sybilla Daković, Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč
 • Dorota Drużyłowska, Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи
 • Mirosław Dymarski, Macedończyk–Macedończycy w dokumentach dyplomatycznych Kró­lestwa Serbii 1903–1914
 • Przemysław Fałowski, Status sufiksów -er- i -or- w formach liczebnikowych w języku chorwackim
 • Maciej Grochowski, Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim
 • Milan Hrdlička, Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace
 • Елена Юрьевна Иванова, Проблемы сопоставительного синтаксиса славянских языков
 • Henryk Jaroszewicz, Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki języko­wej w Czarnogórze po 1991 roku
 • Przemysław Jóźwikiewicz, Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł
 • Bartosz Juszczak, Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny
 • Radosław Kaleta, О транслитерации и транскрипции белорусских слов
 • Artur Karasiński, Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii
 • Tetyana Kosmeda, Науковий дискурс ХХI ст.: нейтралізація типових cтильових ознак (аналіз комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно-наукового заходу)
 • Katarzyna Królikowska, Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub ro­dzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki
 • Jacek Kudera, O początkach badań dialektologicznych Południowej Słowiańszczyzny 120 lat po projekcie Milana Rešetara
 • Marta Malanowska-Statkiewicz, Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim
 • Marjan Markovikj, Семантичка деривација на прасловенскиот глаголски корен *met- во македонскиот јазик
 • Ольга Александровна Мещерякова, Перцептивное обозначение врусской народной сказке
 • Władimir Miakiszew, Нашли оне звери дивныя и страшныя… Мир причудливых животных в русском переводе Хроники всего света Мартина Бельского
 • Sonja Milenkovska, Да-конструкции како аргументи на предикати од втор ред во минато време (со фокус на ТРЕБА) (македонски~полски)
 • Jelena Pavlović, Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898 годину
 • Ірина Процик, Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття
 • Danuta Pytel-Pandey, Jak skutecznie obrazić rozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy
 • Barbara Rodziewicz, „Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców
 • Andrzej Sitarski, Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве
 • Svatava Škodová, Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen, Deminutiva v češtině a polštině s důrazem na popis jejich užití v tzv. žákovském mezijazyce
 • Sergiej Skorwid, Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji
 • Václav Slovák, Система членов предложения и принципы ее описания
 • Ewa Straś, Мечта / marzenie как компонент устойчивых словосочетаний русского и  польского речевого узуса
 • Jolanta Sujecka, Dlaczego literatura macedońska nie chce być literaturą mniejszą?
 • Zuzanna Topolińska, Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?
 • Татьяна Ивановна Вендина, Общеславянский лингвистический атлас и сравни-тельная грамматика славянских языков
 • Ladislav Vobořil, Synkretismus jako jazykový jev, lingvistická kategorie a lingvistický termín
 • Gabriela Wilk, Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообра­зовательный и семантический аспекты)
 • Анатолій Загнітко, Лінгвосоціумне портретування особистості: епістолярна дискурси-вна практика
 • Andreja Žele, Boris Kern, Spremembe v leksiki in skladnji v sodobni slovenščini
 • Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter