Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym

Mariusz Jabłoński, Dagmara Kornobis-Romanowska, Krzysztof Wygoda
ISBN: 978-83-229-3583-5
Liczba stron: 196
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 35,00 PLN   

Rok 2018 będzie miał ogromne znaczenie dla systemu ochrony danych osobowych. W tym czasie nastąpi fundamentalna zmiana podstaw prawnych wyznaczających zasady przetwarzania informacji dotyczących osób fizycznych. Po 25 maja przestanie być stosowana nie tylko obowiązująca obecnie polska ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, lecz także nie będzie można powoływać się na regulacje sektorowe modyfikujące dotychczas jej postanowienia.
Zasady bezpośrednio wprowadzone Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) wymuszą zatem gruntowne zmiany w działalności podmiotów przetwarzających informacje oraz zaowocują przyjęciem nowych rozwiązań legislacyjnych. Palącym problemem staje się więc ustalenie ich wzajemnych relacji w ramach modelu ukształtowanego przez RODO. Na bazie projektów nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych dokonano analizy zagrożeń, jakie przyniosą — identyfikując główne punkty zapalne i wskazując potencjalne konsekwencje.

Wstęp
Rozdział I
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych — charakter prawny, zakres stoso­wania i skutek w prawie krajowym państw członkowskich (Dagmara Kornobis-Ro­manowska)
1. Podstawa prawna dla ochrony danych osobowych w EU — uwagi ogólne
2. Charakterystyka RODO
2.1. Geneza
2.2. Przedmiot i cel
3. Stosowanie i skuteczność RODO
3.1. Zakres stosowania
3.2. Skuteczność bezpośrednia i pośrednia
3.3. Ograniczenia i wyłączenia
4. Uzupełnienie RODO poprzez prawo krajowe
5. Skutek eksterytorialny
6. Związek RODO z innymi instrumentami prawnymi UE — w kierunku spój­nego otoczenia instytucjonalno-prawnego
6.1. Współpraca policji
6.2. Przetwarzanie danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jed­nostki organizacyjne
7. Właściwość sądów w modelu wskazanym przez RODO
8. Konkluzje

Rozdział II
Rola i znaczenie RODO w procesie definiowania gwarancji niezależności i spójności krajowego systemu ochrony danych osobowych (Mariusz Jabłoński)
1. Informacyjna przestrzeń publiczna a ochrona danych osobowych
2. Wzmocnienie ochrony prywatności i procesów przetwarzania danych oso­bowych fundamentem rozwiązań RODO
3. Gwarancje niezależności krajowego organu nadzoru w RODO
3.1. Identyfikacja gwarancji niezależności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
3.2. Charakter i istota rozwiązań przyjętych w RODO
3.3. Ocena krajowego (polskiego) modelu organu nadzorującego w projekcie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 września 2017 r.
3.3.1. Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych i jego zastępców
3.3.2. Administracyjne kary pieniężne w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych
3.3.3. Identyfikacja przesłanek karania administracyjnymi karami pie­niężnymi — kwestia rozstrzygnięć krajowego organu nadzoru w oparciu o zwroty niedookreślone
4. Wertykalne i horyzontalne obowiązywanie Konstytucji RP a kwestia stoso­wania postanowień RODO
4.1. Płaszczyzna obowiązywania wertykalnego — zagadnienia problemowe
4.2. Płaszczyzna obowiązywania horyzontalnego — zagadnienia proble­mowe
5. Relacja postanowień RODO z prawem dostępu do informacji publicznej i prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
6. Kwestia wyłączenia stosowania postanowień RODO w działalności polegają­cej na redagowaniu, przygotowaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo pra­sowe
Rozdział III
Zakres oddziaływania RODO na krajowy porządek prawny — wybrane aspekty materialne i formalne (Krzysztof Wygoda)
1. Zmiany krajowego systemu ochrony danych osobowych — zakres formalny: wpływ na pozycję administratorów i podmiotów przetwarzających dane oso­bowe na tle wybranych obowiązków
1.1. Zarys obszaru zmian i dostosowania prawa wymuszonych przez RODO i dyrektywę 2016/680 — przesłanki uchwalenia nowych regulacji kra­jowych, usunięcia kolizji i możliwości pozostawienia dotychczasowych norm
1.2. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO a regulacje krajowe (za­sady wypływające z prawa krajowego, realizujące różne obowiązki infor­macyjne, a reguły ogólne ustanowione w RODO)
1.3. Wybrane aspekty realizacji obowiązków administratora w sferze bezpie­czeństwa przetwarzania danych (zadania i wybór IOD, podstawowe obo­wiązki IOD, status współadministratora w kontekście powołania IOD)
2. Stosowanie RODO w praktyce krajowej — potencjalne zjawiska utrudniające pełne wdrożenie na tle wybranych regulacji
2.1. Temporalne aspekty obowiązywania RODO a dotychczasowy porządek prawny
2.2. Tryb udzielenia informacji, obowiązek udzielenia informacji i ułatwie­nia realizacji praw a identyfikacja podmiotu danych — możliwość żąda­nia dodatkowych informacji
2.3. Bezpłatność a dopuszczalne opłaty — odmowa podejmowania działań na podstawie przesłanki nieuzasadnionego i nadmiernego charakteru żądania
2.4. Użycie standardowych znaków graficznych
2.5. Ograniczenia RODO wynikające z dopuszczalnych modyfikacji na gruncie prawa krajowego
Zakończenie
Literatura
Autorzy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter